Strona główna / Ogłoszenia o naborze wniosków / Ogłoszenie o naborze grantowym nr 7/2023/G

Ogłoszenie o naborze grantowym nr 7/2023/G

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych.

Finansowane będą operacje, których celem będzie wzmocnienie kapitału społecznego, zachowanie dziedzictwa lokalnego, zakup wyposażenia wzmacniającego potencjał organizacji pozarządowych w działalności adresowanej do mieszkańców obszaru objętego LSR i/lub przynoszącej korzyść mieszkańcom obszaru objętego LSR. Zakres ten realizuje LSR dla Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły na lata 2014-2020 przez: Cel ogólny nr: 1 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców, Cel szczegółowy nr: 1.2 Wsparcie aktywności społecznej.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie 25 września – 10 października 2023 r. 

Wniosek powinien być złożony w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD). Wersja papierowa wniosku musi być tożsama z wersją dokumentu elektronicznego. Komplet dokumentów stanowi trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami wraz z listą załączników, musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.

Szczegółowe informacje o naborze, dokumentacja konkursowa, wzory wniosków, oświadczenia, instrukcje wypełniania zamieszczone zostały poniżej. 

DOKUMENTACJA KONKURSOWA:

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2022/G o powierzenie grantu.
 2. Regulamin naboru wniosków nr 7/2022/G.
 3. Informacja o przedsięwzięciu dla składających wnioski w ramach naboru 7/2023/G.
 4. Wzór wniosku o powierzenie grantu wersja edytowalna.
 5. Wzór umowy na powierzenie grantu.
 6. Wniosek o płatność / sprawozdanie.
 7. Oświadczenia właściciela nieruchomości.
 8. Oświadczenie o VAT.
 9. Lokalne kryteria wyboru zadania
 10. Oświadczenia potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru.
 11. Planowane i zakładane do osiągnięcia wskaźniki w wyniku operacji.
 12. Karta 1 – Ocena możliwości dokonania wyboru przez Radę.
 13. Karta 2 –  Ocena spełniania przez Zadanie kryteriów wyboru określonych w LSR.
 14. Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy.
 15. Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły.
 16. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022.
 17. Procedura oceny i wyboru operacji.
 18. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mowa w ogłoszeniu.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Ogłoszenie o naborze grantowym nr 5/2020/G

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie …