Strona główna / Stowarzyszenie / Warsztat refleksyjny LGD – Dorzecze Wisły

Warsztat refleksyjny LGD – Dorzecze Wisły

W dniu 28 lutego 2022 r. w Połańcu odbył się warsztat refleksyjny Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. Spotkanie było okazją do podsumowania minionego 2021 roku, a także do zaprezentowania obecnego stanu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. W warsztacie wzięło udział blisko 20 osób. Rozmawialiśmy o wskaźnikach, procedurach, kryteriach, efektach zrealizowanych projektów oraz problemach, z którymi musieliśmy się zmierzyć.

Ubiegły 2021 rok był podobnie jak 2020 wyzwaniem dla naszego stowarzyszenia. Realizacja działań związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju przebiegła jednak pomyślnie i zaplanowane cele udało się sukcesywnie osiągnąć. Wszystkie zaplanowane zadania zostały przeprowadzone pomimo utrudnień związanych z pandemią koronawirusa. Na warsztacie refleksyjno-analitycznym LGD – Dorzecze Wisły uczestnicy rozmawiali o postępie finansowym i rzeczowym oraz stopniu osiągnięcia wskaźników zawartych w LSR. Członkowie Zarządu, Rady, pracownicy biura oraz eksperci zewnętrzni przeanalizowali działalność stowarzyszenia w 2021 roku.

Spotkanie prowadził Dyrektor Biura Stowarzyszenia LGD – Dorzecze Wisły Łukasz Orłowski, który rozpoczął od przedstawienia harmonogramu aktualnie prowadzonych naborów wniosków o przyznanie pomocy finansowej w bieżącym roku, przedstawił również raporty z naborów wniosków w roku poprzednim, raporty z animacji lokalnej i projektów współpracy oraz dane statystyczne na temat doradztwa biura LGD i wnioski ze złożonych ankiet.  

Uczestnicy spotkania zapoznali się z danymi związanymi z wdrażeniem LSR. Dyskutowano m.in. o:
– realizacji finansowej i rzeczowej LSR – czy przebiegała zgodnie z planem i czy można ją uznać za zadowalającą,
– jakości składanych projektów i jej wpływ na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie,
– kryteriach wyboru operacji – ich adekwatność do zakresu interwencji,
– w jakim stopniu wybierane projekty były realizowane w ramach LSR i cz odpowiadały na potrzeby społeczności lokalnej,
– systemie wskaźników – czy dostarczył wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii,
– procedurach naboru, wyboru i realizacji projektów – ich ocenie z perspektywy beneficjentów,
– skuteczności działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych).

W dalszej części warsztatu analizowano m.in. osiągnięte wskaźniki i przewidywane zagrożenia Strategii, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 – 2020. Dyskutowano nad trafnością wskaźników, jakością składanych wniosków czy adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru. Na podstawie przedstawionych zestawień danych LGD dokonano analizy procesu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego oraz sformułowano rekomendacje na 2022 rok.  Na koniec zaprezentowane zostały dane dotyczące funkcjonowania biura LGD, czyli działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych i doradczych.

Podziękowania za zaangażowanie i wspólną pracę kierujemy do wszystkich uczestników warsztatów. Państwa cenne uwagi na pewno zostaną wykorzystane w dalszej pracy stowarzyszenia.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

„Z nurtem rzeki Czarnej”: Podsumowanie projektu operacji własnej LGD – Dorzecze Wisły

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować o zakończeniu realizacji projektu operacji własnej LGD – Dorzecze Wisły, pn. „Z nurtem rzeki …