Strona główna / Doradztwo i szkolenia / Materiały pomocnicze dla Wnioskodawców na podejmowanie działalności gospodarczej (premie)

Materiały pomocnicze dla Wnioskodawców na podejmowanie działalności gospodarczej (premie)

Materiały pomocnicze zawarte w niniejszym wpisie związane są z naborem wniosków w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.3 Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór zostanie ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania – Dorzecze Wisły w I kwartale 2022 r. Materiały zawierają zasady dot. technicznego przygotowania wniosku o przyznanie pomocy wraz z opisem odpowiednich załączników i oświadczeń.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku zachęcamy do przeczytania i stosowania się do informacji i wskazówek, co pozwoli na sprawne przyjęcie wniosku w biurze LGD, złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz uniknięcie konieczności uzupełniania dokumentacji na etapie weryfikacji formalnej wniosków. Warto również stosować się do „Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy”.

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW

 1. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na formularzu pobranym ze strony internetowej LGD – Dorzecze Wisły lub bezpośrednio ze strony ARiMR (przejdź do strony).
 2. Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie i wydrukowany.
 3. W trakcie naboru wniosków do biura LGD należy złożyć dwie tożsame egzemplarze Wniosku o przyznanie pomocy w wersji papierowej wraz z załącznikami i oświadczeniami, oraz z 2 egzemplarze Wniosku w wersji elektronicznej, tj. zapisane na płytach CD/DVD.
 4. Zalecamy by Wnioskodawca posiadał również własny egzemplarz wniosku o przyznanie pomocy tożsamy z tym składanym w LGD, na którym pracownik biura potwierdzi przyjęcie dokumentu.
 5. Wniosek wraz z załącznikami i oświadczeniami powinien być kompletny, ponumerowany, wydrukowany dwustronnie, stanowić zwartą całość, a dokumenty poukładane zgodnie z listą załączników do wniosku.
 6. Wniosek i załączone do niego dokumenty powinny być przekazane w skoroszycie lub segregatorze. Prosimy o niewkładane kartek w „koszulki”, „ofertówki” itp.
 7. Kopie oryginałów dokumentów, zgodnie z instrukcją do wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, mogą być potwierdzane przez pracowników biura LGD na kopii przygotowanej przez Wnioskodawcę, wyłącznie za okazaniem oryginału.
 8. Każdy wnioskodawca, który chce ubiegać się o pomoc finansową z inicjatywy LEADER w ramach naboru na tworzenie działalności gospodarczej, musi posiadać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
 9. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, należy złożyć odpowiedni Wniosek o wpis do ewidencji i nadanie numeru identyfikacyjnego w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Staszowie.
 10. Jeżeli w chwili złożenia wniosku o przyznanie pomocy beneficjent nie będzie posiadał nadanego numeru identyfikacji producenta wniosek zostanie odrzucony już na wstępie podczas weryfikacji wniosku przez biuro.
 11. Biuro LGD zaleca w miarę możliwości o wcześniejsze zgłaszanie się do siedziby LGD przed złożeniem wniosku w celu potwierdzenia zgodności kopii dokumentów z oryginałem dokumentów.
 12. Należy pamiętać, że zaświadczenia dołączane do wniosku muszą być aktualne – instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy szczegółowo wskazuje ich „termin ważności”, np. 1 lub 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.
 13. Wniosek musi być podpisany oraz zawierać nazwę wnioskodawcy, jego adres lub inne dane pozwalające go jednoznacznie zidentyfikować – jeżeli występują takie braki, a wniosek nie jest składany osobiście przez osobę, która poprawi oznaczenie wnioskodawcy, jego adres lub złoży podpis pod wnioskiem, wniosek taki pozostawia się bez rozpatrzenia.
 14. Istnieje możliwość złożenia wniosku przez pełnomocnika. W tym przypadku w złożonym pełnomocnictwie własnoręczność podpisów musi zostać potwierdzona przez notariusza.
 15. Wnioski składa się bezpośrednio w biurze LGD – Dorzecze Wisły w czasie trwania naboru i w godzinach wskazanych w ogłoszeniu o naborze, przy czym „bezpośrednio” oznacza osobiście (osoba podpisana we wniosku) lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną (pełnomocnictwo lub upoważnienie załącza się do wniosku).
 16. Pracownik biura LGD – Dorzecze Wisły weryfikuje liczbę i rodzaj załączników dołączonych do wniosku, a także obija za zgodność kopie dokumentów po uprzednim okazaniu oryginałów przez Wnioskodawcę.
 17. Jeżeli w trakcie weryfikacji wniosku, koniecznym będzie uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR w zakresie podpisu przez odpowiednie osoby oraz w zakresie oceny jego zgodności z LSR, LGD – Dorzecze Wisły wzywa podmiot ubiegający się o wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów (nie wzywamy do uzupełnień do kryteriów). Wezwanie i odpowiedź na to wezwanie, przekazuje się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście. Termin odpowiedzi na wezwanie do dostarczenia brakujących dokumentów do biura LGD (decyduje data wpływu), wynosi 7 dni od daty doręczenia wezwania, o którym mowa powyżej. W wezwaniu zwraca się uwagę, że w przypadku nieusunięcia braków wskazanych w piśmie, LGD ocenia wniosek przedłożonym zakresie. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu wezwania lub złożeniu przez wnioskodawcę uzupełnienia lub wyjaśnień. Ryzyko złożenia niekompletnego wniosku spoczywa na wnioskodawcy.
 18. Szczegóły dotyczące trybu oceny i wyboru projektów do dofinansowania znajdują się procedurze, która będzie załączona do ogłoszenia. Procedura wyboru i oceny operacji określa zasady przeprowadzenia naboru przez LGD (zobacz procedurę wyboru)
 19. Wnioskodawca do wniosku obowiązkowo powinien załączyć oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (pobierz klauzulę RODO)
 20. Doradztwo dla osób, które planują ubiegać się o przyznanie pomocy świadczone jest w formie stacjonarnej lub telefonicznej. Z uwagi na aktualną sytuację pandemiczną rekomendujemy korzystanie z formy telefonicznej bądź poprzez wysłanie e-maila. Wnioskodawca może otrzymać punkty za skorzystanie z doradztwa.

