Strona główna / Strefa Wnioskodawcy i Beneficjenta / Przypominamy zasady otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczej

Przypominamy zasady otrzymania dotacji na założenie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły w IV kwartale 2021 r. planuje, w ramach otrzymanych dodatkowych środków, uruchomienie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych. Zgodnie z procedurą ogłaszania naborów, LGD – Dorzecze Wisły po uzgodnieniu terminu ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach ogłosi datę konkursu co najmniej miesiąc przed planowanym naborem. Z tego też względu przed przystąpieniem do sporządzenia wniosku o przyznanie pomocy z biznesplanem zachęcamy Państwa do zapoznania się z wymogami dotyczącymi dokumentacji konkursowej, przeanalizowania wniosku wraz z załącznikami, oraz instrukcjami poprawnego wypełniania. Warto w tym miejscu zajrzeć do dokumentacji ostatniego naboru wniosków w ramach podejmowania działalności gospodarczej i zapoznać się z wytycznymi, lokalnymi kryteriami itp.

Nabór wniosków będzie miał charakter konkursowy, dofinansowanie otrzymają te wnioski, które otrzymają największą ilość punktów wg lokalnych kryteriów wyboru i mieszczą się w limicie środków. Dotację będzie można uzyskać dopiero po podpisaniu umowy.

FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Premia na podejmowanie działalności gospodarczej 80 000,00 zł (w stałej wysokości) będzie wypłacana w dwóch transzach:

Pierwsza transza 80% (64 000,00 zł) wypłacana, jeżeli Beneficjent złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, która będzie podjęta we własnym imieniu, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) i dokonano wpisu tej działalności do rejestru. Ponadto Beneficjent uzyskał pozwolenia, zezwolenia oraz inne decyzje (np. ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach o ile dotyczy), których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją.

Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy Beneficjent składa w terminie 3 miesięcy o dnia zawarcia umowy. ARiMR wypłaca środki finansowe, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatność (nie licząc czasu na wniesienie uzupełnień / wyjaśnień.

Druga transza 20% (refundacja) będzie wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, a Beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą. Ponadto zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności również w przypadku, gdy korzystał z uprawnienia, o którym mowa w art. 18. ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców lub w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego – zgłosił się do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania tej działalności. Ponadto pomoc będzie wypłacana jeżeli Beneficjent utworzył co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i zatrudnił osobę, dla której zostało utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę lub zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego. ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom.

Wniosek o płatność drugiej transzy Beneficjent składa po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy.

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA

1. O premię na założenie działalności gospodarczej może ubiegać się osoba fizyczna, która:

 • jest pełnoletnim obywatelem członkowskim UE,
 • ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły (miejsce zamieszkania musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami np. zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności).
 • w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców,
 • na dzień złożenia wniosku nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) z mocy ustawy i w pełnym zakresie (chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów),
 • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • dotychczas nie miała przyznanej pomocy na operację w tym zakresie.

2. Operacja zakłada:

 • podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców, oraz:
 • zgłoszenie Beneficjenta do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlegania tym ubezpieczeniom, lub
 • utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, i zatrudnienia osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymania tego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

3. Beneficjent realizuje zobowiązanie w zakresie:

 • wykonywania działalności gospodarczej,
 • podlega ubezpieczeniom
 • utrzymania miejsca pracy przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Zobowiązanie w zakresie podlegania ubezpieczeniom uznaje się również za realizowane, jeżeli – w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego – beneficjent podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, do której stosuje się
przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Zobowiązanie w zakresie utrzymania miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, uznaje się również za realizowane, jeżeli beneficjent zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podlega tym ubezpieczeniom.

4. Ponadto:

 • koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być współfinansowane z innych środków publicznych,
 • realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,
 • operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,
 • operacja może być realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy,
 • operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem,
 • inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji.

KOSZTY PROJEKTU

Koszty są kosztami kwalifikowalnymi pod warunkiem, że zostały poniesione po dniu podpisania umowy o przyznaniu dotacji, a w przypadku kosztów ogólnych (np. koszty opracowania kosztorysu, projektu budowlanego) – od dnia 01.01.2014 r.

