środa, 19 czerwca, 2024
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. / fax 15 8650 216
e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl
pon. śr. czw. pt. 7:00 – 15:00, wt. 8:00 – 16:00

Regulamin Pracy Biura LGD

(wersja jednolita z 30 stycznia 2024 r.)

REGULAMIN PRACY BIURA
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – DORZECZE WISŁY

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Główne dokumenty stanowiące podstawę opracowania Regulaminu oraz obowiązujące przy jego stosowaniu:

 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 4. Ustawa z dnia 11 listopada 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.
 6. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.
 7. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.
 8. Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2023 r. poz. 412).
 9. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 10. Statut LGD oraz dokumenty opracowane i obowiązujące na jego podstawie.

§ 2

Wyjaśnienie zwrotów użytych w Regulaminie:

 1. Biuro – Biuro LGD / Biuro Zarządu LGD.
 2. Pracownik – osoba zatrudniona w Biurze.
 3. Pracodawca – LGD reprezentowana przez Zarząd.
 4. LGD – Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły.
 5. LSR – Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 6. Organy – Organy LGD: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Rada.
 7. Prezes – Prezes Zarządu LGD.
 8. Rada – Rada LGD.
 9. Regulamin – Regulamin Biura.
 10. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) – zgodnie z Artykuł 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
 11. Ustawa o RLKS – Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378).
 12. WZC – Walne Zebranie Członków LGD.
 13. Zarząd – Zarząd LGD.

§ 3

 1. Biuro LGD zostało powołane i działa w oparciu o §17 ust. 2 pkt. “o” Statutu LGD oraz §18 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu LGD.
 2. Biuro znajduje się w miejscowości Połaniec, przy ul. Ruszczańskiej 27, 28-230 pok. 110.
 3. Biuro posiada warunki techniczno-lokalowe i wyposażenie umożliwiające przyjmowanie Wnioskodawców, sprawna obsługę administracyjną LGD oraz archiwizację dokumentów.
 4. Zarząd może podjąć uchwałę określającą:
  a. opis stanowisk oraz procedury naboru na poszczególnych stanowiskach, która będzie stanowić załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
  b. opis wynagrodzeń pracowników, która będzie stanowić załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 5. Regulamin Biura określa jego organizację i zasady funkcjonowania, zakres działania i kompetencji Biura, porządek w procesie pracy, prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników oraz inne postanowienia związane z działalnością Biura.
 6. Biuro prowadzi i wspiera organy LGD między innymi poprzez:
  a. podejmowanie działań na rzecz LGD,
  b. obsługę działalności bieżącej organów,
  c. realizację celów i zadań organów.
 7. Biuro używa pieczątki podłużnej z nazwą i adresem siedziby LGD.
 8. Wyznaczony przez Dyrektora pracownik Biura świadczący nieodpłatne usługi doradcze i informacyjne w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania w ramach przedsięwzięć zaplanowanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:
  a. mogą być prowadzone w różnych formach, między innymi poprzez e-mail, rozmowę telefoniczną, wideo połączenie internetowe, spotkanie, rozmowę online za pośrednictwem portalu społecznościowego lub komunikatora internetowego,
  b. każda usługa doradztwa jest zapisywana w prowadzonej ewidencji usług doradczych, zawierającej między innymi identyfikację rozmówcy, zakres oczekiwanego i udzielonego doradztwa, termin i osobę udzielającą informacji,
  c. obowiązkiem świadczącego usługę jest poinformowanie o możliwości i poproszenie rozmówcy o wypełnienie ankiety monitorującej jakość usługi, a w przypadku braku możliwości wypełnienia ankiety lub odmowy jej wypełnienia, sporządzenie notatki,
  d. Biuro raz na kwartał oraz na dzień zakończenia każdego Konkursu dokonuje analizy świadczonych usług doradczych na podstawie ankiet monitorujących, notatek i prowadzonej ewidencji usług,
  e. Biuro raz na kwartał oraz na dzień zakończenia każdego Konkursu przygotowuje raport ze świadczonych usług doradczych uwzględniających wyniki analizy,
  f. Dyrektor Biura raz w roku przygotowuje ocenę efektywności świadczonych usług, w oparciu o przedstawiony raport na podstawie miedzy innymi wyliczeń podsumowujących liczbę świadczonych usług i osób którym świadczono usługi do liczby złożonych Wniosków oraz Wniosków które uzyskały wsparcie, zostały zrealizowane i rozliczone.
 9. Wyznaczony przez Dyrektora pracownik Biura odpowiada za prawidłową realizację zadań w zakresie animacji lokalnej (aktywizacji) oraz projektów współpracy określonych w LSR:
  a. do zadań wyznaczonego pracownika należy monitorowanie wysokości osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu przy użyciu dostępnych informacji uzależnionych od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia – sprawozdania Beneficjentów, dane własne LGD, raporty, listy obecności itp. określone w LSR,
  b. z realizacji przedsięwzięć z zakresu animacji lokalnej i projektów współpracy wyznaczony pracownik raz na kwartał ma obowiązek przygotować raport przedstawiający stan osiągniętych oraz pozostałych do realizacji wskaźników produktu i rezultatu.