LISTA KONTROLNA DOKUMENTÓW

Nazwa załącznikaTAKNIEND.
Wniosek w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych
A. Załączniki dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i operacji
1. Dokument tożsamości – kopia
załącznik obowiązkowy
2. Zaświadczenie z właściwej ewidencji ludności o miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku – oryginał lub kopia
załącznik obowiązkowy
3. Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych – oryginał
albo
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu w pełnym zakresie – oryginał
załącznik obowiązkowy
4. Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów – kopia
albo
Zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym w ewidencji producentów – kopia
albo
Wniosek o wpis do ewidencji producentów – kopia
załącznik obowiązkowy
5. Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości – załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane
z nieruchomością
– oryginał lub kopia
6. Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub posiadacza(-y) lub współposiadacza(-y) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji, jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności – załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z nieruchomością – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM
7. Biznesplan – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM
załącznik obowiązkowy
8. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o nie uzyskaniu pomocy de minimis – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM
należy załączyć w przypadku, gdy podmiot w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe nie uzyskał pomocy publicznej zgodnie z zasadą de minimis
9. Informacja podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o uzyskanej pomocy de minimis – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM,
załącznik obowiązkowy należy załączyć w przypadku, gdy podmiot w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe uzyskał pomoc publiczną zgodnie z zasadą de minimis
oraz
Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie 2 poprzedzających go lat – kopie
Dokument załączany, jeśli dotyczy
10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – oryginał
załącznik obowiązkowy
11. Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone – oryginał lub kopia
należy dołączyć do wniosku w sytuacji, gdy podmiot będzie reprezentował w stosunkach z UM pełnomocnik
12. Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom planowanych do poniesienia kosztów – w przypadku dostaw, usług, robót budowlanych, które nie są powszechnie dostępne – oryginał lub
kopia
należy złożyć w przypadku planowanych do poniesienia wydatków w zakresie dostaw, usług, robót budowlanych, które nie są powszechnie dostępne. W instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (s. 27) wskazane są przykładowe dokumenty oraz informacja, jak należy rozumieć powszechną dostępność
B. Załączniki dotyczące robót budowlanych
13. Kosztorys inwestorski – oryginał lub kopia
W przypadku, gdy operacja obejmuje roboty budowlane do wniosku załącza się kosztorys inwestorski, który spełnia minimalne wymagania określone w §7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania (…). W przypadku, gdy zaplanowane roboty budowlane są proste do wykonania i nie wymagają wiedzy specjalistycznej, a ocena zasadności ich zakresu oraz racjonalności kosztów jest możliwa na podstawie powszechne dostępnych informacji, wówczas nie ma konieczności załączania kosztorysu inwestorskiego.
14. Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia operacji (w przypadku, gdy projekt budowlany nie jest przedkładany) – oryginał lub kopia
załącznik obowiązkowy
C. Dodatkowe załączniki wymagane do przeprowadzenia weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy następcy prawnego beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego części
albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego części
15. Dodatkowe dane dotyczące wniosku o przyznanie pomocy następcy prawnego beneficjenta albo nabywcy gospodarstwa rolnego lub jego części albo nabywcy przedsiębiorstwa lub jego
części – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM
dokument załączany, jeśli dotyczy
16. Dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego – kopia
albo
Dokument potwierdzający nabycie gospodarstwa rolnego lub jego części albo nabycie przedsiębiorstwa lub jego części – kopia
dokument załączany, jeśli dotyczy
17. Oświadczenie następcy prawnego beneficjenta o jego wstąpieniu w prawa i obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o przyznaniu pomocy – oryginał sporządzony na formularzu
udostępnionym przez UM
dokument obowiązkowy w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy jest następca prawny
18. Umowa przejęcia długu – w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy jest nabywca gospodarstwa rolnego lub jego części, albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części – kopia
dokument obowiązkowy w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy jest nabywca przedsiębiorstwa lub jego częścidokument obowiązkowy w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy jest nabywca przedsiębiorstwa lub jego części
19. Umowa cesji wierzytelności – w przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy jest nabywca gospodarstwa rolnego lub jego części, albo nabywca przedsiębiorstwa lub jego części i nie zostały zrealizowane przez ARiMR wszystkie płatności na rzecz beneficjenta – kopia
dokument załączany, jeśli dotyczy
D. Inne załączniki dotyczące operacji
22. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– załącznik wypełniany zgodnie z wzorem zamieszczonym na www.dorzeczewisly.pl
załącznik obowiązkowy
23. Inne załączniki – jeśli dotyczy

