środa, 19 czerwca, 2024
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. / fax 15 8650 216
e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl
pon. śr. czw. pt. 7:00 – 15:00, wt. 8:00 – 16:00

Wytyczna MRiRW – Komponent Zarządzanie LSR

MRiRW/PSWPR 2023-2027/19(1)

 

Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Zarządzanie LSR

 

 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus
/podpisano elektronicznie/
Warszawa, 28 września 2023 r.

Podstawa prawna

 Wytyczne zostały wydane na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. z 2023 poz. 412 i 1530).

Obowiązywanie wytycznych

 Niniejsze wytyczne obowiązują od dnia 1 października 2023 r.

Spis treści

I. Słownik pojęć.
II. Wykaz skrótów.
III. Informacje ogólne.
IV. Warunki przyznania pomocy.
V. Zobowiązania związane z przyznaną pomocą.
VI. Warunki wypłaty pomocy.
VII. Zwrot pomocy.

I.   Słownik pojęć

karta nadzoru – karta weryfikacji poprawności realizacji zobowiązań LGD prowadzona przez SW  w oparciu o    dane z WOP, dane pozyskane w drodze kontroli oraz zweryfikowaną wiedzę SW na temat Wdrażania LSR.

komponent Wdrażanie LSR – operacje realizowane w ramach interwencji I.13.1 obejmujące wsparcie, o którym mowa w art. 34 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2021/1060.

komponent Zarządzanie LSR – operacje realizowane w ramach interwencji I.13.1 obejmujące wsparcie, o którym mowa w art. 34 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2021/1060.

plan komunikacji z lokalną społecznością – plan komunikacji z lokalną społecznością, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy RLKS.

system IT – system teleinformatyczny ARiMR, o którym mowa w ustawie PS WPR.

umowa – umowa o przyznaniu pomocy w zakresie Zarządzania LSR.

umowa ramowa – umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawierana między samorządem województwa i LGD, której LSR została wybrana do finansowania w okresie programowania 2023-2027.

wytyczne podstawowe – wytyczne podstawowe dotyczące pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

II.   Wykaz skrótów

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

LGD – lokalna grupa działania.

LSR – strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o której mowa w ustawie RLKS.

PS WPR – Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

rozporządzenie 2021/1060 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.

rozporządzenie 2022/127 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/127 z dnia 7 grudnia 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 o przepisy dotyczące agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro.

SW – samorząd województwa.

ustawa PS WPR – ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej.

ustawa RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

WOP – wniosek o płatność pośrednią lub końcową.

WOPP – wniosek o przyznanie pomocy, o którym mowa w ustawie PS WPR

 

III.   Informacje ogólne

 1. Niniejsze wytyczne uzupełniają wytyczne podstawowe w odniesieniu do interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS), w zakresie komponentu Zarządzanie LSR.
 1. Niniejsze wytyczne określają:
  1) warunki przyznania pomocy;
  2) zobowiązania związane z przyznaną pomocą;
  3) warunki wypłaty pomocy;
  4) warunki zwrotu
 2. Niniejsze wytyczne wydaje się w celu prawidłowej realizacji zadań przez ARiMR, SW i LGD.

IV.   Warunki przyznania pomocy

 1. Pomoc przyznaje się LGD, która:
  – jest stroną umowy ramowej przewidującej finasowanie komponentu Wdrażanie LSR ze środków EFRROW;
  – zorganizowała biuro LGD spełniające warunki, o których mowa w 3 ust. 2 pkt 1 umowy ramowej;

