Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany


Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         


W DNIACH 12.06 - 30.06.2017 r. ZAPLANOWANO NABÓR WNIOSKÓW:

1. KONKURS NR 7/2017 - 1.2.1 DZIAŁANIA NIEKOMERCYJNE TWORZĄCE WARUNKI DO     AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓWW DNIACH 2.05 - 19.05.2017 r. ZAPLANOWANO NASTĘPUJĄCE KONKUSY:

1. KONKURS NR 4/2017 - 1.1.2 ROZWÓJ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
2. KONKURS NR 5/2017 - 1.1.4 TWORZENIE NOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PRZEZ
     OSOBY DO 29. ROKU ŻYCIA
3. KONKURS NR 6/2017 - 1.1.3 TWORZENIE NOWYCH PODMIOTÓW

DO OGŁOSZENIA KONKURSU NR 4/2017, NR 5/2017 I NR 6/2017 POZOSTAŁO:
PRZYPOMNIENIE WAŻNYCH INFORMACJI DLA WNIOSKODAWCÓW
Szanowni  Państwo z uwagi na nadchodzące rozpoczęcie naborów wniosków z trzech przedsięwzięć skierowanych do przedsiębiorców, w celu usprawnienia  przyjmowania wniosków jeszcze raz przedstawiamy ważne informacje dotyczące składanej dokumentacji:
 
  1. Do każdego naboru stworzony został Regulamin, który jest obowiazujący i do którego należy się stosować.
  2. Wniosek należy złożyć w oryginale i dwóch kopiach, przy czym jedna kopia po potwierdzeniu złożenia, zwracana jest Wnioskodawcy.
  3. Do jednego egzemplarza wniosku należy dołączyć płytę CD/DVD. Płyta ma być podpisana co najmniej nazwą Wnioskodawcy lub tytułem operacji. Płyta musi zawierać wniosek (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową wniosku). Wniosek powinien być zapisany w formacie .xls lub .xlsx (może również dodatkowo zostać załączony w formie skanu). Prosimy o nagrania na płycie Biznesplanu (wersja elektroniczna musi być tożsama z wersją papierową wniosku). Płyta CD/DVD powinna by umieszczona w koszulce foliowej lub papierowym opakowaniu.
  4. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wpięty np. w skoroszyt (w formie umożliwiającej w razie konieczności wyjęcie poszczególnych dokumentów), ale uniemożliwiającej dekompletację (zszyty i wpięty do skoroszytu).
  5. Załączniki w obu egzemplarzach powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku „Informacje o załącznikach” i ponumerowane.
  6. Załączniki wielostronicowe powinny być spięte w jeden dokument.
Wiadomość napisana 05 grudnia 2016 przez Administrator
GENERATOR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY DLA PODDZIAŁANIA 19.2
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.  Generatory Wniosków dla:
 
 
 
I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (rozwój działalności gospodarczej).
 
 
II. Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
 
 
Uwagi dotyczące generatora wniosku proszę przesyłać na adres mailowy: delegowane@arimr.gov.pl. Uwaga powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego, opis problemu wraz ze zrzutem ekranowym (print screen).
Wiadomość napisana 05 grudnia 2016 przez Administrator
WYJAŚNIENIE DOT. KRYTERIUM LOKALNEGO 5% NA DZIAŁANIA MAJĄCE WPŁYW NA ŚRODOWISKO i 0,5% NA DZIAŁANIA INFORMUJĄCE O PRZYZNANIU WSPARCIA

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do zapytań odnośnie doszczegółowienia zapisów dot. kryterium lokalnego: "W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu" oraz "W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR", informujemy iż kwoty wydzielone pozycji w budżecie będą liczone od wartości dotacji (poziomu dofinansowania) a nie od kosztów całkowitych projektu.

 

Wiadomość napisana 30 listopada 2016 przez Administrator
ZAKTUALIZOWANA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NA ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłamy link pod którym znajduje się zaktualizowana „Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.
 
Jednocześnie informuję , że wszystkie zmiany zostały oznaczone kolorem żółtym.
 