§ 4.

 1. Struktura organizacyjna Biura:
  1) Dyrektor Biura Zarządu – 1 etat.
  2) Specjalista ds. koordynacji projektów – 1 etat.
 2. Prowadzenie spraw finansowo-księgowych, usług prawnych oraz innych usług specjalistycznych może być zlecane osobom lub specjalistycznym firmom – posiadającym stosowne uprawnienia w tym zakresie.
 3. Do wykonywania konkretnych zadań oraz na czas określony mogą być zatrudniane inne osoby.
 4. Zarząd zatrudnia pracowników Biura określając ich kompetencje, obowiązki, odpowiedzialność, czas pracy oraz wynagrodzenie.
 5. Biurem kieruje Dyrektor Biura zgodnie z udzielonym mu pełnomocnictwem.
 6. Dyrektor Biura:
  1) sprawuje pieczę nad majątkiem i sprawami LGD,
  2) posługuje się pieczątką imienną,
  3) spełnia swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo-finansowym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu LGD, uchwał WZC, Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
  4) wykonuje zalecenia pokontrolne organu przeprowadzającego kontrole oraz udziela kontrolującemu i władzom Stowarzyszenia wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli,
  5) spełnia następujące wymagania – posiada:
  a) wykształcenie wyższe,
  b) bardzo dobrą znajomość programów Unii Europejskiej i innych,
  c) min. czteroletni staż pracy,
  d) umiejętność organizowania pracy własnej i Biura,
  e) znajomość obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych,
  f) udokumentowane doświadczenie w koordynacji lub zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej,
  g) zaświadczenie o braku bycia prawomocnie skazanym za przestępstwa popełnione umyślnie,
  6) odpowiada za prawidłowe zarządzanie sprawami LGD oraz Biura:
  a) a) przygotowywanie i realizacja uchwał zarządu LGD,
  b) realizacja zadań określonych przez Zarząd,
  c) prowadzenie bieżących spraw LGD,
  d) współpraca z organami LGD w zakresie realizacji LSR,
  e) redagowanie wewnętrznych materiałów informacyjnych,
  f) przygotowywanie materiałów na posiedzenia organów LGD,
  g) opracowywanie projektów zmian w dokumentach dotyczących LSR,
  h) obsługa posiedzeń i spotkań organów LGD,
  i) sporządzanie protokołów z posiedzeń organów LGD, prowadzenie dokumentacji organów, sporządzanie odpisów uchwał organów,
  j) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
  k) nadzór nad pozostałymi pracownikami Biura poprzez planowanie, organizowanie oraz koordynowanie ich pracy,
  l) udzielanie potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie,
  m) obsługa wniosków i prowadzenie monitoringu realizacji LSR,
  n) opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych, nadzór nad prawidłowością sporządzania innych sprawozdań,
  o) nadzór nad prowadzeniem korespondencji,
  p) koordynacja działań informacyjno-promocyjnych związanych z obszarem działania LGD,
  q) gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji z zakresu działalności LGD,
  r) udział w wydarzeniach związanych z działalnością LGD,
  s) sprawowanie pieczy nad urządzeniami technicznymi i pomieszczeniami.

  7) jest upoważniony do:
  a) prowadzenia zwykłego zarządu sprawami LGD,
  b) kierowania pracą i nadzoru nad pracownikami Biura, usługodawcami i wykonawcami,
 7. Specjalista ds. koordynacji projektów:
  1) odpowiada za realizację powierzonych zadań w zakresie:
  a) prowadzenia doradztwa obejmującego udzielanie informacji dotyczących przedsięwzięć zaplanowanych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność potencjalnym Wnioskodawcom w ramach ogłaszanych Konkursów,
  b) realizacja działań w zakresie animacji lokalnej i współpracy przewidzianych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
  c) realizacja działań w zakresie animacji lokalnej i współpracy przewidzianych w Planie komunikacji stanowiącym załącznik do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność,
  d) przygotowywanie raportów z udzielonego doradztwa na podstawie ankiet monitorujących i/lub notatek,
  e) koordynowania projektów, wydarzeń realizowanych przez LGD,
  f) prowadzenia projektów grantowych oraz operacji własnych realizowanych w ramach LSR,
  g) monitoringu realizacji LSR,

  h) prowadzenie spraw administracyjnych, BHP, kadrowych i archiwizacji.
  2) spełnia następujące wymagania – posiada:
  a) wykształcenie minimum wyższe,
  b) znajomość programów Unii Europejskiej i innych,
  c) min. dwuletni staż pracy,
  d) znajomość obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych,
  e) udokumentowane doświadczenie w koordynacji lub zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej,
  f) zaświadczenie o braku bycia prawomocnie skazanym za przestępstwa popełnione umyślnie,
  g) umiejętność pracy w grupie.
 8. Sprawy finansowe:
  1) odpowiada za realizację powierzonych zadań w zakresie spraw:
  a) kadrowo-płacowych,
  b) finansowych,
  2) spełnia następujące wymagania – posiada:
  a) wykształcenie wyższe kierunkowe,
  b) min. dwuletni staż pracy,
  c) znajomość obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych,
  d) zaświadczenie o braku bycia prawomocnie skazanym za przestępstwa popełnione umyślnie,
  e) umiejętność pracy w grupie.
 9. Sprawy BHP – zlecenie usługi na zewnątrz.

§ 5

 1. Obowiązki Pracodawcy:
  a. zaznajamiać pracownika, który podejmuje pracę z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy na stanowisku i podstawowymi uprawnieniami,
  b. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, osiąganie wysokiej wydajności i należytej jakości pracy i zmniejszenie uciążliwości pracy,
  c. przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu,
  d. zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
  e. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
  f. stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
  g. prowadzić i przechowywać dokumentację pracowniczą,
  h. pracodawca, jako administrator danych osobowych pracowników, jest zobowiązany przestrzegać regulacji związanych z ochroną danych osobowych, wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz wewnątrzzakładowej polityki bezpieczeństwa oraz wszelkich aktów zakładowych w tym zakresie.
 2.  Prawa Pracodawcy:
  a. korzystanie z wyników pracy wykonywanej przez pracowników zgodnie z treścią stosunku pracy,
  b. wydawanie pracownikom wiążących poleceń służbowych i zarządzeń dotyczących pracy, które nie powinny być sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę oraz prawo do ustalania zakresu  obowiązków, zadań i czynności pracowników oraz ich egzekwowanie.

§ 6

 1. Obowiązki Pracownika:
  a. wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę,
  b. przestrzegać czasu pracy ustalonego u pracodawcy,
  c. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
  d. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
  e. dbać o porządek na swoim stanowisku pracy,
  f. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
  g. przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
  h. nieujawnianie informacji objętych ochroną danych osobowych, do uzyskiwania których został uprawniony zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz  przestrzegania wewnątrzzakładowej polityki bezpieczeństwa w tym zakresie
  .
 2. Prawa Pracownika:
  a. zatrudniania na stanowisku pracy zgodnie z rodzajem pracy wynikającym z treści zawartej umowy o pracę i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
  b. wynagrodzenia za pracę,
  c. wypoczynku w dniach z wolnych od pracy, przez prawidłowe przestrzeganie czasu pracy z zakładzie pracy oraz korzystanie z urlopów wypoczynkowych i innych przerw,
  d. bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  e. równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków, szczególnie do równouprawnienia, czyli równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie pracy
  .

