Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.

LSR powstawała przy czynnym udziale lokalnej społeczności. Zastosowano 8 różnych metod partycypacji na pięciu najważniejszych etapach prac: diagnoza i analiza SWOT, określenie celów i wskaźników oraz opracowanie planu działania, opracowanie zasad wyboru operacji i ustalenia kryteriów wyboru, opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji, przygotowanie planu komunikacji. Nad uporządkowaniem wszystkich zebranych materiałów czuwali członkowie Zespołu ds. LSR, który został powołany 4 sierpnia 2015 roku. Udział w grupie roboczej był otwarty, a każda zainteresowana osoba mogła wziąć czynny udział w opracowaniu LSR.


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

Zobacz filmy i spoty promocyjne


Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem. W dniu 27 i 28 czerwca 2015 r. Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły otwierając sezon 2015 zorganizowała spływ kajakowy na rzece Czarnej, w którym wzięło udział ponad 140 osób. Cisza, spokój, ładne widoki, rześkie powietrze i przyjemny chłód bijący od wody. Ruch, woda, słońce i obcowanie z przyrodą dały wiele satysfakcji i niezapomnianych wrażeń. Każdy z uczestników zabrał ze sobą ogromny ładunek dobrego humoru, żartu i chęci do pokonywania wodnych kilometrów. Kajakarzom dopisała pogoda , jak sami opowiadali widoki na rzece były niesamowite, nie spodziewali się aż tak bajecznego krajobrazu. Po zakończeniu spływu kajakowego wszyscy uczestnicy wzięli udział w ognisku i grillu. Duży wkład w organizację spływu kajakowego miała Gmina Połaniec. Pracownicy UMiG zapewnili transport kajaków, wykoszenie stanic wodnych, obsługę ogniska, rozłożenie namiotu, ustawienie stołów. Serdeczne podziękowania wszystkim za uczestnictwo w spływie, podjęcie wyzwania i wytrwałość. Pogoda i humory uczestnikom dopisały. Mamy nadzieję, że przepiękna przyroda i niezapomniane widoki pozwoliły Wam się zrelaksować i odpocząć po tygodniu pracy. Dziękujemy i do zobaczenia na kolejnych wyprawach!
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2016-2022


Prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszej LGD zostały zakończone. Podstawą opracowania Strategii były szerokie konsultacje społeczne, które były prowadzone na obszarze naszej LGD. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność powstawała przy czynnym udziale lokalnej społeczności. Zastosowano 8 różnych metod partycypacji na pięciu najważniejszych etapach prac: diagnoza i analiza SWOT, określenie celów i wskaźników oraz opracowanie planu działania, opracowanie zasad wyboru operacji i ustalenia kryteriów wyboru, opracowanie zasad monitorowania i ewaluacji, przygotowanie planu komunikacji. Nad uporządkowaniem wszystkich zebranych materiałów czuwali członkowie Zespołu ds. LSR, który został powołany 4 sierpnia 2015 roku. Udział w grupie roboczej był otwarty, a każda zainteresowana osoba mogła wziąć czynny udział w opracowaniu LSR.

Przygotowania do opracowania LSR zaczęto już w 2014 r., kiedy został opublikowany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jednak dopiero w momencie podpisania umowy w ramach wsparcia przygotowawczego służącego opracowaniu Strategii rozpoczęto działania mające na celu zaangażowanie lokalnej społeczności w opracowaniu LSR. W ramach prac nad dokumentem odbywały się: spotkania Zespołu ds. LSR oraz spotkania gminne, w których łącznie wzięło udział 142 uczestników. W ramach prac nad dokumentem odbyły się także warsztaty.

W dniu 15 maja 2015 r. odbyło się spotkanie Zespołu ds. LSR, na którym zaprezentowano wyniki ewaluacji przeprowadzonej w 2015 r. podsumowującej wdrażanie LSR na lata 2009-2015. Na spotkaniu omówiono wnioski i rekomendacje wskazane w dokumencie, a udział w nim wzięło 15 osób. Do opracowania LSR wykorzystano również wyniki spotkań konsultacyjnych/ spotkań warsztatowych w poszczególnych gminach LGD, jakie miały miejsce w trakcie opracowywania ewaluacji LSR oraz wynikające z niej rekomendacje. W trakcie tych spotkań pytano o przyszły kierunek działania LGD oraz o dokonanie charakterystyki obszaru LGD polegającej na wskazaniu mocnych i słabych stron, szans rozwoju oraz zagrożeń.

Kolejne spotkanie Zespołu ds. LSR odbyło się 1 lipca 2015 r. Zaprezentowano na nim dane statystyczne dotyczące obszaru LGD w odniesieniu do średnich województwa świętokrzyskiego i Polski (m.in. przyrost naturalny, saldo migracji, dochody gmin, liczbę nowych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON, kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, dochody gmin na 1 mieszkańca itd.). W spotkaniu wzięło udział 25 uczestników.

Dnia 13 sierpnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. LSR, w którym wzięło udział 6 uczestników. Podczas spotkania zapoznali się oni z najistotniejszymi wytycznymi z projektu rozporządzenia w sprawie wdrażania lokalnych strategii rozwoju tj. zakresem realizowanych działań, podmiotami, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie i maksymalną wielkością środków do wykorzystania, rodzajów projektów i maksymalnych kwot tych projektów.

