Strona główna / Plan komunikacji

Plan komunikacji

Celem planu komunikacji LGD jest bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników) wspieranie realizacji celów określonych w LSR przez zachęcenie beneficjentów, potencjalnych beneficjentów (w tym osób z grup defaworyzowanych) oraz mieszkańców obszaru LGD do korzystania z Funduszy Europejskich. Dostarczenie mieszkańcom LGD informacji niezbędnych w procesie ubiegania się o środki unijne, motywowanie projektodawców i edukowanie w obszarze właściwej realizacji projektów oraz upowszechnianie efektów wykorzystania Funduszy Europejskich na obszarze LGD będzie bodźcem dla potencjalnych Beneficjentów do aplikowania o środki unijne, co znacznie zwiększy liczbę zrealizowanych inwestycji, a przez to wzmocni konkurencyjność i atrakcyjność Lokalnej Grupy Działania.

Plan komunikacji na 2019 r.

Plan komunikacji na 2018 r.

Plan komunikacji na 2017 r.

Plan komunikacji na 2016 r.