Gmina Łubnice Gmina Oleśnica Miasto i Gmina Osiek Miasto i Gmina Połaniec Gmina Rytwiany

Zapraszamy do odwiedzenia naszego panelu dyskusyjnego dotyczącego prac nad naszą Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami i spotami promującymi poszczególne gminy zrzeszone w stowarzyszeniu i cały obszar Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. W filmie i spotach promocyjnych zostały przedstawione najciekawsze atrakcje i miejsca warte zobaczenia w każdej z gmin członkowskich. Materiały promocyjne zostały zrealizowane w ramach działania 431. "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.

FILMY I SPOTY PROMOCYJNE
Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu, są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem.
DOTACJE DLA CIEBIE

         


AKTUALNIE W DNIACH 11 GRUDNIA - 27 GRUDNIA 2017
TRWA NABÓR WNIOSKÓW!


DO ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW W RAMACH
KONKURSU NR 12/2017 i PROJEKTU GRANTOWEGO NR 1/2017/G POZOSTAŁO:

FORMULARZ - OŚWIADCZENIE DZIAŁALNOŚCI W BRANŻY KLUCZOWEJ DLA ROZWOJU OBSZARU LSR
Premiowane będą także operacje realizowane w ramach branż kluczowych dla rozwoju obszaru, które zostały określone w Lokalnej Strategii Rozwoju. Jest to szczególnie ważne, z punktu widzenia pobudzania i rozwijania przedsiębiorczości szczególnie przez osoby młode oraz kobiety, a także w zakresie branż mających wpływ na pozostałe aspekty przedsiębiorczości (turystyczna, kulturowo-rozrywkowa oraz działalność usługowa – handel detaliczny i hurtowy). Kryterium lokalne pn. "Wnioskodawca planuje podjąć lub prowadzi działalność w branży kluczowej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR" . Punktacja 0 lub 3 pkt.
 
 
Weryfikacja tego kryterium nastąpi na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy. Wypełnione oświadczenie o działalności w branży kluczowej dla rozwoju obszaru LSR zgodnie z nr sekcji PKD wskazanym w LSR należy wykazać w formularzu wniosku w pozycji „Inne załączniki dotyczące operacji”.
 
 
 
Wiadomość napisana 07 listopada 2016 przez Administrator
FORMULARZ - OŚWIADCZENIE O POSIADANYM POZWOLENIU NA BUDOWĘ
Przedstawiamy kolejne Kryterium lokalne pn. "Operacja posiada prawomocne pozwolenie na budowę lub prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub operacja nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych" .
 
Wnioskodawca wypełnia oświadczenie w którym wykazuje czy dana operacja posiada aktualne prawomocne pozwolenie na budowę, prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub prawomocne pozwolenie wodnoprawne i kopia z pieczęcią właściwego organu o ostateczności powyższej decyzji została załączona do wniosku (oryginał do wglądu do potwierdzenia za zgodność) lub zaznacza że operacja zgodnie z przepisami prawa budowlanego nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. Za kryterium przewidziano 0 lub 3 pkt.
 
Weryfikacja tego kryterium nastąpi na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy. Wypełnione oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na budowę  należy wykazać w formularzu wniosku w pozycji „Inne załączniki dotyczące operacji”.
 
 
 
Wiadomość napisana 07 listopada 2016 przez Administrator
FORMULARZ - OŚWIADCZENIE O DOŚWIADCZENIU, KWALIFIKACJI I ZASOBACH
Kryterium lokalne "Wnioskodawca posiada doświadczenie, kwalifikacje i zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji"  jest kolejnym, za które Wnioskodawca może otrzymać pkt. W tym przypadku będzie to 0 lub 4 pkt.
 
Wnioskodawca musi przedstawić doświadczenie w realizacji podobnych projektów/przedsięwzięć, kwalifikacje (doświadczenie w dziedzinie związanej z tematem operacji),  certyfikaty, referencje lub zaświadczenia itp. (dotyczące tematyki projektu) posiadane zasoby (ludzkie, sprzętowe, lokalowe) związane z charakterem projektu i wykorzystywane do jego realizacji.
 
