Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNEWZORY WNIOSKÓW, INSTRUKCJE WYPEŁNIANIA, OŚWIADCZENIAPROJEKTY GRANTOWE
WZORY WNIOSKÓW, OŚWIADCZENIA, INSTRUKCJE


POBIERZ WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE GRANTU


POBIERZ INSTRUKCJĘ WYPEŁNIANIA DO WNIOSKUOŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE
SPEŁNIENIE LOKALNYCH KRYTERII WYBORU OPERACJI


 1. OŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI NA OBSZARZE LSR OD CO NAJMNIEJ 2 LAT

  W celu spełnienia warunków kryterium "Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność na obszarze LSR od co najmniej 2 lat" należy złożyć oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi siedzibę organizacji pozarządowej na obszarze LGD (odpis z KRS, wydruk z CEIDG).


        


 2. OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

  W celu spełnienia warunków kryterium "Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 2 lat" w przypadku osoby fizycznej składającej wniosek, należy złożyć oświadczenie i dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 2 lat. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania musi być wydany przez państwową instytucję, przedsiębiorstwo zaopatrzenia publicznego lub urząd skarbowy. Musi on zawierać następujące informacje: imię i nazwisko użytkownika, aktualny adres, datę.


        


 3. OŚWIADCZENIE O KWALIFIKACJACH, ZASOBACH I DOŚWIADCZENIU

  Wnioskodawca otrzyma punkty tylko wtedy, gdy złoży oświadczenie, gdzie przedstawi doświadczenie w realizacji podobnych projektów/przedsięwzięć, kwalifikacje (doświadczenie w dziedzinie związanej z tematem operacji), certyfikaty, referencje lub zaświadczenia itp. (dotyczące tematyki projektu) posiadane zasoby (ludzkie, sprzętowe, lokalowe) związane z charakterem projektu i wykorzystywane do jego realizacji


        


 4. OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU DORADZTWA

  Weryfikacja kryterium w oparciu o listy obecności ze szkoleń lub zaświadczenie o doradztwie udzielonym w biurze STOWARZYSZENIA LGD - DORZECZE WISŁY. Jeżeli wnioskodawca załączy zaświadczenie otrzyma punkty, jeśli nie skorzysta z doradztwa i zaświadczenia nie załączy - punktów nie otrzyma.


        


 5. OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU INFRASTRUKTURY Z PROW 2007-2013

  Wnioskodawca otrzyma punkty tylko wtedy, gdy złoży oświadczenie, w którym przedstawi w sposób jednoznaczny że w trakcie realizacji zadania zostaną wykorzystane zasoby infrastrukturalne współfinansowane ze środków LSR 2007-2013. Do wypełnionego oświadcznia należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego kryterium.


        


 6. OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE REALIZACJI ZADANIA W PARTNERSTWIE

  Jeżeli Wnioskodawca planuje realizację zadania w partnerstwie, powinien wypełnić oświadczenie oraz przedstawić dokumenty o planowanym partnerswie (porozumienie, umowa partnerska). Należy pamiętać, że w przypadku chęci realizacji projektu w partnerswie przez stowarzyszenie partnerem może być inne stowarzyszenie z obszaru działania LGD - Dorzecze Wisły.


        
Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2016

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!