  1. zatrudnia pracowników w łącznym wymiarze co najmniej: 2 etatów – w przypadku gdy obszar objęty LSR jest zamieszkany przez mniej niż 60 000 mieszkańców,
  2. 3 etatów – w przypadku gdy obszar objęty LSR jest zamieszkany przez co najmniej 60 000 i mniej niż 100 000 mieszkańców,
  3. 4 etatów – w przypadku gdy obszar objęty LSR jest zamieszkany przez co najmniej 100 000 mieszkańców.
 1. Przeciętny wymiar zatrudnienia będzie weryfikowany jako średnia arytmetyczna liczby etatów w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia
 2. Pomoc przyznaje się w wysokości różnicy kwot określonych w umowie ramowej w 5 ust. 1 pkt 1 i w § 5 ust. 2 pkt 1.
 3. Kwota pomocy w umowie jest określona w
 4. Pomoc przyznaje się w formie finansowania według stawek ryczałtowych.
 5. Stawkę ryczałtową ustala się jako iloraz kwoty ustalonej zgodnie z ust. 3 (środki przewidziane na komponent Zarzadzanie LSR) oraz kwoty określonej w umowie ramowej w § 5 ust. 2 pkt 1 (środki przewidziane na komponent Wdrażanie LSR), zaokrąglony w górę do pełnych procentów.
 6. Nabór rozpoczyna się nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia wyboru LSR, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy RLKS i kończy się nie wcześniej niż w terminie pół roku od dnia wyboru LSR, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy
 7. LGD może w terminie 14 dni od dnia złożenia WOPP wprowadzić zmiany we
 8. SW rozpatruje WOPP w terminie miesiąca od dnia jego złożenia i wzywa LGD do podpisania umowy lub informuje o odmowie przyznania pomocy, z tym że pomoc przyznaje się gdy LGD nie może złożyć podania o zmianę umowy ramowej w zakresie rozszerzenia obszaru LSR, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy ramowej, a w przypadku, gdy takie podanie zostało już złożone – po jego rozpatrzeniu. 

V.   Zobowiązania związane z przyznaną pomocą

1. LGD jest zobowiązana do zrealizowania lub realizowania zobowiązań określonych w § 6 umowy ramowej oraz w umowie, w szczególności do:

 1. ogłaszania i prowadzenia naborów WOPP w ramach komponentu Wdrażanie LSR zgodnie z harmonogramem;
 2. zrealizowania lub realizowania planu komunikacji z lokalną społecznością;
 3. ponoszenia kosztów zatrudnienia pracowników LGD;
 4. posiadania tytułu prawnego do pomieszczenia, w którym znajduje się biuro LGD;
 5. prowadzenia strony internetowej, na której został podany do publicznej wiadomości plan komunikacji z lokalną społecznością;
 6. oddelegowania co najmniej dwóch pracowników biura LGD do odbycia szkoleń z obsługi systemu IT;
 7. obsługi wniosków w systemie IT przez przeszkolonych przedstawicieli LGD zgodnie z instrukcjami wydanymi przez właściciela systemu – ARiMR.

2. W celu zapewnienia weryfikacji realizacji zadań w ramach komponentu Zarządzanie LSR, SW sprawuje nadzór nad LGD i sprawdza poprawność realizacji zobowiązań LGD wynikających z umowy ramowej i Poprawność realizacji zobowiązań LGD odnotowywana jest na bieżąco w karcie nadzoru, zawierającej listę zobowiązań podlegających weryfikacji. SW prowadzi kartę nadzoru na podstawie danych z WOP i w oparciu o dane uzyskane poprzez:
1) kontrolę w siedzibie LGD lub w siedzibie SW;
2) weryfikację dokumentacji;
3) nadzór nad stowarzyszeniami wynikający z prawa o stowarzyszeniach;
4) ocenę na podstawie zweryfikowanej wiedzy posiadanej przez SW o LGD.

 

