Strona główna / Strefa Wnioskodawcy i Beneficjenta / Oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów lokalnych

Oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów lokalnych

Szanowni Państwo z uwagi na pytania, jakie w ostatnim czasie napływają do biura dotyczące prawidłowego wypełnienia oświadczeń potwierdzających spełnienie danego kryterium, za które Wnioskodawca może otrzymać punkty, poniżej przedstawiamy objaśnienia.

Integralną częścią dokumentacji składanej z wnioskiem do biura są tzw. oświadczenia Wnioskodawcy. Wnioskodawca w ramach ogłoszonego naboru zobowiązany jest złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami oraz oświadczeniami zgodnie z regulaminem naboru. Wzory Oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce LSR 2014-2020 Wzory wniosków i oświadczeń, zamieszczone są w artykule o ogłoszeniu naboru wniosków lub można je bezpośrednio pobrać z niniejszego wpisu.

W przypadku ogłoszenia naboru wniosków na tworzenie nowych działalności gospodarczych Wnioskodawca, na podstawie prawidłowo wypełnionych oświadczeń może uzyskać punkty w następujących kryteriach:

1. Oświadczenie o innowacyjności projektu.

Przez innowację rozumie się wdrożenie nowego produktu, technologii bądź usługi, dotychczas nie stosowanych na obszarze LGD. Wnioskodawca wypełnia oświadczenie i odpowiednio zaznacza w nim zakres innowacyjnosci ze szczegółowym uzasadnieniem.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie doc1.png

2. Oświadczenie o posiadaniu lub nie posiadaniu pozwolenia na budowę.

Wnioskodawca wypełnia oświadczenie, w którym wykazuje dokumentacją czy dana operacja posiada aktualne prawomocne pozwolenie na budowę, prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub prawomocne pozwolenie wodnoprawne i kopia z pieczęcią właściwego organu o ostateczności powyższej decyzji została załączona do wniosku (oryginał do wglądu do potwierdzenia za zgodność) lub zaznacza, że operacja zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie doc1.png

3. Oświadczenie o kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu.

Wnioskodawca otrzyma punkty tylko wtedy, gdy złoży oświadczenie, gdzie przedstawi w sposób wyczerpujący doświadczenie w realizacji podobnych projektów, kwalifikacje (doświadczenie w dziedzinie związanej z tematem operacji), certyfikaty, referencje lub zaświadczenia itp. (dotyczące tematyki projektu) oraz zasoby (ludzkie, sprzętowe, lokalowe) związane z charakterem projektu i wykorzystywane do jego realizacji. Uwaga! Punkty przyznawane są tylko wtedy, gdy Wnioskodawca wykaże kwalifikacje, doświadczenie i zasoby łącznie.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie doc1.png

4. Oświadczenie o działalności w branży kluczowej obszaru LSR.

Wnioskodawca, który planuje otrzymać punkty za to kryterium, wypełnia oświadczenie oraz przedstawia uzasadnienie, w której z kluczowych branż zamierza prowadzić działalność gospodarczą (zakwaterowanie i gastronomia, kultura rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny).

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie doc1.png

5. Oświadczenie o miejscu zamieszkania na obszarze od conajmniej 12 miesięcy.

W celu spełnienia warunków powyższego kryterium należy złożyć oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania musi być wydany przez państwową instytucję, przedsiębiorstwo zaopatrzenia publicznego lub urząd skarbowy. Musi on zawierać następujące informacje: imię i nazwisko użytkownika, aktualny adres, datę.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie doc1.png

6. Oświadczenie o udzieleniu doradztwa.


Oświadczenie wypełnia pracownik biura LGD. Weryfikacja kryterium w oparciu o listę obecności ze szkolenia lub listę osób, którym biuro udzieli podczas otwartego naboru doradztwa.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie doc1.png

7. Oświadczenie o przynależności go grupy defaworyzowanej.

Wnioskodawca otrzyma punkty po wypełnieniu oświadczenia tylko wtedy, gdy przynależy do tzw. grupy defaworyzowanej, którą stanowią osoby do 29 roku życia. Potwierdzeniem spełnienia kryterium jest kopia np. dowodu osobistego, bądź innego dokumentu potwierdzającego datę urodzenia. Uwaga! Wnioskodawca otrzyma punkty jeżeli do ostatniego dnia trwania naboru wniosków określonego w ogłoszeniu o naborze nie ukończył 29-go roku życia.

Odpowiedzi na pytania w kwestiach dotyczących naborów wniosków oraz prawidłowego sporządzania dokumentacji konkursowej udzielają pracownicy biura LGD – Dorzecze Wisły pod nr telefonu: 15 8650216. Pytania można również przesyłać na adres: biuro@dorzeczewisly.pl, kontaktując się z nami za na portalu społecznościowym Facebook, z wykorzystaniem usługi Live Chat dostępnej na stronie internetowej lub też odwiedzenia biura LGD po uprzednim kontakcie telefonicznym. Biuro znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przy ul. Ruszczańskiej 27, parter pok. 110. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Informacja o planowanym naborze grantowym

Szanowni Państwo, zgodnie z aktualnym harmonogramem planowanych do ogłoszenia naborów, w IV kwartale 2020 r. zostanie ogłoszony konkurs …