Strona główna / Operacja własna

Operacja własna

1.1.6 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego – zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka oraz handel hurtowy i detaliczny

Branże wskazane według sekcji PKD 2007 – Usługi związane z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I), Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R), Handel hurtowy i detaliczny (G).

Finansowane operacje:

  1. konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, akcja społeczna, itp.,
  2. promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych,
  3. spotkania branżowe nastawione na budowanie wspólnej marki oraz więzi między sektorowych,
  4. wzmocnienie kapitału społecznego,
  5. minimalna liczba wydarzeń – 4 szt.
  6. wnioskodawca posiada ponad 7-letnie doświadczenie w realizacji projektów na obszarach wiejskich,
  7. wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze LGD ponad 7 lat.

Grupa docelowa: przedsiębiorcy

Beneficjenci: LGD, osoby prawne

Wartość min. dofinansowania: 50 000,00 zł

Wartość maks. dofinansowania: 50 000,00 zł

Poziom dofinansowania: do 90%

Monitoring: suma wydarzeń podana na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz ankiety monitorującej realizację operacji, wysyłanej do wnioskodawców.

Realizacja wskaźnika: osiągnięcie wskaźnika spowoduje wzrost jakości usług świadczonych przez branże biorące udział w wydarzeniach. Podniesienie jakości świadczonych usług wpłynie na wzrost liczby turystów.

Obszar realizacji: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie objęte LSR, obszar miejski do 20 tys. mieszkańców.

Kryteria wyboru operacji

Lokalna Strategia Rozwoju

Rozporządzenie Wsparcie wdrażania operacji