Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany Gmina Tuczępy


Lokalna Strategia Rozwoju LGD Dorzecze Wisły na lata 2009-2015

Prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszej LGD zostały zakończone. Podstawą opracowania Strategii były szerokie konsultacje społeczne, które były prowadzone na obszarze naszej LGD.

Ważnym elementem tych konsultacji były warsztaty partnerstwa lokalnego, dzięki którym wypracowane zostały założenia do LSR. W dniu 09.01.2009 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dorzecze Wisły przyjęło Lokalną Strategię Rozwoju.

Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana dla Stowarzyszenia "Lokalna GrupaDziałania - Dorzecze Wisły". Obejmuje ono swoim zasięgiem obszar sześciu gmin położonych w województwie świętokrzyskim. W skład LGD wchodzą podmioty publiczne, gospodarcze i społeczne z terenu Łubnic, Oleśnicy, Osieka, Połańca, Rytwian i Tucząp. Gminy te wchodzą w skład dwóch powiatów: buskiego i staszowskiego. Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana na lata 2009-2015. W procesie tworzenia LSR czynny udział brali mieszkańcy obszaru LGD, władze jednostek samorządu terytorialnego, członkowie Zarządu i Rady LGD.

Lokalna Strategia Rozwoju określa precyzyjnie kierunki rozwoju obszaru LGD orazprzedsięwzięcia, które mają prowadzić do realizacji wytyczonych celów. Podczas wielu zorganizowanych spotkań, warsztatów i paneli szansę zabrania głosu i prezentacji swojej opinii miała każda osoba zainteresowana Lokalną Strategią Rozwoju i działalnością LGD. Natomiast duża ilość przeprowadzonych konsultacji społecznych (ankiety na spotkaniach gminnych, ankieta diagnozująca problemy i oczekiwania mieszkańców obszaru LGD, przeprowadzona na 0,5% grupie badawczej) jest dowodem, że zapisy zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju odpowiadają istniejącej na tym terenie sytuacji. W związku z tym można jednoznacznie stwierdzić, że Lokalna Strategia Rozwoju powstała w sposób partnerski w procesie stałych konsultacji.

Lokalna Strategia Rozwoju zawiera 17 rozdziałów - zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 23 maja 2008 r.". Wśród nich można wyróżnić część poświęconą "Lokalnej Grupie Działania - Dorzecze Wisły" jako podmiotowi odpowiedzialnemu za właściwą realizację LSR, część diagnozującą obszar LGD wraz z uzasadnieniem wewnętrznej spójności, część zawierającą budżet i harmonogram realizacji LSR oraz część poświęconą wdrażaniu i aktualizacji. W dokumencie umieszczono także analizę SWOT oraz zapisy dowodzące jej zgodności z innymi dokumentami planistycznymi wdrażanymi na tym obszarze. Wszystkie załączniki do LSR zostały przygotowane również zgodnie z wymogami legislacyjnymi.

Lokalna Strategia Rozwoju pobierz / otwórz


  Spis treści LSR Dorzecze Wisły

 1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii
 2. rozwoju (LSR)
  • nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego rejestru Sądowego i numer w tym rejestrze
  • opis procesu budowania partnerstwa
  • charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD
  • struktura rady lub innego organu LGD, do którego wyłącznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art.
  • 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, zwanych dalej "organem decyzyjnym"
  • zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego
  • kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w sklad organu decyzyjnego
  • doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji
 3. Opis obszaru objętego LSR wraz z usazadnieniem jego wewnętrznej spójności (maksymalnie 20 stron)
  • wykaz gmin wchodzacych w skład LGD albo będących jej partnerami
  • uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe
  • ocena społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu
  • aktywności społecznej
  • specyfika obszaru
 4. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR wnioski wynikające z przeprowadzanej analizy
 5. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służących osiągnięciu
 6. poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej "przedsięwzięciami"
 7. Określenie misji LGD
 8. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR
 9. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR
 10. Określenie procedury oceny zgodności z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania o rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzialem Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów
 11. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji
 12. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR
 13. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR
 14. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej
 15. Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR
 16. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów
 17. wdrażanych na obszarze objętym LSR
 18. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich
 19. Informacja o dołączanych do LSR załącznikachProjekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2016

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!