Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.

LSR powstawała przy czynnym udziale lokalnej społeczności. Zastosowano 8 różnych metod partycypacji na pięciu najważniejszych etapach prac: diagnoza i analiza SWOT, określenie celów i wskaźników oraz opracowanie planu działania, opracowanie zasad wyboru operacji i ustalenia kryteriów wyboru, opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji, przygotowanie planu komunikacji. Nad uporządkowaniem wszystkich zebranych materiałów czuwali członkowie Zespołu ds. LSR, który został powołany 4 sierpnia 2015 roku. Udział w grupie roboczej był otwarty, a każda zainteresowana osoba mogła wziąć czynny udział w opracowaniu LSR.


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

Zobacz filmy i spoty promocyjne
PROJEKTY INNE1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców


Finansowane będą operację, których celem będzie budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i/lub turystycznej przystosowanej do obsługi co najmniej 1 000 osób rocznie.


Grupa docelowa: mieszkańcy, turyści

Beneficjenci: osoby prawne z wyłączeniem JSFP

Wartość min. dofinansowania: 50 000,00 zł

Wartość maks. dofinansowania: 200 000,00 zł

Poziom dofinansowania: do 100%

Budżet na konkurs: 228 669,00 zł

Monitoring: nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej podane na podstawie sprawozdań i ankiety monitorującej, wysyłanej do wnioskodawców.

Realizacja wskaźnika: osiągnięcie wskaźnika spowoduje podniesienie jakości świadczonych usług przez obiekty niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, a także przyczyni się do wzrostu jej dostępności.

Obszar realizacji: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie objęte LSR, obszar miejski do 20 tys. mieszkańców.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE

Osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddział znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się wyłącznie o pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wynosi 300 000 PLN na jednego beneficjenta - nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.

Poziom dofinansowania do 90%.


OPERACJA MOŻE BYĆ REALIZOWANA JEŻELI:

 1. Beneficjent ma nadany numer identyfikacyjny producenta nadawany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 ze zm.).
 2. Nie będzie współfinansowana z innych środków publicznych.
 3. Będzie realizowana w nie więcej niż 2 etapach, złożenie wniosku o płatność końcową - wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
 4. Projekt zakładający koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR.
 5. Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy.
 6. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 PLN.
 7. Beneficjent wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji podobnych projektów lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu projektu, którą zamierza realizować, lub posiada odpowiednie kwalifikacje, jeżeli jest osoba fizyczną, lub prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu projektu.

WARUNKI DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:
 1. Ogólne (dokumentacje techniczne, kosztorysy itp.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
 2. Zakupu robót budowlanych lub usług.
 3. Zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
 4. Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
 5. Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia.
 6. Zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5, w tym materiałów.

WYPŁACANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:
 1. Zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty przed dniem złożenia wniosku o płatność obejmującego te koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz z warunkami określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją.
 2. Zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie.
 3. Udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.
Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:
 1. Poniesione od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych - od dnia 1 stycznia 2014 r..
 2. Zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania - w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie.
 3. W formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych - w formie rozliczenia bezgotówkowego.
 4. uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.
 5. Agencja płatnicza dokonuje wypłaty dotacji w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.  Kryteria wyboru operacji

  Harmonogram planowanych naborów

  Lokalna Strategia Rozwoju

  Rozporządzenie Wsparcie wdrażania operacji

  Wzory wniosków

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2016

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!