Strona główna / Ogłoszenia o naborze wniosków / Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2016

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2016

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29. roku życia. W ramach tego naboru finansowane będą operację, których celem będzie rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje.

Grupę defaworyzowaną stanowią osoby do 29. roku życia (w tym studenci i absolwenci). Wybór tej grupy wynikał z konsultacji społecznych oraz danych zawartych w statystykach. Zdecydowana większość ankietowanych przy tworzeniu LSR wskazała osoby młode oraz absolwentów szkół średnich i wyższych, jako grupę, która wymaga szczególnego wsparcia.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 12 – 30.12.2016 r.

Szczegółowe informacje o naborze, dokumentacja konkursowa, wzory wniosków i oświadczeń zamieszczone zostały poniżej.

 1. Ogłoszenie o naborze.
 2. Regulamin naboru wniosków nr 3/2016.
 3. Generator wniosku o przyznanie pomocy.
 4. Aktualne wzory wniosków. 
 5. Lokalne kryteria wyboru operacji.  
 6. Oświadczenia potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru.
 7. Planowane i zakładane do osiągnięcia wskaźniki w wyniku operacji. 
 8. Ocena możliwości dokonania wyboru przez Radę. 
 9. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy.
 10. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły.
 11. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022. 
 12. Procedura oceny i wyboru operacji. 
 13. Informacja o przedsięwzięciu dla składajacych wnioski w ramach naboru 2/2016. 
 14. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mowa w ogłoszeniu.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze wniosków na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych nr 21/2022

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie …