Strona główna / Stowarzyszenie / Warsztat refleksyjny

Warsztat refleksyjny

W związku z przeprowadzaną corocznie ewaluacją wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły w dn. 25 lutego 2021 r. o godz. 15:00 zorganizowała spotkanie refleksyjne, które odbyło się w sali narad nr 129 w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27.

Ubiegły 2020 rok był wyzwaniem dla naszego stowarzyszenia. Realizacja działań związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju przebiegła jednak pomyślnie i zaplanowane cele udało się osiągnąć sukcesywnie osiągnąć. Wszystkie nabory wniosków zostały przeprowadzone pomimo utrudnień związanych z pandemią koronawirusa. Na warsztacie refleksyjno-analitycznym LGD – Dorzecze Wisły uczestnicy rozmawiali o postępie finansowym i rzeczowym oraz stopniu osiągnięcia wskaźników zawartych w LSR. Członkowie Zarządu, Rady oraz pracownicy biura wspólnie przeanalizowali działalność stowarzyszenia w 2020 roku.

Spotkanie prowadził Dyrektor Biura Stowarzyszenia LGD – Dorzecze Wisły Łukasz Orłowski, który rozpoczął od przedstawienia planów związanych z naborami wniosków o przyznanie pomocy finansowej w bieżącym roku, przedstawił również raporty z naborów wniosków w roku poprzednim, raporty z animacji lokalnej i projektów współpracy oraz dane statystyczne na temat doradztwa biura LGD i wnioski ze złożonych ankiet.  

Uczestnicy spotkania zapoznali się z danymi związanymi z wdrażeniem LSR. Dyskutowano m.in. o:
– realizacji finansowej i rzeczowej LSR – czy przebiegała zgodnie z planem i czy można ją uznać za zadowalającą,
– jakości składanych projektów i jej wpływ na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie,
– kryteriach wyboru operacji – ich adekwatność do zakresu interwencji,
– w jakim stopniu wybierane projekty były realizowane w ramach LSR i cz odpowiadały na potrzeby społeczności lokalnej,
– systemie wskaźników – czy dostarczył wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii,
– procedurach naboru, wyboru i realizacji projektów – ich ocenie z perspektywy beneficjentów,
– skuteczności działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych).

W dalszej części warsztatu analizowano m.in. osiągnięte wskaźniki i przewidywane zagrożenia Strategii, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 – 2020. Dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków czy adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru. Na podstawie przedstawionych zestawień danych LGD dokonano analizy procesu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego oraz sformułowano rekomendacje na kolejny rok. 

Podziękowania za zaangażowanie i wspólną pracę kierujemy do wszystkich uczestników warsztatów.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Wesołych Świąt!