Aktualności

Ankieta monitorująca postęp realizacji LSR

Szanowni Państwo, przypominamy, że Beneficjenci operacji objętych dofinansowaniem ze środków wdrażanych przez LGD – Dorzecze Wisły mają obowiązek po zakończeniu realizacji operacji (tj. po otrzymaniu płatności końcowej) złożenia do biura ankiety monitorującej realizację operacji. Ankietę monitorującą należy wypełnić na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznaniu pomocy oraz wniosku o płatność (uwzględniając ewentualne uzupełnienia dokonane na wezwanie instytucji wdrażającej). Po wypełnieniu ankiety …

Czytaj całość

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich. Nagroda pieniężna 5000 zł

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem. Temat przewodni konkursu to: Regionalne zwyczaje oraz obrzędy ślubne i weselne. Termin przesyłania zgłoszeń mija 23 marca 2021 roku a nagroda pieniężna wynosi 5 000,00 zł. …

Czytaj całość

Warsztat refleksyjny

W związku z przeprowadzaną corocznie ewaluacją wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły w dn. 25 lutego 2021 r. o godz. 15:00 zorganizowała spotkanie refleksyjne, które odbyło się w sali narad nr 129 w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27. Ubiegły 2020 rok był wyzwaniem dla naszego stowarzyszenia. Realizacja działań związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju …

Czytaj całość

Bezpłatny kurs zawodowy. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

W imieniu zaprzyjaźnionej Lokalnej Grupy Działania “Białe Ługi” zapraszamy osoby zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie powiatu staszowskiego do udziału w projekcie. Serdecznie zapraszamy na bezpłatny kurs zawodowy!! Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Staszowie, ul. Sudecka 9, tel. 015 8130303 lub 533446559 oraz na stronie. …

Czytaj całość

Poprzyj naszą petycję

Poprzyj nasze starania o przeznaczenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi większych środków na LEADER’a w nowym okresie programowania.  W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €.  Działalność Lokalnych Grup Działania oraz aktywność skupionych wokół nich lokalnych społeczności przyniosły do tej pory konkretne efekty. W ramach PROW 2014-2020 dzięki ich wsparciu …

Czytaj całość

Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju – konsultacje społeczne

Biuro stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców obszaru gminy Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany o zapoznanie się ze zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Zmiana w LSR związana jest z informacją …

Czytaj całość

Wyniki naboru grantowego 5/2020/G

W dniu 18 stycznia 2021 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała Zadania do finansowania w ramach naboru grantowego nr 5/2020/G dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.2.9 NGO dla mieszkańców. W ramach powyższego przedsięwzięcia finansowane będą operację, których celem będzie organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych, wyjazdów studyjnych itp. Zakup rzeczy i środków trwałych …

Czytaj całość

LGD – Dorzecze Wisły zakończyła realizację projektu współpracy “Kreator przedsiębiorczości”

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zakończyła projekt współpracy “Kreator przedsiębiorczości” dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. Projekt był największym w Polsce projektem współpracy międzynarodowej finansowanym ze środków PROW 2014-2020. Celem …

Czytaj całość