Katalog kosztów kwalifikowalnych:

 • ogólne (w tym: honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności),
 • zakup robót budowlanych lub usług, „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
 • zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakup nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (jeżeli zakup pojazdu jest ściśle związany z rodzajem podejmowanej działalności gospodarczej),
 • zakup rzeczy innych niż wymienione w/w, w tym materiałów – które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Pracownicy Biura LGD – Dorzecze Wisły świadczą bezpłatne usługi doradcze w zakresie sprawdzenia wniosku wraz z załącznikami w ramach ogłoszonego naboru. Konsultacje są możliwe w godzinach pracy Biura LGD pon. – pt. 8:00 – 16:00.

Konsultacje mogą dotyczyć następujących aspektów:
– sprawdzenie zgodności wniosku z LSR,
– oceny formalnej wniosku,
– kwalifikowalności kosztów,
– innych obszarów wiedzy, niezbędnych do skutecznego aplikowania przez Wnioskodawcę.

Uwaga!

1. Wnioskodawca za skorzystanie z doradztwa w zakresie konsultacji wniosku i biznesplanu otrzymuje 3 punkty według lokalnych kryteriów oceny operacji.
2. W ramach konsultacji sprawdzany jest tylko kompletnie wypełniony wniosek!

ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej (zapisane na nośniku danych, np. na płycie CD) w 2 identycznych egzemplarzach (jeden dla LGD, drugi dla ŚBRR) należy składać zgodnie z Ogłoszeniem o naborze udostępnionym na stronie LGD – Dorzecze Wisły.

WYBÓR PRZEZ RADĘ LGD – DORZECZE WISŁY I WERYFIKACJA WNIOSKU PRZEZ ŚBRR W KIELCACH

Ocena zgodności z LSR i merytoryczna złożonych przez Wnioskodawców wniosków o przyznanie pomocy dokonywana jest przez Radę Stowarzyszenia LGD – Dorzecze Wisły zgodnie z obowiązującymi procedurami i kryteriami wyboru. Wyboru operacji do dofinansowania Rada LGD dokonuje w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

Ważne!

Po przekazaniu wniosków do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach Wnioskodawca może być wezwany do wniesienia uzupełnień i wyjaśnień, które może złożyć tylko raz, w terminie wskazanym w piśmie. Czas weryfikacji wniosków wynosi według rozporządzenia 4 miesiące (nie licząc czasu na wniesienie uzupełnień/wyjaśnień). Po pozytywnej weryfikacji wniosku przez ŚBRR w Kielcach Wnioskodawca zostaje zaproszony do podpisania umowy.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ WNIOSKODAWCÓW

 • brak uzasadnienia zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji,
 • niekompletny wniosek – brak załączników,
 • źle sformułowane cele operacji,
 • zawyżone ceny produktu/ofert w zestawieniu rzeczowo-finansowym,
 • brak 2 ofert na każdą pozycję wymienioną w zestawieniu rzeczowo-finansowym w tab. 7.2 lub
  nieprawidłowo przygotowane oferty (jeśli drukujemy ofertę będącą załącznikiem z maila, to
  drukujemy również całą treść maila z danymi oferenta – opcja w prawym, górnym rogu DRUKUJ;
  jeśli drukujemy ofertę ze sklepu internetowego, to robimy print screen i drukujemy lub po prostu
  wybieramy opcję DRUKUJ i drukujemy pełną ofertę, z datą i danymi strony internetowej),
 • w przypadku planowanych szkoleń brak określonego programu, tematyki i terminu szkolenia,
 • niespójne tabele finansowe w biznesplanie,
 • źle rozpisane etapy realizacji operacji, źródła finansowania i projekcja finansowa,
 • niedostatecznie oszacowane koszty działalności, amortyzacja, przychody w tabeli rachunek zysków
  i strat.

POMOC NIE PRZYSŁUGUJE NA OPERACJE SKLASYFIKOWANE W PKD JAKO:

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,
 • górnictwo i wydobywanie,
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 • produkcja metali,
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,
 • transport kołowy, lotniczy i kolejowy,
 • gospodarka magazynowa.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Obowiązki grantobiorców

Wszystkim grantobiorcom, którzy podpisali umowy na realizację grantów w ramach przedsięwzięcia 1.2.4 Budowanie więzi współpracy międzygminnej oraz w ramach przedsięwzięcia …