Strona główna / Lokalne kryteria wyboru

Lokalne kryteria wyboru

Przeprowadzone konsultacje społeczne, wypracowana diagnoza obszaru oraz analiza SWOT a także zdiagnozowanie problemów, które wskazywali mieszkańcy podczas konsultacji społecznych, umożliwiły opracowanie kryteriów oceny. Nadrzędnym celem tworzenia kryteriów wyboru przy udziale społeczności lokalnej było ustalenie zakresów oraz typów operacji, które będą szczególnie premiowane w ramach przyznawanego wsparcia. Kryteria dobrano w taki sposób, aby do dofinansowania można było wybrać operacje, które będą miały największy wpływ na realizację założeń Strategii tj. będą one w jak największym stopniu niwelowały wskazane i zdiagnozowane problemy. Poziom maksymalnego wsparcia dla operacji jest ściśle powiązany z celami oraz określonymi grupami docelowymi i grupą defaworyzowaną oraz uzależniony od beneficjenta, przy uwzględnieniu wyników diagnozy i Analizy SWOT obszaru.

Podczas oceny konkursów związanych z działalnością gospodarczą premiowane będą wnioski składane przez osoby zakwalifikowane w ramach Strategii do grupy defaworyzowanej. Tak więc można stwierdzić, iż będą to punkty za stworzenie warunków do podjęcia zatrudniania. Premiowane będą także operacje realizowane w ramach branż kluczowych dla rozwoju obszaru, które zostały określone w niniejszym dokumencie. Jest to szczególnie ważne, z punktu widzenia pobudzania i rozwijania przedsiębiorczości szczególnie przez osoby młode oraz kobiety, a także w zakresie branż mających wpływ na pozostałe aspekty przedsiębiorczości. Szczegółowe informacje na str. 50-53 LSR.

Kryterium wynikającym z przeprowadzonych konsultacji społecznych jest dodatkowe premiowanie operacji realizowanych przez osoby zamieszkałe lub działające na obszarze co najmniej od 12 miesięcy, co odzwierciedli się we wsparciu dla stałych mieszkańców obszaru. Dodatkowo w kryteriach uwzględniono przyznawanie punktów za wpływ operacji na realizację wskaźników produktu i rezultatu – kryterium stanowi stosunek kwoty wsparcia do osiągniętych wskaźników.

Premiowane w ramach kryteriów oceny będą operacje sprzyjające ochronie środowiska oraz przeciwdziałające zmianom klimatu. W przypadku operacji polegających na budowie/przebudowie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturowej za takie uznaje się operacje, w których w budżecie przewidziano środki na instalację, modernizację urządzeń przyczyniających się do zmniejszania emisji, oszczędzania energii czy instalacji odnawialnych źródeł energii, a w przypadku działań „miękkich” operacje przyczyniające się do podnoszenia wiedzy z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałania zmian klimatu. Podnoszeniu wiedzy i świadomości mieszkańców służyły będą operacje związane z edukacją lokalnej społeczności z zakresu istoty segregowania odpadów, recyklingu, źródeł zanieczyszczeń, ekologii.

Punkty w ramach oceny otrzymają również operacje ukierunkowane na rozwiązania innowacyjne. Poprzez innowację należy rozumieć wdrożenie nowego produktu, technologii lub usługi dotychczas niewystępujących na obszarze LGD.

Zakłada się możliwość zmiany kryteriów wyboru operacji w przypadku, gdy wyniknie to z konieczności dostosowania ich do aktualnej sytuacji lub uregulowań prawnych, przy czym zmiana nie będzie możliwa w trakcie trwania konkursu, czyli od momentu jego ogłoszenia do momentu zamieszczenia na stronie internetowej LGD operacji wybranych w drodze konkursu.

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów