Strona główna / Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska

Wolny wstęp do stowarzyszenia jest najlepszym sposobem jak najszerszego zagwarantowania wszystkim osobom zainteresowanym rozwojem lokalnym na obszarze gmin Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany i Tuczępy możliwości aktywnego włączania się w działania związane z celami LGD. Służy to również w długim okresie zmniejszeniu zagrożenia upolitycznienia działania LGD.

Zgodnie z zapisami statutu, członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, jeżeli spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz złoży deklarację członkowską. Nabycie (lub stwierdzenie utraty) członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo m.in. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia.

Deklaracja o przystąpieniu do LGD os. prawna – ściągnij
Deklaracja o przystąpieniu do LGD os. fizyczna – ściągnij
Deklaracja o sektorze – ściągnij
Oświadczenie o zameldowaniu- ściągnij