Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany Gmina Tuczępy


Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły jest dokumentem, który ma służyć przygotowaniu LSR z udziałem lokalnej społeczności. W celu zapewnienia oddolnego charakteru opracowywanego dokumentu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) planuje się szeroką partycypację przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego oraz mieszkańców z każdej z gmin wchodzących w skład LGD..

Zapewnienie maksymalnego udziału społeczności lokalnej w tworzeniu LSR odbywać się będzie przy zastosowaniu zróżnicowanych metod partycypacji społecznej. Opracowanie LSR zostanie podzielone na 6 etapów (5 kluczowych oraz etap podsumowujący prace nad LSR).

Etap I dotyczyć będzie definiowania potrzeb i problemów zorganizowane zostaną warsztaty otwarte w każdej gminie LGD, wykonane zostanie badanie ankietowe oraz przeprowadzony zostanie wywiad grupowy.

II etap będzie polegać na określeniu celów i ustaleniu ich hierarchii, w trakcie etapu przeprowadzony zostanie otwarty konkurs na projekty do realizacji w ramach LSR poprzez udostępnienie formularza fiszki projektowej oraz konsultacje indywidualne z ich autorami,przeprowadzony będzie wywiad grupowy. Cele zostaną omówione również podczas spotkań organizowanych w ramach I etapu opracowywania dokumentu.


Etap III to poszukiwanie rozwiązań stanowiących sposoby realizacji Strategii, w trakcie którego prowadzone będą badania ankietowe oraz zorganizowany zostanie kolejny wywiad grupowy.


W Etapie IV polegającym na formułowaniu wskaźników realizacji LSR wykonane zostanie badanie ankietowe oraz wywiad grupowy.


Do identyfikacji grup docelowych (etap V opracowania LSR) przeprowadzone zostaną warsztaty otwarte w każdej z gmin należących do LGD oraz wywiad grupowy.


Etap VI to podsumowanie procesu partycypacji i opracowania dokumentu, podczas którego przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w ramach prowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz zorganizowany zostanie wywiad grupowy. Ponadto na wszystkich etapach opracowywania LSR zastosowane zostaną dwie dodatkowe metody partycypacji: konsultacje za pośrednictwem strony internetowej LGD z wykorzystaniem formularzy zgłaszania uwag oraz konsultacje poprzez media społecznościowe oraz dostępność online pracownika LGD. Na wszystkich etapach zastosowane zostaną co najmniej 4 metody partycypacji, łącznie planuje się organizację 6 wywiadów grupowych oraz 10 spotkań gminnych, przeprowadzone zostaną 3 badania ankietowe.


Spotkania poświęcone będą w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR, o których mowa w art. 33 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Spotkania odbywać będą się według Harmonogramu konsultacji społecznych na obszarze planowanym do objęcia LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły:

1. Gmina Rytwiany - 21.09.2015, godz. 14.00 - 16.00, sala konferencyjna urzędu.
2. Gmina Oleśnica - 21.09.2015, godz. 17.00 - 19.00, sala konferencyjna urzędu.
3. Gmina Łubnice - 22.09.2015, godz. 12.00 - 14.00, sala konferencyjna urzędu.
4. Gmina Połaniec - 22.09.2015, godz. 15.00 - 17.00, sala konferencyjna urzędu.
5. Gmina Osiek - 22.09.2015, godz. 18.00 - 20.00, sala konferencyjna urzędu.


Podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie LSR i koordynację wszystkich prac jest Zespół ds. LSR, którego członkowie reprezentują sektor: społeczny, gospodarczy i publiczny oraz mieszkańców. W celu opracowania niezbędnych ekspertyz i analiz zaangażowany zostanie podmiot zewnętrzny posiadający wieloletnie doświadczenie. Każdy z 6 etapów opracowywanego dokumentubędzie się kończył posiedzeniem Zespołu ds. LSR, który przeanalizuje zebrany materiał oraz przygotuje dokument końcowy. LSR będzie finansowany ze środków EFRROW.


Biuro LGD w okresie budowy LSR będzie zapewniało obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00. Przygotowywana LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły przewidywana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Zarząd Stowarzyszenia LGD Dorzecze Wisły zwraca się do mieszkańców LGD z prośbą o włączenie się w proces budowy LSR poprzez udział w konsultacjach społecznych według harmonogramu przedstawionego powyżej lub przedstawiania swoich propozycji do LSR. Propozycje i wnioski prosimy przesyłać na adres mailowy Stowarzyszenia: biuro@dorzeczewisly.pl lub składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia od pon. do pt. w godzinach 8.00 - 16.00.do góry ^Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2016

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!