Strona główna / Władze stowarzyszenia

Władze stowarzyszenia


STATUTOWYMI ORGANAMI STOWARZYSZENIA LGD – DORZECZE WISŁY SĄ:
– Walne Zebranie Członków,
– Zarząd,
– Komisja Rewizyjna,
– Rada.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia. Decyduje między innymi o kierunku i programie działania LGD; opiniuje i przyjmuje Lokalną Strategię Rozwoju; wybiera i odwołuje członków poszczególnych organów Stowarzyszenia oraz opiniuje i zatwierdza ich sprawozdania; uchwala zmiany Statutu, regulaminów i procedur związanych ze Stowarzyszeniem. Szczegółowy zakres kompetencji i zasady funkcjonowania Walnego Zebrania Członków opisuje Statut Stowarzyszenia.

ZARZĄD LGD – DORZECZE WISŁY

Do kompetencji Zarządu należy m.in. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; kierowanie bieżącą pracą LGD; zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia; zwoływanie Walnego Zebrania Członków i realizacja podjętych przez nie uchwał; zatrudnianie pracowników Biura oraz podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia lub ustania członkostwa. Zarząd składa się od 7 do 10 członków, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów oraz Skarbnika, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków. Jego kadencja trwa 4 lata.

 1. Prezes Zarządu: Aneta Matusiewicz.
 2. Wiceprezes Zarządu: Leszek Ziółek.
 3. Wiceprezes Zarządu: Ewa Maciejska.
 4. Skarbnik: Agnieszka Gajda.
 5. Członek Zarządu: Henryk Bednarski.
 6. Członek Zarządu: Stanisław Mazur.
 7. Członek Zarządu: Katarzyna Kunowska.
 8. Członek Zarządu: Arkadiusz Bąk.

KOMISJA REWIZYJNA LGD – DORZECZE WISŁY

Do jej kompetencji należy przede wszystkim kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia; ocena prac i składanie wniosków dot. udzielenia Zarządowi absolutorium; wybór podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości; może też występować z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków. Składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i  członka. Swoje zebrania odbywa co najmniej raz rok. Jej kadencja trwa 4 lata.

 1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Magdalena Marynowska.
 2. Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Katarzyna Lalewicz.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej: Anna Kaniszewska.

RADA LGD – DORZECZE WISŁY

Składa się z przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego w proporcjach określonych zapisami Statutu. Liczy 15 osób. Do kompetencji Rady należy: wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju; opiniowanie innych projektów podejmowanych przez Stowarzyszenie; zmiana lub aktualizacja LSR w zakresie określonym w Statucie. 

 1. Przewodniczący Rady: Jacek Nowak
 2. Członek Rady: Wojciech Zdziebko.
 3. Członek Rady: Mieczysław Dudek.
 4. Członek Rady: Anna Grajko.
 5. Członek Rady: Jerzy Karwasiński.
 6. Członek Rady: Ewa Lech-Strzępek.
 7. Członek Rady: Leszek Juda.
 8. Członek Rady: Katarzyna Cebula.
 9. Członek Rady: Piotr Strzelecki.
 10. Członek Rady: Grzegorz Forkasiewicz.
 11. Członek Rady: Marek Sadowski.
 12. Członek Rady: Tomasz Darowski.
 13. Członek Rady: Rafał Łysiak.
 14. Członek Rady: Monika Figacz.
 15. Członek Rady: Grzegorz Figacz.