środa, 19 czerwca, 2024
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. / fax 15 8650 216
e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl
pon. śr. czw. pt. 7:00 – 15:00, wt. 8:00 – 16:00

Statut LGD – Dorzecze Wisły

(wersja jednolita z 2 sierpnia 2023 r.)

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Terminy użyte w niniejszym Statucie oznaczają:

 1. LGD – Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły.
 2. Statut – Statut Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły.
 3. Walne Zebranie Członków – Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły.
 4. Zarząd – Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Wisły.
 5. Prezes Zarządu – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Wisły.
 6. Rada – oznacza organ decyzyjny Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły.
 7. Komisja – Komisja Rewizyjna Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Wisły.
 8. Biuro – oznacza Biuro Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Wisły.
 9. LSR – oznacza Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD – Dorzecze Wisły.

§ 2

 1. Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się
  z przedstawicieli władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców.
 2. LGD jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw, działającym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

§ 3

LGD działa na podstawie przepisów:

 1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855
  z późn. zm.).
 2. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349).
 3. Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2023 r. poz. 412).
 4. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U.
  z 2015r. poz. 378).
 5. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
 6. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustalające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.
 8. niniejszego Statutu.

§ 4

 1. Obszar działania LGD obejmuje gminy miejsko-wiejskie: Połaniec, Oleśnicę i Osiek oraz gminy wiejskie: Łubnice i Rytwiany. LGD może również prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
 2. Siedzibą LGD jest miasto Połaniec.
 3. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

§ 5

 1. LGD może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
 2. Do sprawowania nadzoru nad LGD, ze względu na jego siedzibę, właściwy jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.
 3. Czas trwania LGD nie jest ograniczony.

ROZDZIAŁ II
Zasady działania LGD

§ 6

LGD działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich uwzględnia ochronę środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój i popularyzację turystyki oraz infrastruktury turystycznej, sportu i produkcji wyrobów regionalnych, wzbogacanie i promocję ofert turystycznych, krajoznawczych, sportowych i kulturalnych, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz pobudzanie aktywności społecznej.

§ 7

Cele działalności LGD obejmują:

 1. Opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, ogłoszonego przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, opracowanie procedur i kryteriów wyboru operacji.
 2. Upowszechnienie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację operacji przedkładanych przez wnioskodawcę, kryteriach wyboru operacji oraz sposobie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji LSR.
 3. Organizowanie naborów wniosków o przyznanie pomocy i sprawdzanie zgodności operacji z założeniami LSR.
 4. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa dla mieszkańców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność operacji realizujących cele LSR.
 5. Dokonywanie wyboru operacji do finansowania z puli środków przyznawanych LGD na realizację LSR i ustalanie kwot wsparcia.
 6. Przyczynianie się do powstania nowych miejsc pracy na obszarze objętym LSR poprzez promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy.
 7. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 8. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnej, w tym osób bezrobotnych i grup defaworyzowanych oraz jej czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR; animowanie działań społeczności lokalnej i rozwijanie jej zdolności do opracowywania i wdrażania operacji, w tym rozwijania jej zdolności zarządzania projektami.
 9. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem LGD na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 10. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD określonych w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej
 11. Organizowanie i finansowanie:
  a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów,
  b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,
  c) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
  – opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
  – opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
  – tworzenie stron internetowych,
  – przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
 12. Prowadzenie badań dotyczących obszaru objętego LSR, monitorowanie wdrażania LSR i operacji będących przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzenie innych działań ewaluacyjnych związanych z LSR.
 13. Organizowanie szkoleń dla pracowników, członków Rady, Zarządu oraz członków powołanych przez LGD do grup roboczych biorących udział we wdrażaniu LSR.
 14. Identyfikację nowych, innowacyjnych kierunków rozwoju obszaru LSR.
 15. Działania na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego (kulturowego i naturalnego) na obszarze działania LGD, m.in. poprzez budowanie i wzmacnianie więzi kulturowych regionu oraz rozwój produktów lokalnych.
 16. Upowszechnianie turystyki, kultury fizycznej i sportu powszechnego.
 17. Działalność na rzecz ekologii oraz ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 18. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 19. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