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Nazwa kryteriumIlość pkt.Definicja / wyjaśnienieWeryfikacja kryterium
1. Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez operację w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu0
lub
4
(wnioskowana kwota wsparcia /
środki na konkurs) x 100%

(wielkość wskaźnika produktu
operacji / wielkość wskaźnika dla
konkursu) x 100%
Kryterium weryfikowane w oparciu o dokument planowane do osiagnięcia załączniki zamieszczony w ogłoszeniu o naborze: pozycja wskaźnik produktu.

Wnioskodawca nie załącza dokumentów
2. Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy od udziału procentowego osiąganego wskaźnika rezultatu (bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika produktu) przez
operację w stosunku do wskaźnika rezultatu zakładanego do osiągnięcia w ramach konkursu
0
lub
4
(wnioskowana kwota wsparcia /
środki na konkurs) x 100%

(wielkość wskaźnika rezultatu
operacji / wielkość wskaźnika dla
konkursu) x 100%
Kryterium weryfikowane w oparciu o dokument planowane do osiagnięcia załączniki zamieszczony w ogłoszeniuy o naborze: pozycja wskaźnik rezultatu.

Wnioskodawca nie załącza dokumentów
3. Operacja ma charakter innowacyjny. Przez innowację rozumie się wdrożenie nowego produktu, technologii bądź usługi, dotychczas nie stosowanych na obszarze LGD.0
lub
4
Na podstawie oświadczenia
i przedstawionych dokumentów
Wzór oświadczenia o innowacyjności będzie znajdujdować się w ogłoszeniu o naborze (pobierz).

Weryfikacja innowacyjności operacji nastąpi na podstawie oświadczenia i uzasadnienia Wnioskodawcy, iż na podstawie przeprowadzonej analizy Rynku oraz Konkurencji na obszarze działalności firmy, na której utworzenie wnioskuje o przyznanie pomocy, realizowana przez niego operacja ma charakter innowacyjny pod względem charakteru tworzonej działalności.
4. W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu0
lub
3
Na podstawie wydzielonej pozycji w budżecieWnioskodawca załącza dokumenty potwierdzające, że dany sprzęt lub urządzenie spełnia dane kryterium np. opinia, certyfikat, zaświadczenie.
5. W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR0
lub
2
Na podstawie wydzielonej pozycji w budżecieWnioskodawca załącza dokumenty potwierdzające, że pozycja w budżecie spełnia dane kryterium np. oferta lub kosztorys wykonania / specyfikacja wykonania tablicy informacyjnej.
6. Operacja posiada prawomocne pozwolenie na budowę lub prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub operacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych0
lub
3
Na podstawie oświadczenia i przedstawionych dokumentówWzór oświadczenia o konieczności uzyskania pozwolenia na budowę będzie znajdować się w ogłoszeniu o naborze (pobierz).

Wnioskodawca wypełnia oświadczenie w którym wykazuje czy dana operacja posiada aktualne prawomocne pozwolenie na budowę, prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub prawomocne pozwolenie wodnoprawne i kopia z pieczęcią właściwego organu o ostateczności powyższej decyzji została załączona do wniosku (oryginał do wglądu do potwierdzenia za zgodność) lub zaznacza że operacja zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.
7. Wnioskodawca posiada doświadczenie, kwalifikacje i zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji0
lub
4
Na podstawie oświadczenia i przedstawionych dokumentów Wzór oświadczenia o doświadczeniu, kwalifikacji i zasobach będzie znajdować się w ogłoszeniu o naborze (pobierz).

