Strona główna / Informacje ogólne / Przedsiębiorczość na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły na przestrzeni lat 2016-2023

Przedsiębiorczość na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły na przestrzeni lat 2016-2023

W dzisiejszym artykule skupimy się na podsumowaniu przedsięwzięć związanych z szeroko pojętą przedsiębiorczością, zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej (LSR) Grupy Działania – Dorzecze Wisły w obecnym okresie programowania za okres 2016-2023. Dane statystyczne opierają się na ogłoszonych naborach wniosków, podpisanych umowach i rozliczonych projektach. Informacje uzupełnimy o zrealizowany projekt pt. „LGDowskie wsparcie w biznesowym starcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i międzynarodowy projekt współpracy “Kreator przedsiębiorczości”.

W 2015 roku, tworząc nowy dokument strategii, przeprowadzaliśmy konsultacje społeczności lokalnej zamieszkującej gminy Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany. Dane wykazały, że największymi problemami wskazanymi przez mieszkańców w szczególności była sytuacja na rynku pracy oraz niska przedsiębiorczość. W odpowiedzi na te wyzwania, w strategii skupiono się na rozwoju przedsiębiorczości, mającej na celu zarówno utworzenie nowych mikroprzedsiębiorstw, jak i również rozwój dotychczasowych działalności gospodarczych. Nowe inicjatywy gospodarcze przyczyniły się do tworzenia miejsc pracy, wzrostu sektora gospodarczego i zwiększenia postaw przedsiębiorczych w społeczności.

LGD – Dorzecze Wisły wyznaczyła w LSR szereg przedsięwzięć mających na celu pobudzanie postaw przedsiębiorczych i wzmacnianie rozwoju sektora gospodarczego, również poprzez budowanie współpracy pomiędzy podmiotami będącymi jego częścią. W celu ogólnym 1. „Rozwój gospodarczy regionu” utworzyła dwa przedsięwzięcia skierowane dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą oraz jedno dla firm rozwijających się: 1.1.2 „Rozwój podmiotów gospodarczych”, 1.1.3 „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych”, 1.1.4 „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia”.

Z końcem 2023 r. możemy jasno stwierdzić, że decyzja o alokowaniu ponad 50% środków na przedsiębiorczość okazała się trafna, co jednoznacznie potwierdziło diagnozę obszaru. Należy również wspomnieć, że dzięki skutecznemu wydatkowaniu środków i sprawnej realizacji zadań powierzonych w ramach PROW 2014-2020, otrzymaliśmy dodatkowe środki w postaci trzech bonusów na działalności przedsiębiorcze. Dodatkowe fundusze przyznawane były przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi tym LGD, które osiągnęły wysoki poziom wskaźników we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju.

W ramach przedsięwzięć LSR dotyczących założenia działalności gospodarczej (1.1.3 i 1.1.4) przeprowadziliśmy 10 naborów konkursowych. Do biura LGD mieszkańcy złożyli 97 wniosków, z czego Rada LGD wybrała 84 wnioski. Spośród nich Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach, po weryfikacji merytorycznej biznesplanów, podpisało 55 umów na utworzenie działalności gospodarczej. 53 umowy zostały zrealizowane. Na terenie naszej LGD utworzonych zostało 64 nowe miejsca pracy. Budżet przedsięwzięć na założenie działalności gospodarczej zamknął się w kwocie 4 045 000 zł.

Z kolei w ramach przedsięwzięcia LSR dotyczącego rozwoju działalności gospodarczej (1.1.2) zostało przeprowadzonych 6 naborów konkursowych, w którym wzięło udział 24 firmy. Rada LGD wybrała 21 wniosków, z czego 12 firm podpisało umowy na realizację. 9 firm zrealizowało swoje biznesplany. Powstało 19 nowych miejsc pracy. Na przedsięwzięcie został ustalony budżet w wysokości 1 243 000 zł.

Innym ważnym projektem, jaki udało się nam zrealizować dla mieszkańców naszego obszaru był projekt „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” realizowany w kooperacji z 15 LGD woj. świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. W ramach realizowanego projektu LGD – Dorzecze Wisły pozyskała środki w wysokości 308 000,00 zł, które zostały przeznaczone na dotacje w postaci wsparcia na założenie firmy i wsparcia pomostowego przez okres 10 miesięcy dla 10 osób. Powstały firmy z różnych branż takie, jak: działalności handlowo-usługowe, salon mody i wystroju wnętrz, zakład remontowo-budowlany, produkcja mebli tapicerowanych, usługi transportowe, usługi tartaczne, usługi IT, usługi transportowe.

Oprócz innych projektów na uwagę zasługuję równie zrealizowany przez nas międzynarodowy projekt współpracy „Kreator przedsiębiorczości”, który odegrał istotną rolę w osiągnięciu celów przedsiębiorczych. Był projektem dofinansowanym ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Celem zadań realizowanych przez LGD – Dorzecze Wisły jako partnera było wsparcie i pomoc osobom planujących założyć własną działalność gospodarczą, a także wsparcie młodych osób pragnących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Beneficjentami Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości LGD – Dorzecze Wisły byli przedsiębiorcy, osoby zakładające działalność gospodarczą oraz młode osoby do 29. roku życia. Formami wsparcia dla uczestników był cykl szkoleń w dziedzinie ochrony danych osobowych, tematyki zakładania działalności gospodarczej, przygotowania biznesplanu, prowadzenia księgowości w małej firmie, rozliczania z US i ZUS, wiedza o sprzedaży usług i obsługi klienta, negocjacje w biznesie. Ponadto dla osób prowadzących działalność gospodarczą zapewniliśmy doradztwo prawne, księgowe i w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz odpłatne kursy zawodowe dla 10 osób. Na powyższe działania pozyskaliśmy środki w wysokości 64 430,00 zł.

Podsumowując, Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły na lata 2016-2023 skutecznie odpowiedziała na potrzeby społeczności lokalnej, koncentrując się na rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu nowych miejsc pracy. Przedsięwzięcia skierowane do osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz rozwijających się firm przyniosły widoczne rezultaty. Działania te stanowią przykład udanego partnerstwa publiczno-prywatnego, które przyczyniły się do wzrostu gospodarczego i poprawy sytuacji na rynku pracy w regionie Dorzecza Wisły.

Wpływ stowarzyszeń z obszaru działania LGD – Dorzecze Wisły na rozwój społeczności lokalnej

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Mamy to! Nasza strategia została wybrana do realizacji w nowej perspektywie finansowej 2023-2029

Szanowni Państwo, czekaliśmy na tę informację od kilku miesięcy! Przygotowana przez nasze stowarzyszenie Lokalna Strategia Rozwoju została wybrana do realizacji …