Strona główna / Cele stowarzyszenia

Cele stowarzyszenia


Poprzez wspieranie ogólnodostępnych miejsc integracji mieszkańców oraz inicjatyw i wydarzeń kulturalnych, tworzymy mieszkańcom naszego obszaru dogodne warunki rekreacji i rozwoju.

Podstawowym celem Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły jest lepsze wykorzystanie potencjału rozwojowego 5 gmin członków stowarzyszenia tj. Gminy Łubnice, Gminy Osiek, Gminy Oleśnica, Gminy Połaniec i Gminy Rytwiany, poprawę ich atrakcyjności jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej czy miejsca zamieszkania oraz aktywizacji i rozwoju współpracy społeczeństwa lokalnego.

Dorzecze Wisły działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. Chcemy poprawić jakość życia na obszarach wiejskich i różnicować gospodarkę wiejską na obszarze gmin – członków LGD.

Długofalowym celem jest również rozwijanie i ugruntowanie poczucia identyfikacji mieszkańców z własnymi miejscowościami. Poprzez organizowanie promocji regionu i działań będzie można zachęcić społeczności do aktywnego udziału w inicjatywach realizowanych przez LGD, a przyjezdnych gości do korzystania z walorów i uroków przyrodniczo-kulturowych jak również atrakcji położonych na jego obszarze.

Cele Partnerstwa realizowane będą z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków: publicznych i prywatnych, lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich oraz zagranicznych, w tym zwłaszcza środków: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego czy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.