środa, 19 czerwca, 2024
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. / fax 15 8650 216
e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl
pon. śr. czw. pt. 7:00 – 15:00, wt. 8:00 – 16:00

Plan komunikacji z lokalną społecznością

Cel i przesłanki:

  1. Poinformowanie o realizacji i zakresie LSR – rozpoczęcie wdrażania LSR.
  2. Włączenie mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza grup w niekorzystnej sytuacji do realizacji LSR
    – możliwości uzyskania dofinansowania realizacji projektów.
  3. Podniesienie jakości składanych i realizowanych operacji – poprawa efektywności inwestowania środków.

Potencjał społeczności lokalnej jest jednym z aspektów wartości dodanej. Systematyczne rozwijanie oraz tworzenie aktywnego uczestnictwa społeczności lokalnych w bieżącym wdrażaniu oraz kreowaniu LSR, może przyczynić się w znacznym stopniu do osiągnięcia założonych celów, a przez to do rozwoju całego obszaru. Głównym czynnikiem warunkującym skuteczne zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację LSR jest obustronna komunikacja. Strategia ma charakter partycypacyjny, dlatego szeroko rozumiany udział mieszkańców z obszarów działań objętych LGD jest bardzo ważny zarówno podczas sporządzania dokumentu, ale również w trakcie jego wdrażania. Narzędzia służące do komunikacji między LGD a społecznością lokalną powinny w sposób łatwy i konkretny informować mieszkańców o działalności LGD, a także umożliwiać pozyskiwanie informacji zwrotnych od lokalnych społeczności.

Celem głównym Planu komunikacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 jest wspieranie realizacji celów zawartych w LSR, przez zachęcenie potencjalnych beneficjentów oraz mieszkańców obszaru LGD do korzystania z Funduszy Europejskich, dzięki dostarczaniu im odpowiednich informacji o zasadach i kryteriach udzielania wsparcia z budżetu LSR, motywowanie projektodawców oraz wspieranie edukacji, co do właściwej realizacji projektów, a także rozpowszechniania wiedzy o projektach dotychczas realizowanych na obszarze LGD. Konkretne działania, nastawione na lokalną społeczność mają zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w działania prowadzone przez LGD, przez co może zwiększyć się liczba zrealizowanych inwestycji oraz podniesie się poziom konkurencyjności i atrakcyjności obszaru LGD. Monitorowanie efektywności planu komunikacji będzie odbywać się w sposób ciągły, a aktualne informacje na ten temat będą publikowane na stronie internetowej LGD.

W planie komunikacji są przewidziane działania, które będą miały na celu pozyskanie informacji od przedstawicieli poszczególnych grup docelowych o funkcjonowaniu LGD oraz realizacji LSR. Informacje te powinny być zbierane w formie komunikacji zwrotnej dotyczącej oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD pod kątem wprowadzenia ewentualnych korekt dotyczących np. szkolenia osób udzielających pomocy w ramach działań LGD, dotyczących np. komunikacji interpersonalnej czy szkoleń związanych z udzielaniem pomocy w pisaniu wniosków aplikacyjnych. Wszystkie wnioski dotyczące działań LGD, jak i wdrażania LSR zgłaszane przez mieszkańców, a także artykuły na ten temat powinny być dokładnie archiwizowane i analizowane, a na ich podstawie podejmowane powinny być również decyzje w zakresie zmiany sposobu wdrażania LSR. Przeprowadzona dokładna analiza pozwoli, zarządzającym procesem wdrażania LSR, na bieżąco obserwować poziom zgodności bieżących działań z celami określonymi w Strategii i ewentualnie podejmować decyzje o zmianach w sposobie działania lub jeśli będzie to konieczne, nawet przeprowadzać zmiany w LSR. Wyniki działań realizowanych za pomocą Planu komunikacji powinny być na bieżąco upubliczniane za pomocą internetowych środków przekazu. Wykazy zestawień i raportów powinny pojawiać się systematycznie na stronie internetowej LGD.

Advertisement

Witamy spowrotem!

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Odzyskaj hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.

Dodaj nową listę odtwarzania