Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.

LSR powstawała przy czynnym udziale lokalnej społeczności. Zastosowano 8 różnych metod partycypacji na pięciu najważniejszych etapach prac: diagnoza i analiza SWOT, określenie celów i wskaźników oraz opracowanie planu działania, opracowanie zasad wyboru operacji i ustalenia kryteriów wyboru, opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji, przygotowanie planu komunikacji. Nad uporządkowaniem wszystkich zebranych materiałów czuwali członkowie Zespołu ds. LSR, który został powołany 4 sierpnia 2015 roku. Udział w grupie roboczej był otwarty, a każda zainteresowana osoba mogła wziąć czynny udział w opracowaniu LSR.


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

Zobacz filmy i spoty promocyjne


Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem. W dniu 27 i 28 czerwca 2015 r. Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły otwierając sezon 2015 zorganizowała spływ kajakowy na rzece Czarnej, w którym wzięło udział ponad 140 osób. Cisza, spokój, ładne widoki, rześkie powietrze i przyjemny chłód bijący od wody. Ruch, woda, słońce i obcowanie z przyrodą dały wiele satysfakcji i niezapomnianych wrażeń. Każdy z uczestników zabrał ze sobą ogromny ładunek dobrego humoru, żartu i chęci do pokonywania wodnych kilometrów. Kajakarzom dopisała pogoda , jak sami opowiadali widoki na rzece były niesamowite, nie spodziewali się aż tak bajecznego krajobrazu. Po zakończeniu spływu kajakowego wszyscy uczestnicy wzięli udział w ognisku i grillu. Duży wkład w organizację spływu kajakowego miała Gmina Połaniec. Pracownicy UMiG zapewnili transport kajaków, wykoszenie stanic wodnych, obsługę ogniska, rozłożenie namiotu, ustawienie stołów. Serdeczne podziękowania wszystkim za uczestnictwo w spływie, podjęcie wyzwania i wytrwałość. Pogoda i humory uczestnikom dopisały. Mamy nadzieję, że przepiękna przyroda i niezapomniane widoki pozwoliły Wam się zrelaksować i odpocząć po tygodniu pracy. Dziękujemy i do zobaczenia na kolejnych wyprawach!
FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przesłała odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące możliwości finansowania operacji w okresie nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020. W załączeniu przedstawiamy 2 pisma ARiMR, w których zawarto odpowiedzi na pytania płynące od potencjalnych beneficjentów. Mamy nadzieję, że odpowiedzi na te pytania wyjaśnią ewentualne wątpliwości naszych mieszkańców, którzy zamierzają skorzystać ze środków unijnych.

Załącznik nr 1 Pismo ARiMR z 13.09.2016

Załącznik nr 2 Pismo ARiMR z 21.09.2016
Pozostałe pytania i odpowiedzi:

Kiedy będzie można składać wnioski o dofinansowanie do biura LGD Dorzecze Wisły?

21 kwietnia 2016 r. o godzinie 11.00 dwóch przedstawicieli Zarządu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły podpisze umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Zaraz po podpisaniu umowy LGD przedstawi na stronie internetowej Harmonogram przeprowadzenia naboru wnisków z podziałem na półrocza i lata.

Jaka jest wysokość pomocy dla nowych przedsiębiorców?

Finansowane będą operację, których celem będzie rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej a także rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje. W przypadku zakładania nowych działalności gospodarczych wysokość wsparcia to 75 000,00 zł (premia 100%)

Jaka jest wysokość pomocy dla przedsiębiorców rozwijających swoją działalność?

W przypadku rozwijania istniejących działalności gospodarczych wysokość wsparcia wynosi od 25 001,00 zł do 200 000,00 zł (poziom dofinansowania 70%).

Czy muszę utworzyć miejsce pracy, w sytuacji otrzymania dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej?

Tak. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, a osoba dla której zostanie utworzone to miejsce pracy zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.

Czy przy zakładaniu nowej działalności gospodarczej samozatrudnienie można traktować jako utworzenie miejsca pracy?

Tak, pod warunkiem, że działaność gospodarczą zakłada osoba fizyczna we własnym, wtedy jednocześnie tworzy dla siebie miejsce pracy (tzw. samozatrudnienie).

Jak długo trzeba utrzymać utworzone miejsce pracy?

W przypadku zakładania nowej działalności gospodarczej miejsce pracy należy utrzymać co najmniej 2 lata od wypłaty płatności końcowej, a w przypadku rozwijania działalności gospodarczej przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Czy w przypadku zakładania nowej działalności gospodarczej mogę liczyć na otrzymanie części dofinansowania przed zrealizowaniem operacji?

Tak. Dla nowych przedsiębiorców 70% kwoty wsparcia wypłacone zostanie po podpisaniu umowy, a 30% po zrealizowaniu operacji.

Czy w przypadku rozwijania działalności gospodarczej mogę liczyć na otrzymanie części dofinansowania przed zrealizowaniem operacji?

Nie. Wparcie ma formę refundacji, czyli zwrotu poniesionych wydatków.

Czy jeżeli prowadziłem wcześniej działalność gospodarczą, która została zamknięta mogę starać się o dofinansowanie na założenie nowej działalności??

Tak, pod warunkiem jednak, że działalność gospodarcza została zamknięta nie później niż 2 lata przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy i dotychczas nie została przyznana pomoc w tym zakresie.

Jakie podstawowe warunki należy spełnić żeby uzyskać dofinansowanie?

  1. Należy wpisywać się w katalog beneficjentów określony Rozporządzeniem*, § 3.
  2. Posiadać nadany numer identyfikacyjny.
  3. Koszty kwalifikowane operacji nie mogą być współfinansowane z innych środków publicznych.
  4. Operacja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach i rozliczona nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
  5. Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres jej trwałości.
  6. Operacja jest uzasadniona ekonomicznie.
  7. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.
  8. Wnioskodawca wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji lub posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować jeżeli jest osobą fizyczną lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji.
  9. Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (tzw. efekt deadweight**).

Czy przepisy określają zakresy operacji, na które nie można otrzymać dofinansowania w ramach PROW 2014-2020?

Tak. Rozporządzeniem*, § 8.* określa operacje, w zakresie których nie przysługuje pomoc, a są to:

- działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,
- górnictwo i wydobywanie,
- działalność usługowa wspierająca górnictwo i wydobywanie,
- przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
- wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
- produkcja chemikaliów oraz wyrobów ceramicznych,
- produkcja metali,
- produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków,
- produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,
- transport lotniczy i kolejowy,
- gospodarka magazynowa.

Jak uzyskać numer identyfikacyjny?

Numer identyfikacyjny producenta nadawany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 ze zm.). Więcej informacji tutaj.

Od kiedy mogę ponosić wydatki w ramach projektu?

Wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo - finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowanych operacji powinno nastąpić w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.

Czy starając się o dotację w LGD muszę być mieszkańcem obszaru objętego LSR?

W przypadku, kiedy o dotację statra się osoba fizyczna nie prowadząca działaności gospodarczej jej miejsce zamieszkania musi znajdować się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Czy mogę uzyskać dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej, w przypadku, kiedy otrzymałem dofinansowanie na jej założenie ze środków PROW 2014-2020?

Tak, jeżeli od dania przyznania pomocy w ramach PROW 2014-2020 minęło co najmniej 2 lata.* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

** Jest to zjawisko występujące w przypadku realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, które i bez tej pomocy zostałyby zrealizowane bez wsparcia zewnętrznego.Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2016

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!