§ 7

 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
 2. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.
 3. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy pracodawca i pracownik w indywidualnych umowach o pracę.
 4. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy.
 5. W zamian za pracę w niedziele, święta i dodatkowe dni wolne od pracy udziela się pracownikowi innego dnia wolnego.
 6. Rozpoczęcie pracy w Biurze następuje: w poniedziałek, środa, czwartek, piątek o godzinie 7.00 a zakończenie o godzinie 15.00. We wtorek rozpoczęcie o godzinie 8.00 a zakończenie o godzinie 16.00.
 7. Swoją obecność w pracy pracownik potwierdza podpisem na liście obecności udostępnionej przez pracodawcę.
 8. Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż ustalona w umowie o pracę rozliczana jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego.
 9. Pracownik ma obowiązek powiadomienia pracodawcy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni, o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanych czasie jej trwania. Zawiadomienia dokonuje się osobiście, telefonicznie, drogą poczty elektronicznej lub litem poleconym.
 10. Przepisy Regulaminu nie naruszają postanowień umów o pracę zawartych z poszczególnymi pracownikami Biura.
 11. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się obowiązującymi przepisami prawa, Statutem oraz uchwałami WZC.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd.

§ 8

Dla zapewnienia ochrony danych osobowych Biuro Stowarzyszenia stosuje:

 1. Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły stanowiącą załącznik nr 3 do regulaminu Biura,
 2. Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły, stanowiącą załącznik nr 4 do regulaminu Biura.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Biura
z dnia 30 stycznia 2024 r.

 

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura wnioskodawcy

 

Stanowisko: Dyrektor Biura Zarządu

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
 3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 4. Staż pracy minimum 3 lata;
 5. Biegła obsługa komputera i Internetu;
 6. Znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej;
 7. Prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

 1. Zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji;
 2. Biegła znajomość jednego z oficjalnych języków UE.

Podział obowiązków i odpowiedzialności:

 1. Kierowanie biurem Zarządu Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły.
 2. Koordynacja i aktywny udział w realizacji działań określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły (LSR).
 3. Przygotowywanie dla Zarządu projektów planu finansowego stowarzyszenia i budżetu Biura Zarządu.
 4. Sprawowanie kontroli formalno-prawnej, merytorycznej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe.
 5. Wykonywanie zadań w zakresie udzielonych przez Zarząd pełnomocnictw i upoważnień.
 6. Przygotowywanie i prezentacja niezbędnej dokumentacji, prezentacji i sprawozdań z działalności Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły.
 7. Przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów.
 8. Nadzór nad prawidłowością i terminowością zadań wykonywanych przez podległych pracowników w tym wniosków aplikacyjnych i wniosków o płatność.
 9. Monitoring realizowanych projektów.
 10. Nadzór nad przygotowaniem sprawozdań w tym sprawozdań dla IW.
 11. Sprawdzanie prawidłowości sprawozdań końcowych i rozliczeń rzeczowych pod względem zgodności z warunkami strategii i Umów.
 12. Przygotowywanie dla Zarządu LGD-DW informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie kontroli.
 13. Przygotowywanie propozycji procedur i instrukcji dotyczących kontroli.
 14. Prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania z Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).
 15. Realizacja działań w zakresie animacji lokalnej i współpracy zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły.
 16. Zapewnienie pełnej obsługi administracyjnej i technicznej działań organów Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły.
 17. Przygotowanie przelewów i opłacanie po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Zarząd a także obsługa bankowych kont elektronicznych.
 18. Przygotowanie i konsultowanie z władzami stowarzyszenia informacji o działaniach LGD – Dorzecze Wisły które będą przekazywane do wiadomości publicznej.
 19. Koordynowanie działalności doradczej, szkoleniowej i promocyjnej.
 20. Zapewnienie realizacji uprawnień pracowniczych i obowiązków pracodawcy.
 21. Udział w spotkaniach i konferencjach mający na celu zdobywanie informacji istotnych z punktu widzenia interesów LGD – Dorzecze Wisły.
 22. Przygotowywanie umów i przedkładanie ich do podpisania Zarządowi lub pełnomocnikom po wcześniejszym formalno – prawnym zaopiniowaniu przez prawnika.
 23. Przygotowywanie udziału LGD – Dorzecze Wisły w targach, naradach, szkoleniach społecznokulturalnych i innych wydarzeniach wspomagających promocję LGD – Dorzecze Wisły.
 24. Współredagowanie publikacji Stowarzyszenia LGD – Dorzecze Wisły.
 25. Organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych.
 26. Prowadzenie procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy.
 27. Koordynacja działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, współuczestniczenie w systemie szkoleń.
 28. Administracja i serwisowanie strony internetowej stowarzyszenia, archiwizowanie i uporządkowanie informacji na WWW.
 29. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacją stron internetowych Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły.
 30. Prowadzenie procedury zakupowej zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i unijnym.
 31. Realizacja innych zadań poleconych przez bezpośredniego przełożonego lub członków zarządu.
 32. Wszelkie działania związane z działalnością Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły należy wykonywać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z dbałością o dobry wizerunek stowarzyszenia w tym wszystkich jego organów.
 33. Prowadzenie teczek zadań i rejestrów spraw.
 34. Realizacja celów i zadań określonych przez organy LGD – Dorzecze Wisły.