§ 8

 1. Realizując cele statutowe LGD opiera się na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. LGD realizując cele statutowe może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

ROZDZIAŁ III
Członkowie LGD

§ 9

Członkiem LGD może być:

 1. osoba fizyczna, która:
  a) spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach,
  b) działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklarację takiego działania,
  c) złoży deklarację członkowską.
 2. osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województwa, która:
  a) działa na obszarze objętym LSR,
  b) prowadzi działalność związaną z celami statutowymi LGD,
  c) przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą: deklarację przystąpienia do LGD, deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR i wskazanie osoby reprezentującej osobę prawna w LGD,
  d) złoży deklarację członkowską.

§ 10

 1. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd, uchwałą podjętą w czasie pierwszego posiedzenia od chwili złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.
 2. Nabycie członkostwa przez Gminę, powodujące potrzebę aktualizacji LSR może nastąpić na wniosek Gminy poparty rekomendacją co najmniej 10 członków LGD oraz zawierający uzasadnienie prawne i faktyczne, w szczególności wskazujący spójność obszaru, który powstanie po zmianie.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 składa się Zarządowi, który ma obowiązek przedstawić go na najbliższym Walnym Zebraniu.

§ 11

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego LGD następuje wskutek:

 1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji – w przypadku osoby fizycznej,
 2. złożenia Zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją o wystąpieniu
  z LGD,
 3. wykluczenia przez Zarząd:
  a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwalą władz LGD,
  b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
  c) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy po uprzednim co najmniej dwukrotnym zawiadomieniu o zaległości,
  d) za działalność na szkodę LGD,
 4. śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej.

§ 12

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi LGD przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

§ 13

 1. Członek zwyczajny LGD jest zobowiązany:
  a) propagować cele statutowe LGD i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,
  b) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Walnego Zebrania Członków,
  c) opłacać składki członkowskie,
  d) brać udział w Walnych Zebraniach Członków.
 2. Członek zwyczajny LGD ma prawo:
  a) wybierać i być wybieranym do władz LGD,
  b) składać Zarządowi LGD wnioski dotyczące działalności LGD,
  c) brać udział w organizowanych przez LGD przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
  d) wstępu na organizowane przez LGD imprezy kulturalne.

ROZDZIAŁ IV
Władze LGD

§ 14

 1.  Władzami LGD są:
  a) Walne Zebranie Członków,
  b) Zarząd,
  c) Rada,
  d) Komisja Rewizyjna.
 2. Jedna osoba może być członkiem wyłącznie jednego z organów wymienionych w §14 ust. 1 lit.b,c,d.
 3. Pracownicy Biura Zarządu nie mogą zasiadać we władzach LGD wymienionych w §14 ust. 1 lit.b, c, d.
  4. Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 4 lata. Organy te obowiązane są działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.
  5. W razie zmniejszenia się składu władz LGD wymienionych w §14 ust. 1 lit. b, c, d
  w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

§ 15

Z zastrzeżeniem § 16 ust. 7, uchwały władz LGD zapadają zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zasady pracy Rady, w tym tryb podejmowania decyzji, reguluje dodatkowo Regulamin Rady.

