środa, 19 czerwca, 2024
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. / fax 15 8650 216
e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl
pon. śr. czw. pt. 7:00 – 15:00, wt. 8:00 – 16:00

Przedsięwzięcia LSR 2023-2029

Do celu LSR “Wzmocnienie kapitału społecznego” przypisano konkretne przedsięwzięcia, dla których wskazano sposób ich realizacji wraz z uzasadnieniem, źródła finansowania, a także określono adekwatne rezultaty i wskaźniki. W tabeli poniżej przedstawiono powiązanie celu i przedsięwzięć ze zidentyfikowanymi podczas analizy obszaru problemami i przyczynami. Tabela zawiera również informację o charakterze danego przedsięwzięcia (inwestycyjny, nieinwestycyjny) budżecie, poziomie dofinansowania, grupie docelowej i sposobie realizacji.

 

W ramach Przedsięwzięcia 1.1 Rozbudowa oferty infrastruktury publicznej umożliwiającej rozwój i zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców samorządy (jednostki sektora finansów publicznych) będą mogły tworzyć / zmodernizować ogólnodostępną, małą infrastrukturę publiczną służącą rekreacji, sportowi i zwiększaniu możliwości spędzania czasu wolnego np.:
– place zabaw,
– piaskownice,
– siłownie plenerowe,
– skateparki,
– parki do parkoura,
– boiska do street workoutu,
– konstrukcje do wspinania,
– boiska do minigolfa,
– parki linowe,
– miejskie i wiejskie tereny rekreacyjne o połączonych formach rekreacji,
– ścieżki edukacyjne,
– strefy fitness,
– ścieżki do biegania i spacerów zachęcające do aktywności fizycznej,
– budowa małych boisk wielofunkcyjnych,
– budowa szlaków oraz ścieżek turystycznych i spacerowych.

W ramach Przedsięwzięcia 1.2 Aktywizacja i kształtowanie zdrowego trybu życia – realizacja projektów partnerskich i 1.3 Aktywizacja i kształtowanie zdrowego trybu życia  i/lub cyfryzacja życia codziennego mieszkańcy, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, organizacje pozarządowe, mikro i małe przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych (sektor społeczny, publiczny i gospodarczy) będą, w ramach udzielonych grantów, realizować projekty (w tym partnerskie i/lub innowacyjne), polegające na włączeniu seniorów, ludzi młodych i osób w niekorzystnej sytuacji, których celem będzie integracja, wzmocnienie i umożliwienie aktywności społecznej tych grup mieszkańców, budowanie tożsamości lokalnej i sentymentu do miejsca zamieszkania, wzrostu możliwości spędzania czasu wolnego, samorozwoju i rekreacji np.:
– zajęcia sportowe,
– warsztaty artystyczne,
– kursy językowe,
– spotkania klubów seniora,
– programy mentoringowe,
– warsztaty edukacyjne,
– warsztaty kulinarno-dietetyczne,
– zajęcia fitness,
– imprezy lokale aktywizujące,
– pikniki, – festiwale,
– warsztaty twórcze,
– doradztwo zawodowe,
– kursy z zakresu przedsiębiorczości,
– szkolenia z zakresu umiejętności miękkich.

W ramach Przedsięwzięcia 1.4 Kształtowanie liderów życia publicznego i społecznego, 1.5 Wsparcie innowacyjnych inicjatyw oddolnych, 1.6 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i 1.7 Kojarzenie partnerów i animowanie do realizacji wspólnych projektów na rzecz wzmacniania tożsamości lokalnej planuje się projekty grantowe i własne na realizację różnych inicjatyw, w szczególności innowacyjnych oraz takich, które będą wykorzystywać powstałą, małą infrastrukturę publiczną. Zostanie wzmocniony potencjał organizacji pozarządowych, premiowane będą operacje wykorzystujące dziedzictwo kulturowe i naturalne. W ramach projektu możliwe będzie finansowanie warsztatów, szkoleń, kursów dla członków organizacji pozarządowych, wyjazdy studyjne, wszelkie działania zwiększające potencjał i usprawniające funkcjonowanie organizacji. Bardzo ważne działania w ramach projektów własnych LGD dotyczyć będą kojarzenia partnerów i animowania do realizacji wspólnych projektów na rzecz wzmacniania tożsamości lokalnej, kształtowania liderów życia publicznego i społecznego np.:
– warsztaty,
– szkolenia,
– kursy,
– wyjazdy studyjne,
– projekty edukacyjne z wykorzystaniem lokalnych zasobów,
– lekcje historii przybliżające lokalne dziedzictwo,
– inicjatywy społeczne dot. ochrony środowiska,
– zajęcia sportowe,
– imprezy kulturalne na świeżym powietrzu promujące aktywny tryb życia,
– festiwale artystyczne wspierające lokalne talenty i dziedzictwo kulturowe.

W ramach Przedsięwzięcia 1.8 Zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego, integracji i rozwoju dla lokalnej społeczności osoby fizyczne, w tym szczególnie kobiety (osoby w niekorzystnej sytuacji), dla których zostaną zastosowane kryteria premiujące dla kobiet, będą mogły ubiegać się o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej. Dokonano skoncentrowania w celu jak najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów finansowych. W związku z tym, na podstawie lokalnych zasobów oraz zgłaszane potrzeby i zdiagnozowane problemy, wsparcie przeznaczone będzie na gospodarkę czasu wolnego i rozwój mieszkańców, a więc wszelkie działalności, które mają na celu wzrost dostępności i jakości usług dla lokalnej społeczności w zakresie rekreacji, sportu, spędzania czasu wolnego, w tym samorozwoju, rozwoju pasji i talentów mieszkańców np.:
– siłownie,
– wypożyczalnie rowerów, hulajnóg elektrycznych itp.
– niepubliczne szkoły muzyczne,
– niepubliczne szkoły taneczne,
– usługi instruktorskie w zakresie pływania, piłki nożnej itp.
– kluby fitness,
– pracownie artystyczne,
– usługi w zakresie zajęć tanecznych,
– usługi w zakresie zajęć sportowych,
– działalność eventowa np. wynajem zjeżdżalni dmuchanych,
– oferta kulturalna,
– restauracje.

Projekt własny w ramach Przedsięwzięcia 1.9 Rozwój osobisty – wzmacnianie kompetencji i integracja dedykowany jest grupie w niekorzystnej sytuacji, jaką są kobiety i dotyczy włączenia społecznego, aktywizacji i wzmocnienia kompetencji społecznych.

W ramach ostatniego Przedsięwzięcia 1.10 Mała architektura turystyczna (FEW EFRR) mieszkańcy za pośrednictwem projektu grantowego będą mogli otrzymać dofinansowanie, co pozwoli zaktywizować społeczności lokalne uwzględniając lokalne potrzeby. Wsparcie obejmie w szczególności:
– odnawialne źródła energii, przestrzeń publiczną,
– likwidację barier architektonicznych,
– infrastrukturę edukacyjną, turystyczną i kulturalną.

Advertisement

Witamy spowrotem!

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Odzyskaj hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.

Dodaj nową listę odtwarzania