Strona główna / Stowarzyszenie / Rola LGD – Dorzecze Wisły w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym

Rola LGD – Dorzecze Wisły w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły to organizacja, która działa na obszarze powiatu staszowskiego, na terenie gminy Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec i Rytwiany. Naszym głównym celem jest prowadzenie i wsparcie lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Jesteśmy częścią europejskiego programu Leader, który jest finansowany przez Unię Europejską i ma na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w naszym regionie w sposób zrównoważony.

Główne zadania LGD – Dorzecze Wisły obejmują identyfikację i rozwijanie lokalnych potencjałów oraz inicjowanie projektów mających na celu poprawę jakości życia lokalnej społeczności. Realizowane projekty mogą dotyczyć różnych obszarów, takich jak rolnictwo, turystyka, ochrona środowiska, promocja kultury i tradycji regionalnych, czy tworzenie nowych miejsc pracy.

Nasz organizacja współpracuje zarówno z lokalnymi mieszkańcami, jak i organizacjami społecznymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorcami na swoim obszarze. Działa jako platforma, gdzie różne podmioty mogą współpracować i realizować wspólne projekty.

W ramach swojej działalności oferujemy wsparcie techniczne i merytoryczne w zakresie tworzenia projektów, pozyskiwania funduszy europejskich, a także promocji działań podejmowanych przez lokalną społeczność. Celem jest stworzenie atrakcyjnego i dynamicznego środowiska dla mieszkańców regionu, które przyczynia się do podnoszenia jakości życia i rozwoju lokalnych społeczności.

Ważnym aspektem działalności jest także budowanie świadomości społecznej w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Wspieramy inicjatywy mające na celu ochronę przyrody, harmonijną interakcję z otoczeniem naturalnym oraz promowanie działań proekologicznych. Dzięki swoim działaniom przyczyniamy się do budowania silnego i zrównoważonego regionu, który wykorzystuje swoje lokalne zasoby i potencjał na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz ochrony środowiska.

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły angażuje się również w procesy partycypacyjne, dając lokalnym mieszkańcom możliwość aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju. Ważne jest, aby społeczność lokalna miała głos w decyzjach dotyczących działań podejmowanych na jej obszarze. Organizujemy spotkania, warsztaty i konsultacje, które pozwalają na wymianę pomysłów i opinii oraz budowanie wspólnego zrozumienia i zaangażowania.

Jednym z kluczowych aspektów działalności LGD – Dorzecze Wisły jest również wspieranie przedsiębiorczości lokalnej. Poprzez udzielanie dotacji, szkoleń i doradztwa, wspomagamy rozwój mikroprzedsiębiorstw, inicjatyw społecznych i innowacyjnych projektów. Celem jest tworzenie nowych miejsc pracy, wzmacnianie lokalnej gospodarki oraz promowanie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

LGD – Dorzecze Wisły pełni również rolę pośrednika między lokalną społecznością a organami administracji publicznej oraz instytucjami odpowiadającymi za programy wsparcia. Jest to ważne, ponieważ ułatwia dostęp do środków finansowych i możliwości rozwoju dla lokalnych mieszkańców.

Ważnym aspektem działalności LGD – Dorzecze Wisły jest również promocja regionu i jego atrakcji turystycznych. Działa się na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej i ekoturystyki, wspierając tworzenie nowych usług turystycznych, szlaków pieszych, kajakowych i rowerowych, czy ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu. Dzięki temu obszar dorzecza Wisły staje się coraz bardziej atrakcyjny dla turystów, co przekłada się na wzrost lokalnej gospodarki i zatrudnienia.

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły odgrywa zatem istotną rolę w efektywnym i zrównoważonym rozwoju regionu. Nasze działania sprzyjają wzrostowi społeczno-gospodarczemu, ochronie środowiska, kreowaniu miejsc pracy i poprawie jakości życia lokalnej społeczności. Poprzez współpracę i zaangażowanie różnych podmiotów, tworzymy dynamiczną sieć partnerstwa, która skutecznie wspiera rozwój obszarów wiejskich.

Zachęcamy mieszkańców naszego obszaru do zapoznania się z nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2029. Dokument ten wyznacza kierunki działania w nowym okresie programowania.

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły na lata 2023-2029 (PDF)

Dzięki nowej strategii, jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, już w 2024 r. będziemy mogli skutecznie działać na rzecz rozwoju społeczności gmin zrzeszonych w LGD na kolejne lata. Będziemy mieli możliwość realizacji nowych projektów, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców. Jesteśmy przekonani, że dzięki operacjom podejmowanym w ramach strategii, nasz obszar działania nabierze nowego blasku i stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym dla turystów i inwestorów. Nasze plany na przyszłość są ambitne i pełne entuzjazmu. Cieszymy się, że będziemy mieli szansę pracować na ich realizacją.

15 lat Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. Siła w działaniu dla lokalnego rozwoju

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

15 lat Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. Siła w działaniu dla lokalnego rozwoju

Dnia 9 października 2023 roku przypadła ważna rocznica dla Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. …