Wnioskodawca otrzyma punkty tylko wtedy, gdy złoży oświadczenie, gdzie przedstawi doświadczenie w realizacji podobnych projektów/przedsięwzięć, kwalifikacje (doświadczenie w dziedzinie związanej z tematem operacji), certyfikaty, referencje lub zaświadczenia itp. (dotyczące tematyki projektu) i posiadane zasoby (ludzkie, sprzętowe, lokalowe) związane z charakterem projektu i wykorzystywane do jego realizacji (punkty otrzymuje tylko w przypadku udokumentowania wszystkich trzech naraz).
8. Wnioskodawca planuje podjąć działalność w branży kluczowej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR0
lub
3
Na podstawie oświadczenia i przedstawionych dokumentów Wzór oświadczenia o podjęciu działalności w branży kluczowej będzie znajdować się w ogłoszeniu o naborze (pobierz).

Za kryterium “Wnioskodawca planuje podjąć lub prowadzi działalność w branży kluczowej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR” będzie można otrzymać punkty za operacje realizowane w ramach branż kluczowych dla rozwoju obszaru, które zostały określone w Lokalnej Strategii Rozwoju. Jest to szczególnie ważne, z punktu widzenia pobudzania i rozwijania przedsiębiorczości szczególnie przez osoby młode oraz kobiety, a także w zakresie branż mających wpływ na pozostałe aspekty przedsiębiorczości (turystyczna, kulturowo-rozrywkowa oraz działalność usługowa – handel detaliczny i hurtowy).

Wzór oświadczenia o podjęciu działalności w branży kluczowej będzie znajdować się w ogłoszeniu o naborze (pobierz).
9. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy0
lub
2
Na podstawie oświadczenia i przedstawionych dokumentów W celu spełnienia warunków kryterium “Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy” należy złożyć oświadczenie i dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania musi być wydany przez państwową instytucję, przedsiębiorstwo zaopatrzenia publicznego lub urząd skarbowy. Musi on zawierać następujące informacje: imię i nazwisko użytkownika, aktualny adres, datę.
10. Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym danego Konkursu0
lub
3
Na podstawie oświadczenia i przedstawionych dokumentów Wzór zaświadczenia o doradztwie będzie znajdować się w ogłoszeniu o naborze (pobierz).

Weryfikacja kryterium w oparciu o listy obecności ze szkoleń lub zaświadczenie o doradztwie udzielonym w biurze STOWARZYSZENIA LGD – DORZECZE WISŁY. Jeżeli wnioskodawca załączy zaświadczenie otrzyma punkty, jeśli nie skorzysta z doradztwa i zaświadczenia nie załączy – punktów nie otrzyma.
11. Operacja zakłada utworzenie więcej niż 1 miejsca pracy0
lub
4
Na podstawie wnioskuKryterium weryfikowane w oparciu o zapisy we wniosku o przyznanie pomocy.
12. Koszt utworzenia 1 miejsca pracy jest niższy od średniego kosztu dla wszystkich operacji poddany ocenie wg kryteriów wyboru0
lub
3
(wysokość wsparcia
w operacji / liczba miejsc pracy
w operacji) ≤ (suma wysokości
wsparcia wszystkich operacji / suma
deklarowanych miejsc pracy
wszystkich operacji)
Kryterium weryfikowane w oparciu o zapisy we wniosku i biznesplanie o przyznanie pomocy.

Wnioskodawca nie załącza dokumentów
13. Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy defaworyzowanej określonej w LSR0
lub
2
Na podstawie oświadczenia i przedstawionych dokumentów Wzór oświadczenia o przynależności do grupy defaworyzowanej będzie znajdować się w ogłoszeniu o naborze (pobierz).

W celu spełnienia warunków kryterium “Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy defaworyzowanej”należy złożyć oświadczenie, że Wnioskodawca przynależy do tzw. grupy defaworyzowanej, którą stanowią osoby do 29. roku życia (w tym studenci i absolwenci). Wybór tej grupy wynikał z konsultacji społecznych oraz danych zawartych w statystykach. Zdecydowana większość ankietowanych przy tworzeniu LSR wskazała osoby młode oraz absolwentów szkół średnich i wyższych, jako grupę, która wymaga szczególnego wsparcia.
SUMA 41

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60% (25 pkt)

WAŻNE LINKI

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Dodatkowe doradztwo w grudniu 2019 r.

Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Lokalnej Grupie Działania – Dorzecze Wisły serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gmin …