poniedziałek, 15 lipca, 2024
ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
tel. / fax 15 8650 216
e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl
pon. śr. czw. pt. 7:00 – 15:00, wt. 8:00 – 16:00

Przedsięwzięcia LSR 2023-2029

Do celu LSR “Wzmocnienie kapitału społecznego” przypisano konkretne przedsięwzięcia, dla których wskazano sposób ich realizacji wraz z uzasadnieniem, źródła finansowania, a także określono adekwatne rezultaty i wskaźniki. W tabeli poniżej przedstawiono powiązanie celu i przedsięwzięć ze zidentyfikowanymi podczas analizy obszaru problemami i przyczynami. Tabela zawiera również informację o charakterze danego przedsięwzięcia (inwestycyjny, nieinwestycyjny) budżecie, poziomie dofinansowania, grupie docelowej i sposobie realizacji.


W ramach Przedsięwzięcia 1.2 Aktywizacja i kształtowanie zdrowego trybu życia – realizacja projektów partnerskich i 1.3 Aktywizacja i kształtowanie zdrowego trybu życia  i/lub cyfryzacja życia codziennego mieszkańcy, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, organizacje pozarządowe, mikro i małe przedsiębiorstwa, jednostki sektora finansów publicznych (sektor społeczny, publiczny i gospodarczy) będą, w ramach udzielonych grantów, realizować projekty (w tym partnerskie i/lub innowacyjne), polegające na włączeniu seniorów, ludzi młodych i osób w niekorzystnej sytuacji, których celem będzie integracja, wzmocnienie i umożliwienie aktywności społecznej tych grup mieszkańców, budowanie tożsamości lokalnej i sentymentu do miejsca zamieszkania, wzrostu możliwości spędzania czasu wolnego, samorozwoju i rekreacji np.:
– zajęcia sportowe,
– warsztaty artystyczne,
– kursy językowe,
– spotkania klubów seniora,
– programy mentoringowe,
– warsztaty edukacyjne,
– warsztaty kulinarno-dietetyczne,
– zajęcia fitness,
– imprezy lokale aktywizujące,
– pikniki, – festiwale,
– warsztaty twórcze,
– doradztwo zawodowe,
– kursy z zakresu przedsiębiorczości,
– szkolenia z zakresu umiejętności miękkich.


Przedsięwzięcie 1.4 Kształtowanie liderów życia publicznego i społecznego.

Budżet: 80 000 € 
Dofinansowanie: 100%   
Wskaźnik produktu: 1 (liczba wydarzeń)
Wskaźnik rezultatu: 100 (liczba osób)
Grupy docelowe: mieszkańcy, organizacje pozarządowe
Sposób realizacji: projekt własny LGD

LGD – Dorzecze Wisły dostrzega potrzebę wspierania rozwoju liderów, którzy będą aktywnie angażować się w życie społeczności lokalnej. Projekt będzie miał na celu rozwijanie kompetencji przywódczych wśród osób zaangażowanych w życie publiczne i społeczne. W ramach projektu własnego 1.4 Kształtowanie liderów życia publicznego i społecznego LGD planuje organizację szkoleń, warsztatów, coachingu i mentoringu, które pozwolą uczestnikom zdobyć niezbędne kompetencje w zakresie zarządzania projektami, komunikacji, negocjacji i pracy zespołowej. Efektem projektu będzie wykształcenie liderów, którzy będą inspirować i motywować innych do działania na rzecz rozwoju swojego otoczenia.


1.5 Wsparcie innowacyjnych inicjatyw oddolnych

 

1.6 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych 

 

1.7 Kojarzenie partnerów i animowanie do realizacji wspólnych projektów na rzecz wzmacniania tożsamości lokalnej. 

Budżet: 70 000 € 
Dofinansowanie: 100%   
Wskaźnik produktu: 1 (liczba wydarzeń)
Wskaźnik rezultatu: 100 (liczba osób)
Grupy docelowe: mieszkańcy, organizacje pozarządowe
Sposób realizacji: projekt własny LGD

Współpraca między różnymi sektorami jest kluczowa dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Projekt własny 1.7 “Kojarzenie partnerów i animowanie do realizacji wspólnych projektów” LGD – Dorzecze Wisły ma na celu kojarzenie partnerów, łączenie różnych podmiotów (organizacji, instytucji, firm, grup nieformalnych) i animowanie ich do realizacji wspólnych projektów na rzecz wzmacniania tożsamości lokalnej. LGD będzie organizować, konferencje, warsztaty, szkolenia, podczas których przedstawiciele różnych sektorów będą mogli nawiązać kontakty, wymienić się doświadczeniami i wspólnie zaplanować działania na rzecz rozwoju regionu. W ramach pokazania dobrych praktyk współpracy zostanie zorganizowany wyjazd studyjny dla uczestników projektu. Organizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i integracyjnych, projekty edukacyjne z wykorzystaniem lokalnych zasobów.

