Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany Gmina Tuczępy


Ogłoszenia o naborze "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"


Ankieta monitorująca postęp realizacji LSR

Pobierz ANKIETĘ wersja nieedytowalna pdf

Pobierz ANKIETĘ wersja edytowalna doc


Przypominamy wszystkim beneficjentom, którzy realizowali projekty w ramach środków pozyskanych za pośrednictwem LGD o obowiązku wypełnienia ankiety monitorującej z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez stowarzyszenie. Ankietę powinni wypełnić beneficjenci, którzy rozliczyli już projekty. Prosimy o wypełnienie ankiety i złożenie jej w wersji papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem w biurze LGD. Wzór ankiety zostanie przekazany każdemu beneficjentowi po otrzymaniu informacji o zleceniu płatności.


Informacje o naborze wniosków

Cel działania

Celem działania jest stworzenie warunków do rozpoczęcia nowych działalności gospodarczych i poprawy możliwości zatrudnienia przyczyniając sie tym samym do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.


Beneficjenci

O pomoc może ubiegać się:

 1. osoba fizyczna, która:
  • podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca,
  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • jest pełnoletnia i nie ukończyła 60. roku życia,
  • nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie,
  • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1698/2005", oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych, których regulacje dotyczą realizacji operacji,
  • w przypadku podmiotów innych niż podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy:
  • - wiejskiej lub
   - miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
   - miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
  • w przypadku podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, ma miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich, to jest w miejscowości należącej do gminy:
  • - wiejskiej lub
   - miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub
   - miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
  • w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie" objętego Programem Operacyjnym "Kapitał Ludzki, 2007-2013,

 2. osoba prawna, jeżeli:
  • podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca,
  • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1698/2005", oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych, których regulacje dotyczą realizacji operacji,
  • której, w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy, nie przyznano pomocy w ramach działania "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie" objętego Programem Operacyjnym "Kapitał Ludzki, 2007-2013",
  • jej siedziba lub oddział oraz w przypadku operacji związanych z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości objętej operacją - miejsce położenia nieruchomości znajdują się:
  • - w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa - w miejscowości należącej do gminy:
   * wiejskiej lub
   * miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
   * miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
   - w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa - w miejscowości należącej do gminy:
   * wiejskiej lub
   * miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub
   * miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
  • jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. O pomoc mogą ubiegać się także wspólnicy spółki cywilnej oraz spółki prawa handlowego, jeżeli spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013.
  • Podmioty te muszą mieć siedzibę lub realizować operację na terenie objętym lokalną strategia rozwoju w ramach której ubiegają się o finansowanie operacji.

   Podumowując: Beneficjentem może być osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osóbm i majace obrót nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro.


Zakres pomocy

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 2. usług dla ludności,
 3. sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 4. rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
 7. usług transportowych,
 8. usług komunalnych,
 9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 10. magazynowania lub przechowywania towarów,
 11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
 12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia stanowiący wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc."


Koszty kwalifikowalne

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części kosztów:
 1. budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, jak również zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia,
 2. ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.
 3. Do kosztów kwalifikowalnych budowy lub modernizacji obiektów budowlanych, jak również zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia, zalicza się koszty:
  • budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki,
  • nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki,
 4. zagospodarowania terenu,
 5. zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,
 6. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej działalności gospodarczej,
 7. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep będą to koszty w wysokości nieprzekraczającej,
  • trzykrotności pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,
  • równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe,
 8. rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt 4 i 6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.


Do kosztów, o których mowa w pkt 1-5, zalicza się koszty:
 1. transportu do miejsca realizacji operacji:
  • materiałów służących realizacji operacji,
  • maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją,
 2. montażu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu objętych operacją.
Do kosztów kwalifikowalnych ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, zalicza się koszty:
 1. przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
  • kosztorysów,
  • projektów architektonicznych lub budowlanych,
  • ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
  • dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
  • wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
  • projektów technologicznych,
 2. opłat za patenty lub licencje,
 3. sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi
- w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc nie obejmuje innych kosztów niż te wymienione, w szczególności: podatku od towarów i usług (VAT), nabycia nieruchomości oraz nabycia rzeczy używanych.


Krytetria dostępu

Warunki, które należy spełnić by otrzymać pomoc:
 1. operacja jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem jej kosztów, oraz zapewniająca osiągnięcie i zachowanie celu działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw",
 2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji,
 3. siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się w miejscowości należącej:
  • w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa
   - do gminy wiejskiej lub
   - gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
   - gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
  • w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, organizacji producentów owoców i warzyw oraz
  • podmiotów podejmujących lub wykonujących działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa
   - do gminy wiejskiej lub
   - gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, lub
   - gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.
 4. biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
 5. w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie "Promocja przedsiębiorczości".

Forma i wysokość pomocy

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji, jeżeli zostały poniesione: od dnia zawarcia umowy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne poniesionych nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2007 r.; w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 10 tys. zł - w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu. Refundacji podlega nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta.

Wzrost zatrudnienia liczy się od momentu bazowego, za który przyjmuje się wyższy stan zatrudnienia obliczony na podstawie średniej arytmetycznej z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub danych za ostatni miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Pomoc nie obejmuje kosztów podatku od towarów i usług (VAT), nabycia nieruchomości i rzeczy używanych.

Dotacja na jedną operację polegającą na wsparciu rozwoju mikroprzedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych może wynieść do 40 000 zł. Ogólna kwota do rozdysponowania to 455 000 zł.


Rozporządzenia

Wzory wniosków, instrukcje, dokumentacja niezbędnaProjekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2016

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!