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. - otwórz
Wiadomość napisana 25 listopada 2016 przez Administrator
TERMIN OGŁOSZENIA NABORÓW WNIOSKÓW OFICJALNIE POTWIERDZONY

Biuro LGD - Dorzecze Wisły informuje, iż w dniu 16.11.2016 r. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach zaakceptowało zaproponowany przez nas termin naboru wniosków tj. 12 - 30.12.2016 r. o udzielenie wsparcia w zakresie przedsięwzięć: 1.1.2 "Rozwój podmiotów gospodarczych", 1.1.3 "Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych", 1.1.4 "Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia".

W tym tygodniu zostaną opublikowane wszystkie ogłoszenia naboru wniosków z kompletną dokumentacją konkursową.

 

Wiadomość napisana 22 listopada 2016 przez Administrator
ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15 LISTOPADA 2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisłyy z siedzibą w Połańcu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie pełnej inwentaryzacji kapliczek i przydrożnych krzyży stanowiących elementy krajobrazu kulturowego na terenie Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły tj. gminy Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany. Szczegółowe informacje wraz z załącznikami zostały zamieszczone poniżej.

Ofertę należy przesłać emailem: biuro@dorzeczewisly.pl lub faksem na numer: 15 8650 216 do dnia 21.11.2016 r. do godziny 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, liczy się data i godzina wpływu do biura.
 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr  1 - formularz ofertowy
 

Wiadomość napisana 16 listopada 2016 przez Administrator
INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DOKUMENTY W RAMACH NABORU WNIOSKÓW LGD - DORZECZE WISŁY
Szanowni Państwo, informujemy, że w ramach przygotowywania przez Państwa wniosków i biznesplanów do naborów wniosków, który rozpocznie nasza Lokalna Grupa Działania z dniem 12 grudnia 2016 roku, bardzo ważnym jest, aby zapoznali się Państwo w trakcie przygotowywania w/w dokumentów z Umową o przyznanie pomocy wraz z załącznikami. Druk umowy jest znajduje się poniżej.
 
Szczególnie zachęcamy do dokładnego przestudiowania § 5 Umowy dotyczącego zobowiązań, jakie nałoży na Państwa ta umowa, gdzie macie Państwo zapisy np. z pkt. 4: „ …osiągnięcia  co  najmniej  30%  zakładanego  w biznesplanie, ilościowego  lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej”. § 5 Umowy zawiera również 21 innych zobowiązań, znajomość których, w momencie przygotowywania wniosku i biznesplanu, pozwoli na lepsze ich przygotowanie przez Państwa i uniknięcie problemów w momencie realizacji waszych projektów. Zachęcamy do lektury.
 
 
Wiadomość napisana 10 listopada 2016 przez Administrator
REGULAMINY NABORU WNIOSKÓW!
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Regulaminami naboru wniosków do konkursów na dofinansowanie projektów składanych w naborach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020. Regulaminy są integralnymi załącznikami do ogłoszenia konkursu na wybór operacji i będą zamieszczone wraz z publikacją informacji o ogłoszeniu naboru wniosków na naszej stronie internetowej.
 
Regulaminy zawierają m.in. przedmiot naboru wniosków, termin, miejsce i formę składania wniosków, szczegółowe warunki i kryteria wyboru operacji, wykaz niezbędnych dokumentów i oświadczeń, dopuszczalne poziomy wsparcia, pouczenie o środkach odwoławczych itp.
 
Na szczególną uwagę zasługują dwa ważne aspekty Regulaminu, z którymi obowiązkowo powinni zapozać się składający wnioski. Pierwszy dotyczy czasu realizacji operacji - Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ustaliła maksymalny czas realizacji planowanej operacji, który będzie równy 12 miesiącom od dnia podpisania umowy. Za ostateczny termin złożenia wniosku o płatność ostateczną ustala się datę 31 maja 2018 roku
 
Drugi ważny aspekt to oświadczenia składane wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie danego kryterium. Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacją przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, niezbędne jest złożenie stosownych Oświadczeń wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie danego kryterium zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej. Wzory Oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów znajdują się na naszej stronie internetowej w sekcji Wzory wniosków i oświadczenia. Dobre i rzetelne udokumentowanie danego kryterium lokalnego skutkować będzie przyznaniem punktów.
 
 
 
 
Wiadomość napisana 10 listopada 2016 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2017

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.