Zakres uprawnień:
Podpisywanie kart urlopowych pracowników,
Wykonywanie przelewów zaakceptowanych przez Zarząd.
Potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem
Rozpisywanie przychodzącej korespondencji
Sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów pod względem finansowym i merytorycznym
Wystawianie not księgowych dotyczących składek członkowskich.

Zakres odpowiedzialności pracownika: zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

 

Stanowisko:  Specjalista ds. koordynacji projektów

Wymagania konieczne:

 1.  Wykształcenie wyższe;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
 3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 4. Biegła obsługa komputera i Internetu;
 5. Znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej;

Wymagania pożądane:

 1. Zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji;
 2. Prawo jazdy kat. B.

Podział obowiązków i odpowiedzialności:

 1. Poszukiwanie możliwych źródeł finansowania oraz realizacja projektów stowarzyszenia.
 2. Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnych do różnego rodzaju programów i funduszy.
 3. Przygotowanie i składanie wniosków o płatność oraz innych odpowiednich sprawozdań.
 4. Prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania (wskazywanie linków i innych możliwości uzyskania dokładnej informacji).
 5. Udzielanie informacji o działalności LGD – telefonicznie, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu.
 6. Obsługa korespondencji pocztowej, rejestrowanie poczty wychodzącej i przychodzącej.
 7. Przyjmowanie i obsługa interesantów.
 8. Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD.
 9. Udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustne, pisemne lub za pośrednictwem Internetu.
 10. Nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków z tytułu realizacji umów.
 11. Współredagowanie stron internetowych stowarzyszenia.
 12. Obsługa fotograficzna imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD.
 13. Monitorowanie realizacji umów.
 14. Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami umów.
 15. Przygotowanie projektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.
 16. Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań biura LGD w tym prowadzenie sekretariatu.
 17. Obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).
 18. Realizacja działań w zakresie animacji lokalnej i współpracy przewidzianych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
 19. Monitorowanie wysokości osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu przy użyciu dostępnych informacji uzależnionych od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia – sprawozdania – sprawozdania Beneficjentów, dane własne, LGD, raporty, listy obecności itp. określone w LSR.
 20. Przygotowywanie rocznego raportu z realizacji przedsięwzięć z zakresu animacji lokalnej i projektów współpracy przedstawiającego stan osiągniętych oraz pozostałych do realizacji wskaźników produktu i rezultatu.
 21. Wykonywanie zadań w zakresie udzielonych przez Zarząd pełnomocnictw i upoważnień.
 22. Przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów.
 23. Zapewnienie pełnej obsługi administracyjnej i technicznej działań organów Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły.
 24. Udział w spotkaniach i konferencjach mający na celu zdobywanie informacji istotnych z punktu widzenia interesów LGD – Dorzecze Wisły.
 25. Przygotowywanie udziału LGD – Dorzecze Wisły w targach, naradach, szkoleniach społecznokulturalnych i innych wydarzeniach wspomagających promocję LGD – Dorzecze Wisły.
 26. Prowadzenie procedury zamówień zewnętrznych zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i unijnym.
 27. Realizacja innych zadań poleconych przez bezpośredniego przełożonego i członków zarządu.
 28. Wszelkie działania związane z działalnością Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły należy wykonywać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z dbałością o dobry wizerunek stowarzyszenia w tym wszystkich jego organów.
 29. Prowadzenie teczek zadań i rejestrów spraw i archiwizacji.
 30. Prowadzenie spraw administracyjnych, BHP, kadrowych i archiwizacji.
 31. Realizacja celów i zadań określonych przez organy LGD – Dorzecze Wisły.

Zakres uprawnień:

Potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem.
Rozpisywanie przychodzącej korespondencji.

Zakres odpowiedzialności pracownika: zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

Witamy spowrotem!

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Odzyskaj hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.

Dodaj nową listę odtwarzania