Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany Gmina Tuczępy


Lokalna Strategia Rozwoju LGD Dorzecze Wisły na lata 2009-2015

Prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszej LGD zostały zakończone. Podstaw± opracowania Strategii były szerokie konsultacje społeczne, które były prowadzone na obszarze naszej LGD.

Ważnym elementem tych konsultacji były warsztaty partnerstwa lokalnego, dzięki którym wypracowane zostały założenia do LSR. W dniu 09.01.2009 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dorzecze Wisły przyjęło Lokaln± Strategię Rozwoju.

Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana dla Stowarzyszenia "Lokalna GrupaDziałania - Dorzecze Wisły". Obejmuje ono swoim zasięgiem obszar sześciu gmin położonych w województwie świętokrzyskim. W skład LGD wchodz± podmioty publiczne, gospodarcze i społeczne z terenu Łubnic, Oleśnicy, Osieka, Połańca, Rytwian i Tucz±p. Gminy te wchodz± w skład dwóch powiatów: buskiego i staszowskiego. Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana na lata 2009-2015. W procesie tworzenia LSR czynny udział brali mieszkańcy obszaru LGD, władze jednostek samorz±du terytorialnego, członkowie Zarz±du i Rady LGD.

Lokalna Strategia Rozwoju określa precyzyjnie kierunki rozwoju obszaru LGD orazprzedsięwzięcia, które maj± prowadzić do realizacji wytyczonych celów. Podczas wielu zorganizowanych spotkań, warsztatów i paneli szansę zabrania głosu i prezentacji swojej opinii miała każda osoba zainteresowana Lokaln± Strategi± Rozwoju i działalności± LGD. Natomiast duża ilość przeprowadzonych konsultacji społecznych (ankiety na spotkaniach gminnych, ankieta diagnozuj±ca problemy i oczekiwania mieszkańców obszaru LGD, przeprowadzona na 0,5% grupie badawczej) jest dowodem, że zapisy zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju odpowiadaj± istniej±cej na tym terenie sytuacji. W zwi±zku z tym można jednoznacznie stwierdzić, że Lokalna Strategia Rozwoju powstała w sposób partnerski w procesie stałych konsultacji.

Lokalna Strategia Rozwoju zawiera 17 rozdziałów - zgodnie z "Rozporz±dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 23 maja 2008 r.". Wśród nich można wyróżnić część poświęcon± "Lokalnej Grupie Działania - Dorzecze Wisły" jako podmiotowi odpowiedzialnemu za właściw± realizację LSR, część diagnozuj±c± obszar LGD wraz z uzasadnieniem wewnętrznej spójności, część zawieraj±c± budżet i harmonogram realizacji LSR oraz część poświęcon± wdrażaniu i aktualizacji. W dokumencie umieszczono także analizę SWOT oraz zapisy dowodz±ce jej zgodności z innymi dokumentami planistycznymi wdrażanymi na tym obszarze. Wszystkie zał±czniki do LSR zostały przygotowane również zgodnie z wymogami legislacyjnymi.

Lokalna Strategia Rozwoju pobierz / otwórz


  Spis treści LSR Dorzecze Wisły

 1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii
 2. rozwoju (LSR)
  • nazwa i status prawny LGD oraz data wpisu do Krajowego rejestru S±dowego i numer w tym rejestrze
  • opis procesu budowania partnerstwa
  • charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD
  • struktura rady lub innego organu LGD, do którego wył±cznej właściwości należy wybór operacji zgodnie z art.
  • 62 ust. 4 rozporz±dzenia nr 1698/2005, zwanych dalej "organem decyzyjnym"
  • zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz organu decyzyjnego
  • kwalifikacje i doświadczenie osób wchodz±cych w sklad organu decyzyjnego
  • doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji
 3. Opis obszaru objętego LSR wraz z usazadnieniem jego wewnętrznej spójności (maksymalnie 20 stron)
  • wykaz gmin wchodzacych w skład LGD albo będ±cych jej partnerami
  • uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe
  • ocena społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu
  • aktywności społecznej
  • specyfika obszaru
 4. Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR wnioski wynikaj±ce z przeprowadzanej analizy
 5. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć służ±cych osi±gnięciu
 6. poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będ± realizowane operacje, zwanych dalej "przedsięwzięciami"
 7. Określenie misji LGD
 8. Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR
 9. Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR
 10. Określenie procedury oceny zgodności z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania o rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzialem ¦rodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których jest oceniana zgodność operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów
 11. Określenie budżetu LSR dla każdego roku jej realizacji
 12. Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR
 13. Opis procesu wdrażania i aktualizacji LSR
 14. Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej
 15. Określenie powi±zań LSR z innymi dokumentami planistycznymi zwi±zanymi z obszarem objętym LSR
 16. Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów
 17. wdrażanych na obszarze objętym LSR
 18. Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich
 19. Informacja o doł±czanych do LSR zał±cznikachProjekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2016

statystyka


Nasz± stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!