VI.   Warunki wypłaty pomocy

 1. Pomoc jest wypłacana w:
  1) 4 transzach zaliczki;
  2) transzach zależnych od postępu Wdrażania
 2. Transze zaliczki wypłacane są w wysokości:
  1) 20% kwoty przyznanej pomocy ustalonej zgodnie z rozdziałem IV ust. 3 i 4, przeliczonej z euro na       złotówki zgodnie z art. 12 rozporządzenia 2022/127- w przypadku pierwszej transzy;
  2) po 10% kwoty przyznanej pomocy ustalonej zgodnie z rozdziałem IV ust. 3 i 4, przeliczonej z euro na złotówki zgodnie z 12 rozporządzenia 2022/127 – w przypadku drugiej, trzeciej i czwartej transzy.
 1. Transze zależne od postępu Wdrażania LSR wypłacane są w wysokości różnicy pomiędzy skumulowaną kwotą należnej pomocy, a sumą dotychczas wypłaconych transz pomocy innych niż transze zaliczki oraz pomniejszeń naliczonych zgodnie z 11.
 2. Skumulowaną kwotę należnej pomocy ustala się jako 50% iloczynu stawki ryczałtowej, ustalonej zgodnie z rozdziałem IV ust. 7, i podstawy ustalenia kwoty pomocy ustalonej według stanu na dzień złożenia WOP, zgodnie z 5.
 3. Podstawę ustalenia kwoty pomocy stanowi suma:
  1) pomocy wypłaconej beneficjentom innym niż jednostki sektora finansów publicznych w odniesieniu do komponentu Wdrażanie LSR, na realizację operacji objętych LSR oraz
  2) ilorazu pomocy  wypłaconej   jednostkom   sektora   finansów   publicznych w odniesieniu do komponentu Wdrażanie LSR, na realizację operacji objętych LSR i liczby 0,75.
 4. Pierwsza transza zaliczki wypłacana jest po zawarciu Kolejne transze wypłacane są co pół roku od wypłaty poprzedniej transzy zaliczki.
 5. Transze pomocy zależne od postępu wdrażania LSR wypłacane są po złożeniu WOP.
 6. WOP składa się nie częściej niż co 3 miesiące, z tym, że ostatni WOP składa nie później niż do dnia 30 czerwca 2029 r.
 7. Pomoc wypłacona LGD nie może przekroczyć kwoty przyznanej pomocy ustalonej zgodnie z rozdziałem IV 3 pomniejszonej o przeliczone na euro pomniejszenia naliczone zgodnie z ust. 11.
 8. W przypadku stwierdzenia przez SW braku realizacji przez LGD zobowiązań określonych w rozdziale V ust. 1, wypłatę zaliczki wstrzymuje się do czasu stwierdzenia przez SW, że LGD spełnia zobowiązania określone w rozdziale V ust.
 9. W przypadku, gdy LGD nie spełniła zobowiązań określonych w rozdziale V ust. 1, SW odmawia wypłaty pomocy w ramach danej transzy pomocy i naliczane są następujące pomniejszenia kwoty pomocy:
  1) w przypadku gdy LGD nie realizuje planu komunikacji z lokalną społecznością – równowartość 5% kwoty przewidzianej na komponent Zarządzanie LSR;
  2) w przypadku gdy LGD realizuje plan komunikacji z lokalną społecznością niezgodnie z harmonogramem – równowartość 1% kwoty przewidzianej na komponent Zarządzanie LSR;
  3) w przypadku gdy LGD nie zamieściła w swoim biurze Tablicy informacyjnej, w sposób określony w Księdze wizualizacji – równowartość 1% kwoty przewidzianej na komponent Zarządzanie LSR;
  4) w przypadku gdy LGD nie realizuje zobowiązania do dokumentowania zrealizowania operacji lub jej części oraz przechowywania całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą – równowartość 0,5% kwoty przewidzianej na komponent Zarządzanie LSR;
  5) w przypadku gdy LGD nie realizuje planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD – równowartość 2 % kwoty przewidzianej na komponent Zarządzanie LSR;
  6) w przypadku gdy LGD realizuje plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD niezgodnie z harmonogramem – równowartość 1% kwoty przewidzianej na komponent Zarządzanie LSR;
  7) w przypadku, gdy przedstawiciele LGD nie odbędą szkolenia z obsługi systemu IT – równowartość 5% kwoty przewidzianej na komponent Zarządzanie LSR; pomniejszenie ma zastosowanie do każdego wezwania LGD do przeszkolenia pracowników LGD, na które LGD nie oddelegowała pracowników;
  8) w przypadku, gdy LGD nie prowadzi oddzielnego systemu rachunkowości lub nie korzysta z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji – równowartość 1% kwoty przewidzianej na komponent Zarządzanie LSR;
  9) w przypadku, gdy LGD nie wypełniła pozostałych zobowiązań wynikających z umowy ramowej i umowy – równowartość 1% kwoty przewidzianej na komponent Zarządzanie LSR za każde niewypełnione zobowiązanie.

VII.   Zwrot pomocy

 1. Warunki zwrotu pomocy zostały określone w wytycznych
 2. Nienależne kwoty pomocy wypłacone LGD rozliczane są poprzez pomniejszenie kwot do wypłaty należnych LGD lub w drodze zwrotu na rachunek bankowy

 

Witamy spowrotem!

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Odzyskaj hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.

Dodaj nową listę odtwarzania