_____________________

 

 

W ramach Przedsięwzięcia 1.8 Zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego, integracji i rozwoju dla lokalnej społeczności osoby fizyczne, w tym szczególnie kobiety (osoby w niekorzystnej sytuacji), dla których zostaną zastosowane kryteria premiujące dla kobiet, będą mogły ubiegać się o wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej. Dokonano skoncentrowania w celu jak najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów finansowych. W związku z tym, na podstawie lokalnych zasobów oraz zgłaszane potrzeby i zdiagnozowane problemy, wsparcie przeznaczone będzie na gospodarkę czasu wolnego i rozwój mieszkańców, a więc wszelkie działalności, które mają na celu wzrost dostępności i jakości usług dla lokalnej społeczności w zakresie rekreacji, sportu, spędzania czasu wolnego, w tym samorozwoju, rozwoju pasji i talentów mieszkańców np.:
– siłownie,
– wypożyczalnie rowerów, hulajnóg elektrycznych itp.
– niepubliczne szkoły muzyczne,
– niepubliczne szkoły taneczne,
– usługi instruktorskie w zakresie pływania, piłki nożnej itp.
– kluby fitness,
– pracownie artystyczne,
– usługi w zakresie zajęć tanecznych,
– usługi w zakresie zajęć sportowych,
– działalność eventowa np. wynajem zjeżdżalni dmuchanych,
– oferta kulturalna,
– restauracje.


Przedsięwzięcie 1.9 Rozwój osobisty – wzmacnianie kompetencji i integracja.

Budżet: 40 000 € 
Dofinansowanie: 100%   
Wskaźnik produktu: 1 (liczba wydarzeń)
Wskaźnik rezultatu: 100 (liczba osób)
Grupy docelowe: kobiety
Sposób realizacji: projekt własny LGD

Projekt operacji własnej 1.9 “Rozwój osobisty – wzmacnianie kompetencji i integracja” jest dedykowany grupie w niekorzystnej sytuacji, jaką są kobiety i dotyczy włączenia społecznego, aktywizacji i wzmocnienia kompetencji społecznych. Celem jest wszechstronny rozwój kobiet, zarówno pod kątem umiejętności osobistych, jak i społecznych, co przełoży się na wzrost ich zaangażowania w życie społeczności lokalnej. LGD planuje organizację szkoleń i warsztatów z zakresu kompetencji miękkich i twardych, a także działania integracyjne, takie jak wyjazdy, i rekreacje czy wydarzenia integracyjne. Ważne, by zaplanowane w projekcie zadania pozwoliły uczestniczkom zdobyć nowe umiejętności, poszerzyć wiedzę i zwiększyć swoją aktywność społeczną.


Przedsięwzięcia 1.10 Mała architektura turystyczna (FEW EFRR)

Budżet: 141 086 € 
Dofinansowanie: do 75%   
Wskaźnik produktu: 1 (wspierane strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność)
                                    5 liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem
Wskaźnik rezultatu: 100 (liczba osób)
Grupy docelowe: mieszkańcy
Sposób realizacji: projekt grantowy

Jednostki samorządu terytorialnego z obszaru LGD – Dorzecze Wisły otrzymają możliwość ubiegania się o granty na realizację projektów z zakresu małej architektury turystycznej. Inicjatywa ta ma na celu uzupełnienie braków w infrastrukturze publicznej, które są kluczowe dla rozwoju turystyki w regionie.
Granty na małą architekturę turystyczną stanowią doskonałą okazję dla samorządów do poprawy atrakcyjności turystycznej swoich miejscowości. Inwestycje te przyczynią się do zwiększenia liczby odwiedzających, a tym samym do rozwoju gospodarczego regionu. Projekty, które mogą liczyć na wsparcie, obejmują szeroki zakres działań, takich jak np.: odnawialne źródła energii (instalacja paneli słonecznych na budynkach użyteczności publicznej), przestrzeń publiczna (rewitalizacja parków, skwerów, placów zabaw, budowa ścieżek rowerowych i pieszych, tworzenie miejsc odpoczynku dla turystów), likwidacja barier architektonicznych (dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, budowa podjazdów, wind, montaż oznaczeń w alfabecie Braille’a), infrastruktura edukacyjna (tworzenie ścieżek edukacyjnych, tablic informacyjnych, punktów widokowych, miejsc do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu).

Advertisement

Witamy spowrotem!

Zaloguj się na swoje konto poniżej

Odzyskaj hasło

Wprowadź swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby zresetować hasło.

Dodaj nową listę odtwarzania