Kolejne posiedzenie Zespołu ds. LSR odbyło się w dniu 5 listopada 2015 r. Uczestnicy (15 osób) brali udział w dyskusji i dokonywali ustaleń kryteriów wyboru, odpowiednich procedur, zatwierdzenia propozycji matrycy logicznej i zapoznawali się z innymi dokumentami.

W dniu 16 listopada 2015 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. LSR. Podczas spotkania dyskutowano i ustalano kryteria oceny oraz dokonywano oceny matrycy logicznej i konsultowano inne dokumenty stanowiące niezbędne załączniki tworzonej LSR na lata 2016-2022. W pracach Zespołu wzięło udział 14 osób.

Natomiast 24 listopada 2015 r. Zespół ds. LSR wypracował przedsięwzięcia oraz typy operacji wraz z planem działania, zakresami szkoleń i planem komunikacyjnym. W spotkaniu wzięło udział 7 osób.

Spotkania gminne odbywały się w dniach 21 i 22 września 2015 r. Łącznie uczestniczyło w nich 60 osób, w tym przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego, społecznego oraz mieszkańcy. Spotkania odbyły się w gminach Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec oraz Rytwiany. Były to spotkania o charakterze konsultacyjno-informacyjnym. Uczestnicy spotkań pracowali nad analizą SWOT obszaru, tj. wskazywali mocne i słabe strony, szansy i zagrożenia, a także nad opracowaniem problemów obszaru oraz celów do LSR.

W dniach 26 i 27 listopada 2015 r. we wszystkich gminach należących do obszaru LGD odbywały się warsztaty. Formą warsztatów był spacer badawczy pracownika Biura LGD. Spacer badawczy to rozmowa z mieszkańcami m.in.: o: zasadach i kryteriach wyboru operacji, sposobie i zakresie monitorowania i ewaluacji, przygotowaniu planu komunikacji w odniesieniu do realizacji LSR.

W dniach 17 i 18 listopada 2015 r. we wszystkich gminach należących do obszaru LGD (Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec oraz Rytwiany) odbywały się dyżury Koordynatorów ds. LSR w ramach działalności punktu konsultacyjnego. Na spotkaniach uczestnicy mogli zgłaszać uwagi do opracowywanego dokumentu w szczególności dotyczące zasad ustalania procedur i kryteriów wyboru oraz zasad prowadzenia monitoringu i ewaluacji.

W celu umożliwienia komunikacji jak najszerszemu gronu odbiorców pracownicy biura LGD udzielali informacji oraz konsultacji za pomocą strony internetowej na platformie społecznościowej Facebook.pl oraz za pomocą Livechat'a.

Oprócz wykorzystania materiałów z szeroko prowadzonych konsultacji społecznych, przy opracowywaniu Strategii wzięto pod uwagę wyniki raportu ewaluacyjnego, a w szczególności płynące z niego rekomendacje. W związku z tym, zwrócono szczególną uwagę na: przeznaczenie wsparcia na przedsięwzięcia dotyczące tworzenia lub utrzymania miejsc pracy; kontynuację działalności doradczej i szkoleniowej dla potencjalnych beneficjentów z sektora gospodarczego i społecznego. Jest to konieczne z uwagi na podniesienie jakości składanych wniosków; opracowanie skutecznego schematu współpracy z trzecim sektorem w celu aktywizowania lokalnej społeczności oraz zwiększenie zaangażowania sektora gospodarczego; prawidłowe oszacowanie docelowych wartości wskaźników, jak również prawidłowe ustalenie ich poziomów bazowych oraz zobowiązanie beneficjentów do wypełnienia ankiety moniotującej, która powinna stanowić odrębny załączniki do wniosku o udzielenie dofinansowania.

Pracownicy biura brali czynny udział w szkoleniach i spotkaniach prowadzonych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w zakresie opracowania LSR i przepisów dotyczących jej wdrożenia. Ponadto w celu wypracowania wspólnych założeń sposobów wdrażania LSR, LGD - Dorzecze Wisły brała udział w spotkaniach organizowanych wspólnie przez LGD z województwa świętokrzyskiego. Na spotkaniach wypracowywano m.in. podejście do projektów grantowych, operacji własnych oraz konkursów. Stworzone wspólne założenia procedur, sposoby ogłaszania naborów oraz uregulowań dotyczących sposobu oceny składanych przez potencjalnych beneficjentów wniosków. Ponadto organizowano spotkania w celu wypracowania wspólnych założeń do projektów współpracy realizowanych w partnerstwie różnych LGD.

Przy opracowywaniu poszczególnych elementów LSR posługiwano się zapisami zamieszczonymi w Poradniku dla LGD w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020 (wydanie III uzupełnione i zaktualizowane).

Oddolny udział mieszkańców w opracowywaniu Strategii nie został jednak zakończony. W trakcie wdrażania LSR możliwa będzie jej aktualizacja w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności. Aby zaktualizowany dokument nadal odpowiadał potrzebom zgłaszanym przez mieszkańców, planuje się informowanie społeczności lokalnej o każdej zmianie za pomocą strony internetowej LGD oraz poddawanie propozycji zmian do konsultacji społecznych. W zależności od rodzaju i ważności wprowadzanej zmiany, konsultacje przeprowadzane będą poprzez formularz zgłaszania uwag lub spotkania otwarte. Uwagi mieszkańców, tak jak podczas tworzenia LSR poddawane będą analizie oraz uwzględniane będą te istotne i zasadne. Zmiana LSR będzie przeprowadzana zgodnie z Procedurą zmiany LSR stanowiącą załącznik nr 1 do LSR.


Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2016-2022


Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2016

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!