§ 16

 1. Najwyższą władzą LGD jest Walne Zebranie Członków. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą wszyscy członkowie LGD.
 2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz na sześć miesięcy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, Rady, bądź 1/3 ogółu członków.
 3. O terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad zawiadamia się wszystkich członków listami poleconymi, pocztą elektroniczną lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
 4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
  a) uchwalanie kierunków i programu działania LGD,
  b) wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji,
  c) zatwierdzanie sprawozdań rocznych, bilansu oraz uchwalanie budżetu,
  d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Radzie,
  e) uchwalanie wysokości składek członkowskich na wniosek Zarządu,
  f) uchwalanie wysokości diet dla członków Rady,
  g) uchwalanie wysokości i zasad, na jakich członkom Zarządu mogą przysługiwać diety,
  h) uchwalanie zmian Statutu,
  i) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia LGD do innych organizacji,
  j) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania LGD i przekazania jej majątki,
  k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków LGD,
  l) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
  m) uchwalanie regulaminów prac Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,
  n) uchwalanie lokalnych kryteriów wyboru operacji,
  o) uchwalenie LSR,
  p) przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji i Rady
  w szczególności dotyczących operacji realizowanych w ramach LSR przez LGD,
  q) ustanowienie pełnomocników reprezentujących LGD w sprawach zawierania umów
  z członkami Zarządu,
  r) podejmowanie wszystkich uchwał w sprawach, w których statut nie zastrzega właściwości innych organów,
  s) podejmowanie innych uchwał stosownie do wniosków Zarządu i członków w sprawach określonych niniejszym Statutem.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania Członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania LGD wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków LGD.
 7. Każdemu członkowi LGD obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.
 8. Członkiem organu LGD zostają te osoby, które uzyskały największą ilość głosów. Przy równej ilości głosów przeprowadzane jest dodatkowe głosowanie nad kandydaturami tych osób, które otrzymały taką samą ilość głosów.
 9. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie organizator zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie po upływie co najmniej 15 minut. W takim przypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

§ 17

 1. Zarząd składa się od 7 do 10 członków, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów oraz Skarbnika, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) opracowywanie LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 oraz innych wymaganych przepisami PROW dokumentów, a także jej aktualizacji,
  b) opracowywanie LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz innych wymaganych przepisami dokumentów,
  c) aktualizacja LSR,
  d) przygotowanie wniosku o wybór LSR i przystąpienie do konkursu, zgodnie z przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW).
  e) ogłaszanie konkursów na realizację operacji, przyjmowanie wniosków i przedkładanie ich Radzie, celem dokonania wyboru operacji do realizacji w ramach LSR,
  f) wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR, za wyjątkiem tych które leżą w kompetencjach Rady,
  g) opracowanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych.
  h) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
  i) reprezentowanie LGD na zewnątrz i działanie w jego imieniu, przyjmowanie nowych członków LGD,
  j) nadzór nad przestrzeganiem postanowień Statutu,
  k) kierowanie bieżącą pracą LGD,
  l) zarządzanie majątkiem LGD,
  m) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  n) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o ustalenie wysokości składek członkowskich,
  o) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura LGD oraz zatrudnienie innych pracowników tego Biura,
  p) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura LGD,
  q) opracowanie i uchwalanie regulaminu Biura LGD,
  r) podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu LGD do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
  s) wnioskowanie do Walnego Zebrania w sprawach dotyczących bieżącej działalności,
  t) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 3. Do reprezentowania LGD oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu wspólnie z jednym z pozostałych członków Zarządu działając łącznie.
 4. Prezesi i Członkowie Zarządu mają prawo do wynagrodzenia na podstawie umowy zlecenie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.
 5. Członkiem organu zarządzającego nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Zarząd podejmuje uchwały w drodze jawnego głosowania, zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa lub Wiceprezesa podczas nieobecności Prezesa.
 7. Zarząd działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
 8. Członek Zarządu traci swój mandat w przypadku:
  a) utraty członkostwa w LGD,
  b) rezygnacji z pełnionej funkcji,
  c) odwołania z funkcji przez Walne Zebranie Członków,
  d) upływu kadencji,
  e) śmierci.
 9. Członkom Zarządu za udział w posiedzeniu przysługuje dieta w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków.

