Aktualności

Konsultacje społeczne zmian w LSR

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, zapraszamy wszystkich (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do zapoznania się z proponowanymi zmianami.  Uwagi do propozycji zmian zapisów dokumentów LGD prosimy przesyłać na „formularzu zgłaszania uwag” na adres: biuro@dorzeczewisly.pl do dnia 18.10.2018 r. do godz. 10.00.  1) Poponowane zmiany.  2) Formularz zgłaszania uwag.  …

Czytaj całość

Rozstrzygniecie zapytania ofertowego

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły w dniu 4 września 2018 r. dokonała rozstrzygnięcia zapytania nr 1/KP/2018/LGD14 na zakup laptopa z odpowiednim oprogramowaniem w ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości”. Bardzo dziękujemy wszystkim za przesłanie ofert. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia  do pobrania poniżej. Protokół – pobierz

Czytaj całość

Zapytanie ofertowe nr 1/KP/2018/LGD14

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły zaprasza do złożenia ofert na zakup laptopa z odpowiednim oprogramowaniem w ramach projektu “Kreator Przedsiebiorczości”.  Oferty należy składać nie później niż do 31 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00. Miejsce składania ofert: Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, pok. 110. Szczegółowa specyfikacja techniczna i warunki znajdują się w zapytaniu ofertowym …

Czytaj całość

Wyniki naboru nr 15/2018

W dniu 17.08.2018 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała operacje do finansowania w ramach naboru wniosków nr 15/2018 dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych.    Poniżej przedstawiamy wyniki oceny:   Lista wniosków złożonych na Konkurs nr 15/2018Lista Operacji, które mogły zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w w ramach Konkursu nr 15/2018Lista operacji według …

Czytaj całość

Wyniki naboru grantowego 2/2018/G

W dniu 12.07.2018 r. Rada Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły dokonała oceny i wybrała Zadania do finansowania w ramach naboru grantowego nr 2/2018/G dotyczącego Przedsięwzięcia nr 1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych. W ramach powyższego przedsiewziecia finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów itp. Wyjazd studyjny dla minimum 5 osób. Doradztwo indywidualne dla …

Czytaj całość

Podpisanie umowy na realizacje projektu współpracy

W dniu 10 lipca 2018 r. w Cedzynie k. Kielc 21 Lokalnych Grup Działania z 6 województw (14 ze świętokrzyskiego, 2 z wielkopolskiego, po 1 z: łódzkiego, śląskiego, lubelskiego i małopolskiego, w tym 1 partner ze Słowacji) podpisało umowę na realizację projektu współpracy “Kreator Przedsiębiorczości” z Samorządem Województwa Świetokrzyskiego, który reprezentował Marszałek Adam Jarubas.   Lokalną Grupę Działania – Dorzecze Wisły reprezentowały Pani …

Czytaj całość

Informacja dot. operacji własnej

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły informuje, że do dnia 12 lipca 2018 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji Operacji własnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, przedsięwzięcie 1.1.6 …

Czytaj całość

Obowiązki przy realizacji projektów grantowych

Wszystkich grantobiorców, którzy w czerwcu 2018 r. podpisali umowy na realizacje projektów grantowych w ramach Przedsięwzięcia 1.2.3 Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu, informujemy o obowiązkach wynikających z podpisanych umów.  Informujemy o obowiązku umieszczania na wszystkich materiałach promocyjnych (plakatach, ulotkach, zaproszeniach, gadżetach itp.) logotypów w tym lgd w miejscu, na które pozwala księga wizualizacji znaku PROW. Poniżej zamieszczamy przykładowe wzory oznaczenia zakupów w ramach …

Czytaj całość

Informacja o planowanej realizacji operacji własnej

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły (LGD), realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) realizując przedsięwzięcie 1.1.6 Integracja …

Czytaj całość

Konsultacje zmian zapisów LSR

Konsultacje dotyczące zmian zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju. W dniu 13.06.2018 r. Zarząd LGD – Dorzecze Wisły wszczyna procedurę aktualizacji LSR i przedstawia proponowane zmiany LSR do konsultacji. Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu i przesyłać na adres e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl  Proponowane zmiany:  Zaktualizowano w całości Rozdział XI Monitoring i ewaluacja LSR (str. 62-67) dostosowując zapisy do Wytycznych Ministra Rolnictwa …

Czytaj całość