poniedziałek, 15 lipca, 2024
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. / fax 15 8650 216
e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl
pon. śr. czw. pt. 7:00 – 15:00, wt. 8:00 – 16:00

Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia

 

1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby
do 29. roku życia

Finansowane będą operację, których celem będzie finansowane będą operację, których celem będzie rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje.

Grupa defaworyzowana: : osoby w wieku do 29 lat

Grupa docelowa: osoby w wieku do 29 lat

Beneficjenci: osoby fizyczne w wieku do 29 roku życia

Wartość min. dofinansowania: 50 000,00 zł

Wartość maks. dofinansowania: 50 000,00 zł

Poziom dofinansowania: premia 100%

Warunek otrzymania pomocy:

 1. utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę,
 2. utrzymanie miejsca pracy, przez co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Monitoring: suma otwartych działalności gospodarczych. Monitoring na podstawie sprawozdań beneficjentów oraz ankiety monitorującej realizację operacji, wysyłanej do wnioskodawców.

Realizacja wskaźnika: osiągnięcie wskaźnika spowoduje spowoduje powstanie nowych miejsc pracy, co przeniesie się na spadek bezrobocia.

Obszar realizacji: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie objęte LSR, obszar miejski do 20 tys. mieszkańców.

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY POMOCY

O pomoc przyznawaną na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej może ubiegać się osoba fizyczna jeżeli:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletnia,
 • ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego LSR,
 • posiada numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą określoną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 • w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • w szczególności nie była wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i której nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

OPERACJA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz
 • zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 • utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji,
 • zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR,
 • inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji,
 • jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem,
 • biznesplan jest racjonalny i uzasadniony, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację,
 • jej realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,
 • została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnym,
 • koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych,
 • kwota pomocy w przypadku Przedsięwzięcia 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych wynosi 75 tys. zł,
 • kwota pomocy w przypadku Przedsięwzięcia 1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia 50 tys. zł.

WYPŁATA ŚRODKÓW

W przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:

 1. Pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:
  • podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
  • zgłosił się do ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania działalności gospodarczej (jeżeli nie zatrudnia pracownika)
  • uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją
 2. Druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem, a beneficjent poniósł koszty na działania niezbędne do osiągnięcia celów pośrednich i końcowych określonych w biznesplanie, w wysokości przyznanej pomocy.

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości jeżeli zostały poniesione:

 • od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych
 • od dnia 1 stycznia 2014 r.
 • w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego
 • uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez samorząd województwa, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wniosek o płatność pierwszej transzy pomocy beneficjent składa w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a wniosek o płatność drugiej transzy – po spełnieniu warunków wypłaty drugiej transzy, w terminie o kreślonym w umowie, nie później jednak niż po upływie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 31 grudnia 2022r.

ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA

 1. Podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej
 2. Zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
 3. Utworzenie co najmniej jedne go miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty rednioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
 4. Osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty Płatności końcowe.
 5. Osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji w określonym terminie.
 6. Niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy.
 7. Przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

WYKLUCZENIA 

Pomoc nie przysługuje, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach,
 • górnictwo i wydobywanie,
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie,
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 • produkcja metali,
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,
 • transport lotniczy i kolejowy,
 • gospodarka magazynowa.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, nie obejmuje następujących rodzajów działalności gospodarczej:

 1. Działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.
 2. Wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.
 3. Wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i Organizacji rynku wina (Dz. U. z 2014 r. poz. 1104).
 4. Działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio do LGD, w terminie wskazanym w ogłoszeniu (nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni). Postępowanie w sprawie o przyznanie pomocy prowadzi zarząd województwa. Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej przez Radę LGD z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu. Dokumentacja konkursowa, w tym wzór wniosku i biznesplanu, jest zamieszczona na stronie www.dorzeczewisly.pl w dzial Realizacja LSR 2016-2022.

OSTATNIO DODANE WPISY

PROW NA LATA 2014-2020

Pogoda

KALENDARZ

lipiec 2024
PWŚCPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Witamy spowrotem!

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Odzyskaj hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.

Dodaj nową listę odtwarzania