Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany Gmina Tuczępy


Klauzule dot. przetwarzania danych osób fizycznych 19.2, 19.3 oraz 19.4

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej rozporządzenie 2016.679) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 2014-2020 (danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych oraz umowie o przyznaniu pomocy i dokumentach jej towarzyszących.

Poniżej zamieszczamy wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych dla osób fizycznych występujących w poddziałaniu 19.2., 19.3 oraz 19.4. Dokumenty składają się z klauzul informacyjnych - informacje o przetwarzaniu danych osobowych obowiązkowych, oraz klauzul zgód - zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niz to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe).

W przypadku poddziałania 19.2, wzory klauzul mają zastosowanie zarówno do nowych naborów jak i dla zakończonych spraw dotyczących przyznania pomocy.

Stosownie do art. 5 ust. 2 rozporządzenia 2016/670, administrator danych musi być w stanie wykazać, że przetwarza dane zgodnie z przepisami (zasada rozliczalności). Natomiast zgodnie z art. 7, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przerwarzanie swoich danych osobowych (danych nieobowiązkowych). Należy mieć na uwadze, że przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej oraz umowie o przyznaniu pomocy i dokumentach jej towarzyszących jest niezbędne do wywiązania się z prawnych obowiązków, którym podlegają administratorzy danych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i jak wcześniej wspomniano, ciężar udowodnienia poprawności przetwarzania danych spoczywa po stronie administratora danych.

Przedstawione poniżej rozwiązania uwzględniają nowe obowiązki ciążące na administratorach danych, przy mozliwie najmniejszym obciążeniu. Dlatego w przypadku, gdy:

1) została zawarta umowa o przyznaniu pomocy beneficjent wraz z wnioskiem o płatność:

a) klauzule informacyjne:
- (bieżąco) do danych podanych we wniosku o płatność, składa we własnym imieniu oraz podpisane przez pełnomocnika, osobę reprezentujacą, grantobiorcę oraz,
- (uzupełniając) do danych zawartych w umowie o przyznaniu pomocy i dokumentach jej towarzyszących, składa podpisane przez odpowiednio współwłaściciela przedsiębiorstwa beneficjenta, małżonka beneficjenta, małżonka współwłaściciela przedsiebiorstwa beneficjenta,

b) klauzule zgód w zakresie danych zawartych we wniosku o płatność (określonych w klauzulach) - składa (bieżąco) we własnym imieniu oraz podpisane przez pełnomocnika, grantobiorcę.

2) zatwierdzone zostało przyznanie pomocy, ale nie zawarto jeszcze umowy, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy najpóźniej w dniu zawarcia umowy składa:

a)klauzule informacyjne:
- (bieżąco) do danych podanych w umowie o przyznaniu pomocy i dokumentach jej towarzyszących, podpisane przez odpowiednio współwłaściciela przedsiebiorstwa beneficjenta, małżonka benficjenta, małżonka współwłaściciela przedsiebiorstwa beneficjenta oraz
- (uzupełniając) do danych wskazanych w złożonym WoPP, podpisane przez odpowiednio pełnomocnika, osobę reprezentujacą, grantobiorcę,

b) klauzule zgód (uzupełniając) do danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy (określonych w klauzulach), podpisane przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, pełnomocnika, grantobiorcę, właściciela lub współwłaściciela lub posiadacza lub współposiadacza nieruchomości.PODDZIAŁANIE 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

OŚWIADCZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ

OŚWIADCZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ JAKO OSOBY ŚWIADCZĄCEJ LUB UDOSTĘPNIAJĄCEJ WKŁAD RZECZOWY

OŚWIADCZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ JAKOU CZESTNIKA SZKOLENIA / WARSZTATÓW W ZAKRESIE OPERACJI DOTYCZĄCEJ WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNEJ LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, ZMIAN KLIMATYCZNYCH, INNOWACYJNOŚCIPODDZIAŁANIE 19.3 "Wsparcie projektów współpracy"

OŚWIADCZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ

OŚWIADCZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSOBY FIZYCZNEJ JAKOU CZESTNIKA SZKOLENIA / WARSZTATÓW W ZAKRESIE OPERACJI DOTYCZĄCEJ WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNEJ LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA, ZMIAN KLIMATYCZNYCH, INNOWACYJNOŚCIPODDZIAŁANIE 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji"

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCHOSOBY FIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W PODDZIAŁANIU 19.4WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I AKTYWIZACJI OBJĘTYM PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2016

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!