Obowiązki grantobiorców

Wszystkim grantobiorcom, którzy podpisali umowy na realizację grantów w ramach przedsięwzięcia 1.2.4 Budowanie więzi współpracy międzygminnej oraz w ramach przedsięwzięcia 1.2.9 NGO dla mieszkańców przypominamy o obowiązkach wynikających z podpisanych umów.

Informujemy o obowiązku umieszczania na wszystkich materiałach promocyjnych (plakatach, ulotkach, zaproszeniach, gadżetach itp.) logotypów w tym lgd w miejscu, na które pozwala księga wizualizacji znaku PROW. Poniżej zamieszczamy przykładowe wzory oznaczenia zakupów w ramach grantu.

Sprawozdania należy przygotowywać na specjalnym formularzu (załączonym poniżej) wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty tj. rachunki, faktury (opisane jak we wzorze poniżej). Sprawozdanie grantobiorca zobowiązany jest złożyć w terminie wynikającym z umowy (po zrealizowaniu projektu i dokonaniu wszelkich platności związanych z realizacją grantu).  

Wszystkie płatności w projekcie muszą się odbywać za pośrednictwem konta bankowego wskazanego w umowie dotacji. Proszę pamiętać o prowadzeniu oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), dla wszystkich transakcji związanych z realizacją projektu, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Ponizej zamieszczamy wzór opisu faktur bądź rachunków bankowych, które w formie załączników będą składane z wnioskiem o rozliczenie grantu. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: tel. 15 8650 216 e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl  

ZAŁĄCZNIKI:  

  1. Wniosek o rozliczenie grantu wynikającego z projektu grantowego 
  2. Wzór opisu faktur / rachunków
  3. Ksiega wizualizacji znaku PROW 2014-2020
  4. Wzór oznaczenia rzeczy zakupionych w ramach grantu odpowiednimi logo i nazwą
  5. Dokumentowanie sposobu realizacji grantu

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Ankieta monitorująca postęp realizacji LSR

Szanowni Państwo, przypominamy, że Beneficjenci operacji objętych dofinansowaniem ze środków wdrażanych przez LGD – Dorzecze Wisły mają obowiązek …