Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany


Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNEWZORY WNIOSKÓW, INSTRUKCJE WYPEŁNIANIA, OŚWIADCZENIAAKTUALNE WZORY WNIOSKÓW, INSTRUKCJE, WZORY UMÓW
POBIERZ AKTUALNE WZORY WNIOSKÓW


Działanie 19 "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".


OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE
SPEŁNIENIE LOKALNYCH KRYTERII WYBORU OPERACJI


 1. OŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI NA OBSZARZE LSR OD CO NAJMNIEJ 6 MIESIĘCY

  W celu spełnienia warunków kryterium "Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność na obszarze LSR od co najmniej 6 miesięcy" należy złożyć oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi siedzibę firmy na obszarze LGD (odpis z KRS, wydruk z CEIDG).


              


 2. OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

  W celu spełnienia warunków kryterium "Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy" należy złożyć oświadczenie i dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12 miesięcy. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania musi być wydany przez państwową instytucję, przedsiębiorstwo zaopatrzenia publicznego lub urząd skarbowy. Musi on zawierać następujące informacje: imię i nazwisko użytkownika, aktualny adres, datę.


              


 3. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY DEFAWORYZOWANEJ

  W celu spełnienia warunków kryterium "Wnioskodawca jest osobą należącą do grupy defaworyzowanej"należy złożyć oświadczenie, że Wnioskodawca przynależy do tzw. grupy defaworyzowanej, którą stanowią osoby do 29 roku życia (w tym studenci i absolwenci). Wybór tej grupy wynikał z konsultacji społecznych oraz danych zawartych w statystykach. Zdecydowana większość ankietowanych przy tworzeniu LSR wskazała osoby młode oraz absolwentów szkół średnich i wyższych, jako grupę, która wymaga szczególnego wsparcia.


              


 4. OŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI W BRANŻY KLUCZOWEJ OBSZARU LSR

  Za kryterium "Wnioskodawca planuje podjąć lub prowadzi działalność w branży kluczowej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR" będzie można otrzymać punkty za operacje realizowane w ramach branż kluczowych dla rozwoju obszaru, które zostały określone w Lokalnej Strategii Rozwoju. Jest to szczególnie ważne, z punktu widzenia pobudzania i rozwijania przedsiębiorczości szczególnie przez osoby młode oraz kobiety, a także w zakresie branż mających wpływ na pozostałe aspekty przedsiębiorczości (turystyczna, kulturowo-rozrywkowa oraz działalność usługowa – handel detaliczny i hurtowy).


              


 5. OŚWIADCZENIE O POSIADANIU LUB NIE POSIADANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ

  Wnioskodawca wypełnia oświadczenie w którym wykazuje czy dana operacja posiada aktualne prawomocne pozwolenie na budowę, prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub prawomocne pozwolenie wodnoprawne i kopia z pieczęcią właściwego organu o ostateczności powyższej decyzji została załączona do wniosku (oryginał do wglądu do potwierdzenia za zgodność) lub zaznacza że operacja zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.


              


 6. OŚWIADCZENIE O KWALIFIKACJACH, ZASOBACH I DOŚWIADCZENIU

  Wnioskodawca otrzyma punkty tylko wtedy, gdy złoży oświadczenie, gdzie przedstawi doświadczenie w realizacji podobnych projektów/przedsięwzięć, kwalifikacje (doświadczenie w dziedzinie związanej z tematem operacji), certyfikaty, referencje lub zaświadczenia itp. (dotyczące tematyki projektu) posiadane zasoby (ludzkie, sprzętowe, lokalowe) związane z charakterem projektu i wykorzystywane do jego realizacji


              


 7. OŚWIADCZENIE O INNOWACYJNOŚCI OPERACJI

  Weryfikacja innowacyjności operacji nastąpi na podstawie oświadczenia i uzasadnienia Wnioskodawcy, iż na podstawie przeprowadzonej analizy Rynku oraz Konkurencji na obszarze działalności firmy, na której utworzenie wnioskuje o przyznanie pomocy, realizowana przez niego operacja ma charakter innowacyjny pod względem charakteru tworzonej działalności.


              


 8. OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU DORADZTWA

  Weryfikacja kryterium w oparciu o listy obecności ze szkoleń lub zaświadczenie o doradztwie udzielonym w biurze STOWARZYSZENIA LGD - DORZECZE WISŁY. Jeżeli wnioskodawca załączy zaświadczenie otrzyma punkty, jeśli nie skorzysta z doradztwa i zaświadczenia nie załączy - punktów nie otrzyma.


              
Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2016

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!