środa, 19 czerwca, 2024
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. / fax 15 8650 216
e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl
pon. śr. czw. pt. 7:00 – 15:00, wt. 8:00 – 16:00

Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej

(wersja jednolita z 16 listopada 2015 r.)

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – DORZECZE WISŁY

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  1. LGD – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły.
  2. Biuro – oznacza Biuro Stowarzyszenia LGD – Dorzecze Wisły.
  3. Komisja – Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia LGD – Dorzecze Wisły.
  4. Regulamin – Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD – Dorzecze Wisły.
  5. Walne Zebranie Członków – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD – Dorzecze Wisły.
  6. Rada – organ decyzyjny Stowarzyszenia LGD– Dorzecze Wisły.
  7. Zarząd – Zarząd Stowarzyszenia LGD – Dorzecze Wisły.

§ 2

  1. Komisja Rewizyjna jest jednym z organów Stowarzyszenia, powołanym do sprawowania
   kontroli nad jego działalnością.
  2. Komisja działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia, niniejszy Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków oraz uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 3

  1. Komisja składa się z 3 osób i jest wybierana przez Walne Zebranie Członków spośród kandydatów zgłoszonych przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów na okres 4-letniej kadencji. Po zakończeniu kadencji Komisja pełni swoją funkcję do czasu wyboru nowej Komisji.
  2. Praca członków Komisji opiera się na pracy społecznej.
  3. Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia Komisji oraz wyjazdów służbowych związanych z pełnieniem funkcji.
  4. Mandat członka Komisji wygasa w razie:
   a) rezygnacji z pełnionej funkcji,
   b) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,
   c) odwołania przez Walne Zebranie Członków,
   d) upływu kadencji,
   e) śmierci.
  5. W razie wygaśnięcia mandatu w trakcie kadencji Walne Zebranie Członków niezwłocznie na najbliższym posiedzeniu uzupełnia skład Komisji.
  6. Walne Zebranie może zawiesić członka Komisji.
  7. Członek Komisji nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§4

  1. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
  2. Przewodniczący Komisji lub inny upoważniony członek Komisji może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
  3. Przewodniczący Komisji lub inny upoważniony członek Komisji może uczestniczyć jako obserwator w posiedzeniach Rady.

ROZDZIAŁ II
Zadania Komisji Rewizyjnej

§ 5

Do zadań Komisji należy:

  1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami Statutu i uchwałami władz.
  2. Sprawowanie bieżącej kontroli nad prawidłowym gospodarowaniem funduszami i majątkiem LGD.
  3. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności.
  4. Zgłaszanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu bądź w stosunku do każdego Członka Zarządu oddzielnie.
  5. Przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.
  6. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
  7. Żądanie zwołania zebrania Zarządu w przypadku spraw niecierpiących zwłoki.

§ 6

Komisja ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień
dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ III
Organizacja pracy Komisji Rewizyjnej

§ 7

  1. Miejscem działania Komisji jest stała siedziba Stowarzyszenia.
  2. Posiedzenia Komisji organizowane mogą być w różnych miejscach w zależności od potrzeb.
  3. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący, bądź osoba przez niego upoważniona.
  4. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
  5. Komisja podejmuje decyzje w sprawach Stowarzyszenia na posiedzeniach w formie uchwał.
  6. W posiedzeniach mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.

§ 8

  1. Uchwała może zostać podjęta, jeśli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej zostali zaproszeni na posiedzenie.
  2. Zawiadomienie powinno dotrzeć do członka Komisji Rewizyjnej co najmniej na 2 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno obejmować porządek obrad posiedzenia.
  3. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  4. Członek Komisji Rewizyjnej może zostać zawiadomiony o posiedzeniu za pomocą środków komunikacji bezpośredniej, co jednak wymaga niezwłocznego wysłania mu zawiadomienia w trybie ust.5.

§ 9

  1. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.
  2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Komisji lub Wiceprzewodniczącego, w razie nieobecności Przewodniczącego.

§ 10

Komisja przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii, może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza Stowarzyszenia.

§ 11

  1. Z zebrań Komisji sporządzany jest protokół, który zawiera w szczególności:
   1) datę posiedzenia,
   2) porządek posiedzenia,
   3) krótki opis przebiegu dyskusji,
   4) wyniki głosowań,
   5) numery i tytuły podjętych uchwał.
  2. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.
  3. Do protokołu załącza się oryginały podjętych uchwał i listę obecności członków Komisji.
  4. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada Przewodniczący Komisji.
  5. Rejestr uchwał Komisji i protokołów z jej posiedzeń prowadzi Biuro LGD.

ROZDZIAŁ IV
Postanowienia końcowe

§ 12

Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić na wniosek Komisji, Zarządu lub zgodnie z ustaleniami Statutu.

§ 13

Regulamin Komisji wchodzi w życie z chwilą jego zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków.

Witamy spowrotem!

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Odzyskaj hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.

Dodaj nową listę odtwarzania