Rozpoczął się nabór wniosków nr 17/2019 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych. Budżet dla konkursu wynosi 203 326,14 zł. Termin ostateczny naboru upływa z dniem 8 lipca o godz. 15.30.

Aktualności

Formularz – oświadczenie o przynależności do grupy defaworyzowanej

W ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych oraz Przedsięwzięcia 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przewidziano premiowanie 2 pkt. wnioskodawców, którzy przedstawią oświadczenie, że przynależą do tzw. grupy defaworyzowanej, którą stanowią osoby do 29 roku życia (w tym studenci i absolwenci), ze względu na odpływ szczególnie młodych i wykształconych osób do większych aglomeracji miejskich. Wybór tej grupy wynikał z konsultacji społecznych oraz danych zawartych w statystykach. Zdecydowana większość ankietowanych przy …

Czytaj całość

Formularz – oświadczenie o działalnosci w branży kluczowej

Premiowane będą także operacje realizowane w ramach branż kluczowych dla rozwoju obszaru, które zostały określone w Lokalnej Strategii Rozwoju. Jest to szczególnie ważne, z punktu widzenia pobudzania i rozwijania przedsiębiorczości szczególnie przez osoby młode oraz kobiety, a także w zakresie branż mających wpływ na pozostałe aspekty przedsiębiorczości (turystyczna, kulturowo-rozrywkowa oraz działalność usługowa – handel detaliczny i hurtowy). Kryterium lokalne pn. „Wnioskodawca planuje podjąć lub …

Czytaj całość

Formularz – oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na budowę

Przedstawiamy kolejne Kryterium lokalne pn. „Operacja posiada prawomocne pozwolenie na budowę lub prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub operacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych” .  Wnioskodawca wypełnia oświadczenie w którym wykazuje czy dana operacja posiada aktualne prawomocne pozwolenie na budowę, prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub prawomocne pozwolenie wodnoprawne i kopia z pieczęcią właściwego organu o ostateczności …

Czytaj całość

Formularz – oświadczenie o kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu

Kryterium lokalne „Wnioskodawca posiada doświadczenie, kwalifikacje i zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji”  jest kolejnym, za które Wnioskodawca może otrzymać pkt. W tym przypadku będzie to 0 lub 4 pkt. Wnioskodawca musi przedstawić doświadczenie w realizacji podobnych projektów/przedsięwzięć, kwalifikacje (doświadczenie w dziedzinie związanej z tematem operacji),  certyfikaty, referencje lub zaświadczenia itp. (dotyczące tematyki projektu) posiadane zasoby (ludzkie, sprzętowe, lokalowe) związane …

Czytaj całość

Formularz – oświadczenie o innowacyjności operacji

Kolejnym kryterium lokalnym, w ramach którego będzie możliwość otrzymania 0 lub 4 pkt. jest kryterium nr 3: „Operacja ma charakter innowacyjny. Przez innowację rozumie się wdrożenie nowego produktu, technologii bądź usługi, dotychczas nie stosowanych na obszarze LGD.”  Weryfikacja tego kryterium nastąpi na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy, iż na podstawie przeprowadzonej analizy Rynku oraz Konkurencji na obszarze działalności firmy, na której utworzenie wnioskuje o przyznanie pomocy, …

Czytaj całość