Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany Gmina Tuczępy


Co to jest Lokalna Grupa Działania?

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
dotyczące Lokalnej Grupy Działania.

Proszę kliknąć na odpowiedź1. Co to jest Lokalna Grupa Dzialania ?

Lokalna Grupa Działania (LGD) jest partnestwem publiczno-prywatnym. Powstaje jako oddolna inicjatywa mieszkańców chcących aktywnie dzialac na rzecz lokalnej spoleczności. LGD dba o rozwój własnego regionu, promuje go, wykorzystuje lokalne zasoby.


2. Jaka formę prawną ma Lokalna Grupa Działania ?

LGD posiada osobowość prawną i przyjmuje formę fundacji,stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń. Najlepiej dostosowaną do zasad podejścia LEADER formą jest stowarzyszenie utworzone na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).


3. Jakie elementy są obligatoryjne w strukturze LGD ?

W strukturze Stowarzyszenia, które jest Lokalną Grupą działania obligatoryjnie muszą istnieć:

* walne zebranie członków

* zarząd

* organ Kontroli (komisja rewizyjna)

* organ decyzyjny (rada)


4. Jaką funkcje pełni Rada w LGD ?

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, ktore mają być finansowane w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju.


5. Czy LGD Dorzecze Wisły może stworzyć Lokalną Strategię Rozwoju ?

Tak. Stowarzyszenie Dorzecze Wisły - Lokalna Grupa Działania może stworzyć Lokalną Strategię Rozwoju. Nasze Stowarzyszenie posiada strukturę organizacyjną, która umożliwia stworzenie i wdrażanie LSR (w szczególności posiada Radę).


6. Jakie cele realizuje LGD?

Istniejące już LGD działają dla rozwoju konkretnych obszarów - geograficznych, turystycznych, przyrodniczych (np. LGD "Sejneńszczyzna" z Sejn, LGD "Krzemienny Krąg" z Bałtowa). Zajmują się problematyką gospodarczą, społeczną, kulturalną, działają na rzecz ochrony środowiska, dziedzictwa historycznego, rozwoju gmin itp. Poprzez swoją działalność przyczyniają się do rozwiązywania lokalnych problemów np. bezrobocia.


7. Jak tworzy się LGD?

Warunki ich tworzenia określa ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do tworzenia i działania LGD stosuje się też przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Na liście już działających LGD znajdziemy jednak nie tylko stowarzyszenia. We wcześniejszym Leaderze ustawodawca przewidywał tworzenie LGD także w formie fundacji i związków stowarzyszeń. Wspomniana już ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich wprowadziła w 2007 r. dla nowotworzonych LGD jako obowiązkową formę prawną stowarzyszenia.
LGD nie są typowymi stowarzyszeniami, działającymi tylko na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ponieważ:

  1. LGD zakładają (i mogą być jej członkami zwyczajnymi) zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego.
  2. Nadzór nad nimi sprawuje marszałek województwa.
  3. LGD mogą prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji lokalnej strategii rozwoju (a nie tylko celów statutowych); jest ona prowadzona w zakresie określonym w statucie danej LGD.

8. Jak są zarzadzane LGD?

Oprócz walnego zebrania członków, zarządu i organu kontroli wewnętrznej, LGD muszą posiadać radę wybieraną przez walne zebranie członków. Jej zadaniem jest wybór projektów, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD lokalnej strategii rozwoju.Co ważne - ponad połowę członków rady muszą stanowić partnerzy gospodarczy i społeczni oraz inne podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie (zgodnie z przepisami są to: rolnicy, kobiety wiejskie, młodzi ludzie i ich stowarzyszenia), organizacje pozarządowe, w tym zajmujące się środowiskiem naturalnym, promujące równość mężczyzn i kobiet. Do rady muszą więc wejść np. przedsiębiorcy i rolnicy z danego obszaru. Członkowie rady nie mogą być w organie kontroli wewnętrznej, ani w zarządzie.


9. Kiedy nabywa się status LGD?

LGD opracowuje lokalną strategię rozwoju (LSR) dla wspólnoty, uwzględniającej jej potrzeby, tradycję. - Pełnoprawna LGD to organizacja wybrana przez samorząd województwa w ramach konkursu, która podpisze umowę na realizację LSR z samorządem województwa - wyjaśnia Marta Augustynowicz (ekspertka współpracująca z MRiRW).


10. LGD a partnerstwa publiczno-prywatne?

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), działające w oparciu o własną ustawę, jest jednym ze sposobów finansowania inwestycji publicznych. PPP to oparta na umowie współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, służąca realizacji zadania publicznego. Firmy - na określonych zasadach - wykładają swój kapitał na inwestycję (np. budowę dróg) lub na usługi publiczne. Celem współpracy jest osiągnięcie obopólnych korzyści zarówno w wymiarze celów społecznych, jak i komercyjnych danego przedsięwzięcia, choć głównym cel PPP to efektywne wykonanie zadań publicznych. W PPP mogą też uczestniczyć organizacje pozarządowe. Więcej o LGD na stronach internetowych: www.minrol.gov.pl i www.witrynawiejska.org.pl.
Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2016

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!