Strona główna / Informacje ogólne / Dodatkowe środki dla LGD – Dorzecze Wisły!

Dodatkowe środki dla LGD – Dorzecze Wisły!

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły otrzymała od Zarządu Województwa – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informację o możliwości zwiększenia wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczności w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Bonus został przyznany przez Ministra Rolnictwa Rozwoju i Wsi za osiągnięcie przez naszą LGD wysokiego poziomu wartości podpisanych umów o przyznanie pomocy. To nagroda za naszą pracę i zaangażowanie za prawidłowe i efektywne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016-2020 (przeprowadziliśmy 26 naborów wniosków o przyznanie pomocy, oceniliśmy ponad 100 wniosków, spośród których beneficjenci podpisali umowy na łączną kwotę 5 199 433,00 zł co odpowiada wykonaniu 95,05% założonego budżetu).

Oznacza to, że do budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły może wpłynąć dodatkowe 405 000,00 EUR, co przy kursie 4,51 zł da kwotę w wysokości 1 826 550,00 PLN ramach PROW 2014-2020. Powyższa kwota zostanie przeznaczona w znacznej części na działania związane z podejmowaniem działalności gospodarczej, projekty dla stowarzyszeń, operację własną i rozdysponowana będzie na działania związane z promocją obszaru LSR.

LGD najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. musi złożyć pisemny wniosek o zwiększenie budżetu o dodatkowe środki w tamach poddziałania 19.2 wraz ze zaktualizowaną lokalną strategią rozwoju, przy uwzględnieniu konsultacji społecznych. Jest to szansa na wsparcie finansowe dla mieszkańców regionu, którzy poszukują funduszy np. na założenie własnej firmy. Dodatkowe środki na przedsiębiorczość – to nowe firmy i nowe miejsca pracy na obszarze LGD. Nabory w ramach tych zakresów zaplanowaliśmy na II półrocze tego roku.

W chwili obecnej przygotowane są prace nad zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju. LGD wnioskując dodatkowe środki będzie musiało przedstawić propozycję aktualizacji planu działania LSR wraz z budżetem LSR oraz dodatkowymi wskaźnikami do osiągnięcia. W ramach dodatkowych środków mogą być realizowane nowe wskaźniki, jak również wskaźniki obecne ze zwiększoną wartością. LGD będzie musiała wykazać, że proponowane dodatkowe wskaźniki wpisują się w diagnozę obszaru LGD, dlatego też jeśli będzie wymagała tego sytuacja, LGD dokona aktualizacji diagnozy obszaru w celu wskazania zgodności proponowanych dodatkowych wskaźników z tą diagnozą. Projekt zmian zostanie opublikowany na stronie internetowej www.dorzeczewisly.pl wraz z formularzem zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznej najpóźniej do końca maja 2021 r.

Pomimo pandemii i wielu utrudnień z nią związanych nasza LGD realizuje założony Plan Komunikacji zgodnie z zaplanowanym Harmonogramem na 2021 r. Zapowiada się kolejne pracowite i ciekawe II półrocze 2021 roku. Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej.

Dziękujemy wszystkim Beneficjentom, Grantobiorcom, osobom i instytucjom, w tym Gminom tworzącym LGD, które wspierały i wspierają wdrażanie LSR oraz bezpośrednio były zaangażowane w jej realizację. Podziękowania należą się także Radzie LGD, która w rzetelny sposób dokonywała oceny i wyboru projektów, oraz całemu Zarządowi, który nadzoruje wszystkie działania i podejmuje skuteczne decyzje.

Pracownicy Biura LGD, którzy z ogromnym zaangażowaniem realizują zadania w zakresie wdrażania strategii, z dużym zrozumieniem, kompleksowo i merytorycznie starają się pomagać wszystkim Beneficjentom.

Gratulujemy zaangażowania i życzymy powodzenia wszystkim przedsiębiorcom i stowarzyszeniom, którzy skorzystają z dotacji i będą realizować swoje projekty.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Praca zdalna LGD – Dorzecze Wisły

Szanowni Państwo! Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną  Biuro LGD – Dorzecze Wisły od dnia 06.04.2020 przechodzi …