Z ostatniej chwili
Strona główna / Strefa Wnioskodawcy i Beneficjenta / FAQ – Najczęściej zadawane pytania

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Z uwagi na przewidziane kolejne nabory wniosków (II półrocze 2019 r.), w szczególności skierowanych w kierunku przedsiebiorczym, poniżej najczęściej zadawane przez Państwa pytania i odpowiedzi FAQ (z ang. Frequently Asked Questions).

Kiedy będzie można składać wnioski o dofinansowanie?
Wnioski o dofinansowanie można będzie składać w terminie ich naboru, który LGD – Dorzecze Wisły poda do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o naborze wniosków. Zostanie ono między innymi opublikowane na naszej stronie internetowej www.dorzeczewisly.pl , stronach i tablicach informacyjnych gmin zrzeszonych w LGD i portalu społecznościowym Facebook.
Jak można uzyskać informację o naborach wniosków?
Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji za pośrednictwem LGD – Dorzecze Wisły prosimy o bezpośredni kontakt z biurem stowarzyszenia, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przy ul. Ruszczańskiej 27. Można również kontaktować się z nami dzwoniąc pod nr telefonu 15 86 216, wysyłająć e-mail na adres biuro@dorzeczewisly.pl lub kontaktować się przez usługę Live Chat’a na stronie lub portalu społecznościowym Facebook. Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową i stronę na FB.
Jaka jest wysokość pomocy dla nowych przedsiębiorców?
W przypadku zakładania nowych działalności gospodarczych wysokość wsparcia wynosi 50000,00 zł dla osób młodych do 29. roku życia oraz 75000,00 zł dla wszystkich osób. Nie jest wymagany wkład własny.
Jaka jest wysokość pomocy dla przedsiębiorców rozwijających swoją działalność?
W przypadku rozwijania istniejących działalności gospodarczych wysokość wsparcia wynosi od 26 000,00 zł do 200 000,00 zł (poziom dofinansowania 70%).
Czy należy utworzyć miejsce pracy, w sytuacji otrzymania dofinansowania na rozwój działalności gospodarczej?
Tak. Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, a osoba dla której zostanie utworzone to miejsce pracy zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę.
Czy przy zakładaniu nowej działalności gospodarczej samozatrudnienie można traktować jako utworzenie miejsca pracy?
Tak, dotację na założenie działalności gospodarczej może uzyskać tylko osoba fizyczna, wtedy jednocześnie tworzy dla siebie miejsce pracy (tzw. samozatrudnienie).
Jak długo trzeba utrzymać utworzone miejsce pracy?
W przypadku zakładania nowej działalności gospodarczej miejsce pracy należy utrzymać co najmniej 2 lata od wypłaty płatności końcowej ,a w przypadku rozwijania działalności gospodarczej przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej. Utrzymanie miejsc pracy dotyczy również obecnego poziomu zatrudnienia.
Czy w przypadku zakładania nowej działalności gospodarczej mogę liczyć na otrzymanie części dofinansowania przed zrealizowaniem operacji?
Tak. Dla nowych przedsiębiorców 80% kwoty wsparcia wypłacone zostanie po podpisaniu umowy, a 20% po zrealizowaniu operacji.
Czy w przypadku rozwijania działalności gospodarczej mogę liczyć na otrzymanie części dofinansowania przed zrealizowaniem operacji?
Nie. Wparcie ma formę refundacji, czyli zwrotu poniesionych wydatków.
Czy jeżeli prowadziłem wcześniej działalność gospodarczą, która została zamknięta mogę starać się o dofinansowanie na założenie nowej działalności?
Tak, pod warunkiem jednak, że działalność gospodarcza została zamknięta nie później niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy i dotychczas nie została przyznana pomoc w tym zakresie.
Jak długo muszę prowadzić firmę, jeśli chcę starać się o dofinansowanie na jej rozwój?
Z pomocy na rozwój działalności gospodarczej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywali łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal wykonują tę działalność.
Czy przepisy określają zakresy operacji, na które nie można otrzymać dofinansowania w ramach PROW 2014-2020?
Tak. Rozporządzenie*, § 8 określa operacje, w zakresie których nie przysługuje pomoc, a są to:

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
 • górnictwo i wydobywanie
 • działalność usługowa wspierająca górnictwo i wydobywanie
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych
 • produkcja metali
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli
 • transport lotniczy i kolejowy
 • gospodarka magazynowa
Jakie podstawowe warunki należy spełnić żeby uzyskać dofinansowanie?

 • Należy wpisywać się w katalog beneficjentów określony Rozporządzeniem*, §
 • Posiadać nadany numer identyfikacyjny.
 • Koszty kwalifikowane operacji nie mogą być współfinansowane z innych środków publicznych.
 • Operacja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach i rozliczona nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres jej trwałości.
 • Operacja jest uzasadniona ekonomicznie.
 • Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.
 • Wnioskodawca wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji lub posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować jeżeli jest osobą fizyczną lub wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji.
 • Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
Jak uzyskać numer identyfikacyjny?
Numer identyfikacyjny producenta nadawany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności  (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 ze zm.). Więcej informacji na stronie: http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr/archiwalne-pytania/komu-i-na-jakiej-zasadzie-przyznawany-jest-numer-identyfikacyjny.html. Wniosek należy złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Staszowie, Towarowa 30, 28-200 Staszów.
Od kiedy mogę  ponosić wydatki w ramach projektu?
Wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z biznesplanem, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowanych operacji powinno nastąpić w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy.
Kiedy najwcześniej mogę zarejestrować firmę, na utworzenie której wnioskuję o dotację?
Po zawarciu umowy o dofinansowaniu.
Czy starając się o dotację w LGD muszę być mieszkańcem obszaru objętego LSR?
W przypadku, kiedy o dotację stara się osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej jej miejsce zamieszkania musi znajdować się na obszarze wiejskim objętym LSR. Oznacza to pobyt stały lub czasowy.
Czy mogę uzyskać dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej, w przypadku, kiedy otrzymałem dofinansowanie na jej założenie ze środków PROW 2014-2020?
Tak, jeżeli od dania przyznania pomocy w ramach PROW 2014-2020 minęło co najmniej 2 lata.
Jakie koszty można zaliczyć do kosztów ogólnych?
Do kosztów ogólnych związanych z wydatkami takimi jak: koszty budowy, nabycia, włącznie z leasingiem lub modernizacji nieruchomości, koszty zakupu lub leasingu nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku zalicza się: honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności. Studia wykonalności są nadal traktowane jako wydatki kwalifikowane nawet w przypadku gdy w oparciu o ich rezultaty nie dokonuje się wydatków opisanych powyżej.**
Jakie podmioty muszą wypełnić załącznik do wniosku o przyznanie pomocy pn. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis?
Ze względu na fakt, że pomoc przyznawana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ma charakter pomocy de minimis, dokument ten wypełnić musi każdy podmiot ubiegający się o dotację.
Wszelkie wydawane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa interpretacje oraz odpowiedzi na pytania możecie Państwo znaleźć na stronach:
1. UMWŚ
2. ARiMR


* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. U. L. 347 z 20.12.2013, s. 487)

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Numer identyfikacyjny ARiMR

Biuro Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, informuje przyszłych Wnioskodawców, którzy będą zainteresowani składaniem wniosków o pomoc …