Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany Gmina Tuczępy


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej


Ankieta monitorująca postęp realizacji LSR

Pobierz ANKIETĘ wersja nieedytowalna pdf

Pobierz ANKIETĘ wersja edytowalna doc


Przypominamy wszystkim beneficjentom, którzy realizowali projekty w ramach środków pozyskanych za pośrednictwem LGD o obowiązku wypełnienia ankiety monitorującej z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez stowarzyszenie. Ankietę powinni wypełnić beneficjenci, którzy rozliczyli już projekty. Prosimy o wypełnienie ankiety i złożenie jej w wersji papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem w biurze LGD. Wzór ankiety zostanie przekazany każdemu beneficjentowi po otrzymaniu informacji o zleceniu płatności.


Informacje o naborze wniosków

Nabór w dniach 30 maj - 14 czerwca 2011 r. (16 dni)


Informacje o naborze wniosków

Celem działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem. Rezultatem dzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji lubusług.


Beneficjenci

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne ubezpieczone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik


Forma i wysokość pomocy

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji, które zostały poniesione od dnia, w którym została zawarta umowa (w przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne - nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.). Wydatki ponoszone są w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 10 tys. złotych - w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu. Pomoc nie obejmuje podatku od towarów i usług (VAT) oraz kosztów zakupu rzeczy używanych. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne w wysokości poniesionej przez beneficjenta, nie więcej jednak niż 50 % kosztów kwalifikowalnych. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. złotych na jednego beneficjenta.


Koszty kwalifikowalne

Koszty kwalifikowalne mogą dotyczyć:
 1. budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki,
 2. nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki,
 3. zagospodarowania terenu,
 4. zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,
 5. zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalaności nierolniczej
 6. zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, z tym że w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, naczep lub przyczep:
  • w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalaności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,
  • w wysokości nieprzekraczającej równowartości pozostałych inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji - w przypadku działalności nierolniczej w zakresie innym niż usługi transportowe,
 7. rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.


  Zakres pomocy

  Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

   1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

   2. usług dla ludności,

   3. sprzedaży hurtowej i detalicznej,

   4. rzemiosła lub rękodzielnictwa,

   5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,

   6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,

   7. usług transportowych,

   8. usług komunalnych,

   9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,

   10. magazynowania lub przechowywania towarów,

   11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,

   12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.


  Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc"


  Warunki przyznania pomocy

  Pomoc może być przyznana, jeżeli:

   - operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym,

   - operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji,

   - operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej.


  Kryteria dostępu

  Warunki określone na poziomie PROW 2007-2013:
  1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym,
  2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji
  3. działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do:
   • gminy wiejskiej, albo
   • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących ponad 5 tys. mieszkańców, albo
   • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
  4. inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach, o których mowa w pkt 3
  5. operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej,
  6. gospodarstwo rolne, w których pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi,


  Dodatkowe warunki określone na poziomie rozporzadzenia

  O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika, który:
  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
  • jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,
  • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych,
  • nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego dalej "Programem"
  • jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
  • nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej
  • ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:
   • gminy wiejskiej lub
   • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
   • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
   • Pomoc może być przyznana jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych.


  Rozporządzenia

  Wzory wniosków, instrukcje, dokumentacja niezbędna


  Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
  Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2016

  statystyka


  Naszą stronę odwiedziło osób.
  Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!