§ 18

 1. Rada składa się z 15 członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków LGD spośród członków tego zebrania.
 2. W skład Rady wchodzić mogą przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego oraz mieszkańców, przy czym przedstawiciele sektora publicznego w liczbie nieprzekraczającej 30% składu Rady.
 3. Zgodnie z zapisem rozporządzenia 1303/2013 „na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu”.
 4. W składzie Rady znajduje się przynajmniej jeden członek będący:
  a) przedsiębiorcą,
  b) kobietą,
  c) osobą poniżej 35 roku życia,
  d) osobą po 60 roku życia.
 5. Do kompetencji Rady należy:
  1) wybór operacji:
  a) w rozumieniu art. 2 pkt. 9 rozporządzenia nr 1303/2013, zwanych dalej „operacjami” które mają być realizowane w ramach LSR;
  b) zgodny z zapisami art. 21 pkt. 1–4 Ustawy o RLKS oraz procedurami
  i kryteriami wyboru operacji stanowiącymi załączniki do Umowy o warunkach
  i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zawartej pomiędzy Lokalną Grupą Działania – Dorzecze Wisły a województwem świętokrzyskim;
  2) ustalenie kwoty wsparcia – zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. f rozporządzenia
  nr 1303/2013;
 6. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady, z zastrzeżeniem §18 ust. 6.
 7. Podczas dokonywania wyboru operacji konieczne jest:
  a) zachowanie składu Rady zgodnego z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 mówiącym o tym, że ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu,
  b) parytetu określonego w art. 34 lit. b rozporządzenia 1303/2013” stanowiącym że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.
 8. Przed oceną i wyborem wniosków członkowie Rady składają stosowne pisemne deklaracje lub oświadczenia o zachowaniu bezstronności lub wyłączeniu się z oceny z uwagi na ryzyko zaistnienia konfliktu interesu
 9. Członka Rady, który nie złoży oświadczenia o bezstronności, Przewodniczący Rady wyłącza
  z udziału w posiedzeniu Rady. Członek Rady jest wyłączony od udziału w wyborze operacji
  w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do jego bezstronności. Za takie okoliczności uważane jest w szczególności ubieganie się o wybór operacji w ramach działania wdrażanie LSR przez Członka Rady lub reprezentowany przez niego podmiot
  – w tym przypadku wyklucza go z rozpatrywania danego wniosku automatycznie.
 10. Biuro LGD we współpracy z Przewodniczącym Rady prowadzi rejestr interesu członków Rady pozwalającego na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami i/lub poszczególnymi projektami.
 11. Wykluczeniu z głosowania nad wyborem operacji podlegają przede wszystkim:
  a) osoby składające wniosek;
  b) osoby spokrewnione z wnioskodawcą, z którym pozostają w związku małżeńskim albo
  w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
  c) osoby zasiadające w organach lub będące przedstawicielami osób prawnych składających wniosek;
  d) członkowie Rady pozostający w stosunku podległości służbowej w stosunku do wnioskodawcy;
  e) pozostałe osoby które nie podpiszą deklaracji poufności i bezstronności;
  f) w przypadkach innych niż wymienione w pkt 11 lit. a-e, o wykluczeniu decyduje głosowanie Rady
 12. Członek Rady traci swój mandat w przypadku:
  a) ustania członkostwa w LGD,
  b) zrzeczenia się /rezygnacji z funkcji,
  c) odwołania z funkcji przez Walne Zebranie Członków,
  d) upływu kadencji,
  e) śmierci.

§ 19

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
  za przestępstwo popełnione umyślnie.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani tez w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  a) sprawowanie bieżącej kontroli bieżącej pracy LGD,
  b) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej LGD,
  c) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu, bądź w stosunku do każdego Członka Zarządu oddzielnie na Walnym Zebraniu Członków,
  d) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
  e) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe LGD zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  f) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
  g) przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.
 5. Członek Komisji traci swój mandat w przypadku:
  a) ustania członkostwa w LGD,
  b) zrzeczenia/rezygnacji z funkcji,
  c) odwołania z funkcji przez Walne Zebranie Członków,
  d) upływu kadencji,
  e) śmierci.

§ 20

W razie zmniejszenia się składu władz LGD wymienionych w §14 ust. 1 pkt. b, c, d, w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

ROZDZIAŁ V
Majątek i rozwiązanie LGD

§ 21

 1. Majątek LGD powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Majątek LGD i środki wypłacone w związku z prowadzoną działalnością przeznaczone są wyłącznie do realizacji celów statutowych LGD.
 3. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.

§ 22

LGD prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 23

Statut organizacji zabrania:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
  albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
  w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 24

 1. LGD rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu LGD Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku LGD.

§ 25

W sprawach nieuregulowanych Statutem odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015r. poz. 349 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U.
z 2015r. poz. 378 z późn. zm.).

 

Witamy spowrotem!

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Odzyskaj hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.

Dodaj nową listę odtwarzania