Weryfikacja tego kryterium nastąpi na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy. Wypełnione oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach, zasobach i doświadczeniu należy wykazać w formularzu wniosku w pozycji „Inne załączniki dotyczące operacji”.
 
 
 
Wiadomość napisana 07 listopada 2016 przez Administrator
FORMULARZ - OŚWIADCZENIE O INNOWACYJNOŚCI OPERACJI
Kolejnym kryterium lokalnym, w ramach którego będzie możliwość otrzymania 0 lub 4 pkt. jest kryterium nr 3: "Operacja ma charakter innowacyjny. Przez innowację rozumie się wdrożenie nowego produktu, technologii bądź usługi, dotychczas nie stosowanych na obszarze LGD." 
 
Weryfikacja tego kryterium nastąpi na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy, iż na podstawie przeprowadzonej analizy Rynku oraz Konkurencji na obszarze działalności firmy, na której utworzenie wnioskuje o przyznanie pomocy, realizowana przez niego operacja ma charakter innowacyjny pod względem charakteru tworzonej działalności.
 
Oświadczenie należy pobrać i wypełnić w przypadku uzasadnienia, że dana operacja będzie mieć charakter innowacyjny. Posiadane oświadczenie należy wykazać w formularzu wniosku w pozycji „Inne załączniki dotyczące operacji”.
 
 
Wiadomość napisana 07 listopada 2016 przez Administrator
FORMULARZ - ZAŚWIADCZENIE O UDZIELONYM DORADZTWIE
Jednym z kilkunastu kryteriów wyboru operacji, za które składający wniosek o przyznanie pomocy mogą otrzymać punkty jest kryterium: Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym danego Konkursu. Weryfikacja tego kryterium nastąpi na podstawie listy obecności ze szkoleń lub zaświadczenie o doradztwie udzielonym w biurze STOWARZYSZENIA LGD - DORZECZE WISŁY. Jeżeli wnioskodawca załączy zaświadczenie otrzyma punkty, jeśli nie skorzysta z doradztwa i zaświadczenia nie załączy - punktów nie otrzyma. Kryterium dotyczy operacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej.
 
Dokument należy pobrać w przypadku korzystania z doradztwa. Posiadane zaświadczenie należy wykazać w formularzu wniosku w pozycji „Inne załączniki dotyczące operacji”.
 

 

Wiadomość napisana 06 listopada 2016 przez Administrator
WNIOSKODAWCO! PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU – SPRAWDŹ ZAŁĄCZNIKI
Uwaga! Zwracamy uwagę, iż zgodnie z planowanym ogłoszeniem o naborze wniosków ustalonym na dzień 12 grudnia - 30 grudnia 2016 r. na przedsięwzięcia związane z podejmowaniem i rozwojem działalności gospodarczej, do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 
Nie zapomnijcie Państwo o Dokumentach potwierdzających opis zgodności z kryteriami lokalnymi. Ponadto zwracamy uwagę, iż we wniosku o przyznanie pomocy w INFORMACJI O ZAŁĄCZNIKACH należy uwzględnić wszystkie dołączane załączniki. W pozycji INNE ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE OPERACJI należy uwzględnić np. Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, oferty cenowe, itp.  Zwracamy się z prośbą, aby do wniosków dołączyć wymagane załączniki w wersji oryginalnej i przygotowane kopie, które zostaną potwierdzone przez pracownika Biura w trakcie przyjmowania dokumentów. Jednocześnie przypominamy, iż w celu potwierdzenia zgodności dokumentów niezbędne jest posiadanie oryginałów! Prawidłowo przygotowane dokumenty znacznie przyspieszają proces przyjmowania wniosków, zwłaszcza, że większość przyszłych beneficjentów czeka ze złożeniem dokumentów do ostatniego dnia. 

Lokalne kryteria wyboru dla podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej

Zasady poprawnego złożenia wniosku do biura LGD - Dorzecze Wisły

Wiadomość napisana 06 listopada 2016 przez Administrator

<< Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Następna strona>>Zobacz starsze wiadomości

Projekt i realizacja: Łukasz Orłowski. Administrator strony: kontakt
Kopiowanie treści bez zgody autora zabronione
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2017

statystyka


Naszą stronę odwiedziło osób.
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie!
Serwis uruchomiono 1 stycznia 2009 r.