Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

W chwili obecnej nie ma aktualnie trwających naborów wniosków. Zgodnie z ustawą o RLKS nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru na naszej stronie zostanie zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków z podanymi informacjami, w tym budżetem na konkurs i planowanymi do osiągniecia wskaźnikami.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI


TERMIN OGŁOSZENIA NABORÓW WNIOSKÓW OFICJALNIE POTWIERDZONY

Biuro LGD - Dorzecze Wisły informuje, iż w dniu 16.11.2016 r. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach zaakceptowało zaproponowany przez nas termin naboru wniosków tj. 12 - 30.12.2016 r. o udzielenie wsparcia w zakresie przedsięwzięć: 1.1.2 "Rozwój podmiotów gospodarczych", 1.1.3 "Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych", 1.1.4 "Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia".

W tym tygodniu zostaną opublikowane wszystkie ogłoszenia naboru wniosków z kompletną dokumentacją konkursową.

 

Wiadomość napisana 22 listopada 2016 przez Administrator
ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15 LISTOPADA 2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisłyy z siedzibą w Połańcu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie pełnej inwentaryzacji kapliczek i przydrożnych krzyży stanowiących elementy krajobrazu kulturowego na terenie Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły tj. gminy Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany. Szczegółowe informacje wraz z załącznikami zostały zamieszczone poniżej.

Ofertę należy przesłać emailem: biuro@dorzeczewisly.pl lub faksem na numer: 15 8650 216 do dnia 21.11.2016 r. do godziny 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, liczy się data i godzina wpływu do biura.
 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr  1 - formularz ofertowy
 

Wiadomość napisana 16 listopada 2016 przez Administrator
INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DOKUMENTY W RAMACH NABORU WNIOSKÓW LGD - DORZECZE WISŁY
Szanowni Państwo, informujemy, że w ramach przygotowywania przez Państwa wniosków i biznesplanów do naborów wniosków, który rozpocznie nasza Lokalna Grupa Działania z dniem 12 grudnia 2016 roku, bardzo ważnym jest, aby zapoznali się Państwo w trakcie przygotowywania w/w dokumentów z Umową o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. Druk umowy jest znajduje się poniżej.
 
Szczególnie zachęcamy do dokładnego przestudiowania § 5 Umowy dotyczącego zobowiązań, jakie nałoży na Państwa ta umowa, gdzie macie Państwo zapisy np. z pkt. 4: „ …osiągnięcia  co  najmniej  30%  zakładanego  w biznesplanie, ilościowego  lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej”. § 5 Umowy zawiera również 21 innych zobowiązań, znajomość których, w momencie przygotowywania wniosku i biznesplanu, pozwoli na lepsze ich przygotowanie przez Państwa i uniknięcie problemów w momencie realizacji waszych projektów. Zachęcamy do lektury.
 
 
Wiadomość napisana 10 listopada 2016 przez Administrator
REGULAMINY NABORU WNIOSKÓW!
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Regulaminami naboru wniosków do konkursów na dofinansowanie projektów składanych w naborach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020. Regulaminy są integralnymi załącznikami do ogłoszenia konkursu na wybór operacji i będą zamieszczone wraz z publikacją informacji o ogłoszeniu naboru wniosków na naszej stronie internetowej.
 
Regulaminy zawierają m.in. przedmiot naboru wniosków, termin, miejsce i formę składania wniosków, szczegółowe warunki i kryteria wyboru operacji, wykaz niezbędnych dokumentów i oświadczeń, dopuszczalne poziomy wsparcia, pouczenie o środkach odwoławczych itp.
 
Na szczególną uwagę zasługują dwa ważne aspekty Regulaminu, z którymi obowiązkowo powinni zapozać się składający wnioski. Pierwszy dotyczy czasu realizacji operacji - Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ustaliła maksymalny czas realizacji planowanej operacji, który będzie równy 12 miesiącom od dnia podpisania umowy. Za ostateczny termin złożenia wniosku o płatność ostateczną ustala się datę 31 maja 2018 roku
 
Drugi ważny aspekt to oświadczenia składane wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie danego kryterium. Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacją przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, niezbędne jest złożenie stosownych Oświadczeń wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie danego kryterium zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej. Wzory Oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów znajdują się na naszej stronie internetowej w sekcji Wzory wniosków i oświadczenia. Dobre i rzetelne udokumentowanie danego kryterium lokalnego skutkować będzie przyznaniem punktów.
 
 
 
 
Wiadomość napisana 10 listopada 2016 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2018

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.