Strona główna / Strefa Wnioskodawcy i Beneficjenta / Numer identyfikacyjny ARiMR

Numer identyfikacyjny ARiMR

Biuro Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, informuje przyszłych Wnioskodawców, którzy będą zainteresowani składaniem wniosków o pomoc w ramach działań PROW 2014-2020, że jednym z niezbędnych dokumentów jest posiadanie numeru identyfikacji producenta nadawanego zgodnie z ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc jest przyznawana beneficjentowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”.

Gdy natomiast Wnioskodawca nie posiada numeru identyfikacji producenta do Wniosku o przyznanie pomocy musi dołączyć:

  1. Oryginał wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego producenta (Wniosek o wpis do ewidencji producentów), lub
  2. Kopię wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego producenta potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura Powiatowego w przypadku, gdy został on złożony we wcześniejszym terminie a Wnioskodawca, do chwili złożenia Wniosku o przyznanie pomocy, nie otrzymał jeszcze tego numeru.

W razie niedopełnienia wymogu konsekwencją jest nieprzyznanie pomocy już na etapie wstępnej weryfikacji wniosku. Dlatego też prosimy Wnioskodawców nieposiadających takiego numeru o wcześniejsze składanie Wniosku o wpis do ewidencji producentów w Biurze Powiatowym ARiMR w Staszowie.

Jednocześnie przypominamy również o konieczności zgłaszania wszelkich zmian danych zawartych we Wniosku o wpis do ewidencji producentów w terminie 14 dni od daty ich zaistnienia. Zmiany te należy zgłaszać bezpośrednio we właściwym Biurze Powiatowym ARiMR.

Wniosek o wpis do ewidencji producentów

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów obowiązujący od 25 maja 2018 r.

  • Wniosek o wpis do ewidencji producentów do wypełnienia elektronicznego – otwórz
  • Wniosek o wpis do ewidencji producentów do wypełnienia ręcznego – otwórz
  • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych – otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku – otwórz

FILIA ARiMR W STASZOWIE
ul. Towarowa 30
28-200 Staszów
tel. 15 864 24 25
tel. 15 864 15 68

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Poradnik – konkurencyjny tryb wyboru wykonawców

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej ARiMR zamieszczony został Poradnik dla Wnioskodawców i Beneficjentów w sprawie konkurencyjnego trybu wyboru …