Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany Gmina Tuczępy


Dotacje 2014-2020

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły opracowuje lokalną strategię rozwoju (LSR), na podstawie której będzie ubiegała się o pozyskanie puli środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, które następnie będą rozdysponowane na obszarze 5 gmin wchodzących w skład LGD: Gminy Łubnice, Gminy Oleśnica, Gminy Osiek, Gminy Połaniec i Gminy Rytwiany.

Szanowni mieszkańcy gmin Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany. Przedstawiciele grup nieformalnych, kół zainteresowań, organizacji pozarządowych i samorządów oraz przedsiębiorcy działający na obszarze Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Nasza LGD rozpoczyna prace na stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014 - 2020, która umożliwi nam pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.

W ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru LGD Dorzecze Wisły zaplanowliśmy szereg spotkań warsztatowych w każdej z gmin członkowskich i spotkania Zespołu ds. LSR efektem czego będzie m.in.:

1. Opracowanie Analizy SWOT (minimum 30 wskaźników statystycznych) oraz określenie wynikających z niej wniosków.

2. Wypracowanie Analizy możliwych do określenia celów ogólnych, szczegółowych, przedsięwzięć i wskaźników ich realizacji wraz ze sposobem realizacji i źródłem finasowania.

3. Opracowanie Ekspertyzy możliwych do zastosowania wskaźników realizacji LSR wraz z ich opisem, źródłem danych i wartością początkową.

4. Opracowanie Analizy zintegrowania potencjałów i działań zaplanowanych do realizacji w ramach LSR.

5. Opracowanie Analizy dokumentów planistycznych dotyczących obszaru LSR.

6. Opracowanie Analizy możliwych do realizacji działań w ramach aktualizacji, monitoringu i ewaluacji LSR.

7. Przeprowadzenie Ekspertyzy Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla LSR.

Opracowania zostaną wykonane z należytą starannością, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i wytycznych dotyczących funkcjonowania LGD i realizacji LSR. Przeprowadzenia wiarygodnych, rzeczowych analiz, podania ich wyników i wniosków w sposób konkretny i czytelny. Będziemy prowadzenić działania marketingowe na obszarze działania LGD w celu włączania mieszkańców do prac nad LSR i konsultacji wypracowanych elementów LSR. Powołamy Zespół ds. LSR którego zadaniem będzie opracowanie LSR oraz koordynowanie prac nad dokumentem. W celu wypracowania i opiniowania elementów LSR przeprowadzimy konsultację podczas spotkań na terenie każdej gminy LGD. Ponadto zaplanowaliśmy przeprowadzenie otwartego konkursu na propozycje projektów przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach LSR.


LGD Dorzecze Wisły - założenia programu Leader - pobierz

PROW lata 2014-2020 (pełna wersja) - pobierz

PROW lata 2014-2020(wersja skrócona) - pobierz

PROW lata 2014-2020 LEADER - RLKS - pobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko PROW na lata 2014-2020 - pobierzRozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest "LEADER", czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

Instrument RLKS (ang. Community-led local development - CLLD) oparty jest na metodzie LEADER stosowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej (UE) 2007-2013 w ramach:
- II filara wspólnej polityki rolnej jako "podejście LEADER", czyli obowiązkowa oś 4 Leader programów rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z EFRROW oraz
- wspólnej polityki rybołówstwa jako "zrównoważony rozwój obszarów zależnych głównie od rybactwa", w ramach osi priorytetowej 4 programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Zatem RLKS jest instrumentem, który w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 umożliwia zastosowanie metody LEADER także w ramach polityki spójności w ramach wspólnej podstawy prawnej, czyli art. 32-35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r. str. 320).

RLKS zachowuje podstawowe założenia metody LEADER, to jest:
1) oddolność (szeroki udział społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii),
2) terytorialność (lsr przygotowana dla danego, spójnego obszaru),
3) zintegrowanie (łączenie dziedzin gospodarki, współpraca różnych grup interesu),
4) partnerstwo (lokalna grupa działania jako lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą różne podmioty z sektora publicznego, społecznego i gospodarczego),
5) innowacyjność (w skali lokalnej),
6) decentralizacja zarządzania i finansowania,
7) sieciowanie i współpraca (wymiana doświadczeń i dobrych praktyk)


Zasady realizacji instrumentu RLKS w Polsce - pobierz

Poradnik dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020 - pobierz

Struktura Lokalnej Strategii Rozwoju - pobierz
Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2016

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!