Strona główna / Strefa Wnioskodawcy i Beneficjenta / Ankieta monitorująca wskaźniki LSR

Ankieta monitorująca wskaźniki LSR

Szanowni Beneficjenci Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły – w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dot. osób fizycznych, które założyły działalność gospodarczą, firmy korzystające z dofinansowania na rozwój, stowarzyszenia i osoby fizyczne, które realizowały projekty infrastrukturalne i projekty grantowe itp.).

Zgodnie z umową dofinansowania, podpisaną z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, beneficjent zobowiązany jest do przekazywania Lokalnej Grupie Działania informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

Ankietę monitorującą należy wypełnić na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznaniu pomocy oraz wniosku o płatność (uwzględniając ewentualne uzupełnienia dokonane na wezwanie instytucji wdrażającej – Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biura PROW).

Ankieta dotyczy jednego projektu, w przypadku realizacji przez beneficjenta kilku projektów prosimy o wypełnienie oddzielnej ankiety dla każdego projektu.

Wypełnioną ankietę monitorującą, podpisaną przez osoby upoważnione należy dostarczyć w wersji papierowej do biura Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec lub podpisany skan przesłać na adres e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem LGD – tel./fax 15 8650 216, e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl, za pośrednictwem formularza kontaktwego na stronie www.dorzeczewisly.pl lub wysłania wiadomości na stronie facebookowej LGD – Dorzecze Wisły.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Obowiązki grantobiorców

Wszystkim grantobiorcom, którzy podpisali umowy na realizację grantów w ramach przedsięwzięcia 1.2.4 Budowanie więzi współpracy międzygminnej oraz w ramach przedsięwzięcia …