Strona główna / Stowarzyszenie / Podsumowanie działalności LGD – Dorzecze Wisły w perspektywie finansowej 2014-2020

Podsumowanie działalności LGD – Dorzecze Wisły w perspektywie finansowej 2014-2020

Szanowni Państwo, wielkimi krokami zbliża się realizacja kolejnego okresu programowania 2021-2027, w którym Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły będzie dysponować nowymi środkami z przeznaczeniem na rozwój regionu poprzez realizację oddolnych inicjatyw. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa podsumowanie naszej działalności w obecnym okresie programowania 2014-2020, który jest realizowany w latach 2016-2022.

W 2008 r. w ramach inicjatywy LEADER została powołana do życia Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły. Już od 14 lat nasze stowarzyszenie skutecznie realizuje nowe podejście do rozwoju obszarów wiejskich – uwzględniające lokalną specyfikę i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy.

W aktualnym okresie programowania, 2016 – obecnie Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły realizuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020. LSR to dokument opracowany przez lokalną społeczność, opisuje on różne aspekty planowanej działalności LGD, wskazując kierunki działania, które mają na celu zdynamizować rozwój regionu. Wdrażanie LSR ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru realizację operacji w ramach tej strategii. Działanie to ma przyczyniać się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły, w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020, pozyskała dla naszego obszaru środki unijne w wysokości 8 634 400 zł, z czego na nabory konkursowe i grantowe wydzielono budżet w wysokości 7 090 000 zł. Przeprowadziliśmy dotychczas 21 naborów konkursowych, 6 naborów grantowych oraz 2 nabory w ramach operacji własnej.

Do biura LGD wpłynęło: 128 wniosków z naborów konkursowych, 70 wniosków o powierzenie grantu z konkursów grantowych, 2 wnioski na realizację operacji własnej, razem 200 wniosków na łączną kwotę 13 365 331 zł czyli 188% w stosunku do posiadanych środków! To wskazuje jak duża była potrzeba środków i jakie było zaangażowanie podmiotów w realizację pomysłów służących rozwojowi naszego regionu.

Jako instytucja z wieloletnim doświadczeniem, skupiająca swą aktywność wokół lokalnych społeczności, możemy pochwalić się konkretnymi efektami swojej pracy. W ramach PROW 2014-2020, dzięki wsparciu LGD – Dorzecze Wisły na obszarach wiejskich powiatu staszowskiego (Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany), według aktualnych danych podjęto szereg działań o charakterze inwestycyjnym i nieinwestycyjnym, w efekcie czego powstało, m.in.:

➤ 99 nowych miejsc pracy (w tym 10 w ramach projektu z Regionalnego Program Operacyjnego “LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”)
➤ 65 nowych firm (w tym 10 w ramach projektu RPO “LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”)
➤ 10 kursów zawodowych dla osób poszukujących zatrudnienie
➤ 9 dotacji dla podmiotów rozwijających swoją działalność gospodarczą
➤ 34 obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Ponadto w okresie 2016-2022 zrealizowaliśmy:

➜ 2 projekty współpracy:
– regionalny “Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka”
– międzynarodowy “Kreator przedsiębiorczości”, największy w Polsce projekt współpracy
➜ 2 operacje własne LGD, dla przedsiębiorców i mieszkańców obszaru LGD
➜ 21 szkoleń / spotkań informacyjnych, w których uczestniczyło ponad 180 osób
➜ 11 szkoleń dla przedstawicieli organów LGD i pracowników biura
➜ zrealizowano szereg zadań w zakresie animacji i aktywizacji społeczności lokalnej m.in.:
– materiały promocyjne i informacyjne: plakaty informacyjne, gadżety promocyjne, kalendarze
– cykl konkursów dla mieszkańców obszaru LGD z nagrodami na www.dorzeczewisly.pl
– artykuły/ogłoszenia w prasie lokalnej i stronach internetowych urzędów gminnych
– prowadzenie i aktualizacja strony internetowej stowarzyszenia www.dorzeczewisly.pl
– zorganizowano stoiska promujące dziedzictwo kulturowe obszaru LGD – Dorzecze Wisły
– promocja LGD podczas wydarzeń promocyjno – kulturalnych na obszarze LGD
➜ 5 wydawnictw promujących obszar LGD:
– album “W krainie Dorzecza Wisły”
– album promujący LGD – Dorzecze Wisły
– broszura podsumowująca projekt realizowany przez LGD,
– przewodnik kajakowy kieszonkowy
– przewodnik turystyczny po krainie “Dorzecza Wisły i Królestwa Nidy”
➜ udział w Międzynarodowych Targach AGROTRAVEL w Kielcach
➜ 6 integracyjnych spływów kajakowych dla mieszkańców obszaru LGD
➜ 5 wizyt studyjnych, celem nawiązania współpracy i promocji dobrych praktyk
➜ 1058 bezpłatnych porad dla mieszkańców i potencjalnych beneficjentów PROW 2014-2020

Dodatkowo:

ponad 46 grantobiorców z obszaru działania LGD – Dorzecze Wisły, tj. m.in. koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, fundacje, zrealizowało 223 zadania służące: kultywowaniu dziedzictwa kulturowego regionu, wzmocnieniu potencjału organizacji pozarządowych, zagospodarowaniu czasu wolnego mieszkańcom, budowaniu więzi współpracy międzygminnej, wzmocnieniu kapitału społecznego, aktywizacji i integracji mieszkańców itp.

W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem raportu z ewaluacji końcowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły w okresie programowania 2014-2020, którego wersję PDF opublikujemy na naszej stronie internetowej. Dziękujemy i korzystając z okazji bardzo prosimy o wypełnienie w formie elektronicznej krótkiej anonimowej ankiety. Dzięki Państwa głosom informacje z ankiety będą cennym materiałem i posłużą nam do budowania nowej strategii na lata 2021-2027 (LSR).


O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Szkolenie w plenerze – lekcja geografii z domieszką historii

W poniedziałkowe popołudnie 26 czerwca 2023 r. przy pięknej słonecznej pogodzie 20-osobowa grupa uczestników projektu pt. “Z …