Strona główna / Strefa Wnioskodawcy i Beneficjenta / Zakończyłeś/aś projekt ze środków LGD – Dorzecze Wisły? Pamiętaj o obowiązku wypełnienia ankiety monitorującej

Zakończyłeś/aś projekt ze środków LGD – Dorzecze Wisły? Pamiętaj o obowiązku wypełnienia ankiety monitorującej

Szanowni beneficjenci projektów wdrażanych z pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, przypominamy, że po realizacji swoich operacji macie obowiązek przekazywania informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

Zgodnie z umową dofinansowania podpisaną z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, beneficjent zobowiązany jest do wypełnienia ankiety monitorującej na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy, umowie o przyznaniu pomocy oraz wniosku o płatność. W przypadku ewentualnych uzupełnień dokonanych na żądanie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach należy uwzględnić te zmiany.

Ankieta dotyczy jednego projektu. Jeśli beneficjent zrealizował kilka projektów, należy wypełnić oddzielną ankietę dla każdego z nich. Wypełnioną ankietę monitorującą należy dostarczyć w wersji papierowej do biura Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, znajdującego się pod adresem ul. Ruszczańska 27, pok. 110 w Połańcu. Istnieje również możliwość przesłania podpisanego skanu ankiety na adres e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pobierzankietebut-1024x341.png

W przypadku pytań związanych z ankietą lub innymi kwestiami prosimy o kontakt z biurem. Można to zrobić telefonicznie pod numerem 15 8650 216, wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl, lub kontakt poprzez stronę fb.com/dorzeczewisly.

Przekazanie informacji przez beneficjentów projektów jest istotne dla prawidłowego monitorowania i sprawozdawczości z realizowanych operacji. Dzięki otrzymanej wypełnionej ankiecie monitorującej Lokalna Grupa Działania będzie miała pełen obraz dotyczący postępów w realizacji projektów oraz osiąganych wyników. To z kolei pozwoli na lepsze planowanie działań i podejmowanie racjonalnych decyzji na przyszłość. Dzięki współpracy beneficjentów i lokalnej społeczności można osiągnąć wymierne korzyści społeczne, gospodarcze oraz skutecznie zapewnić sukces i trwałość realizowanych projektów, a także wspólnie budować lepszą przyszłość dla społeczności lokalnych, w szczególności w kontekście nowej perspektywy finansowej 2023-2029.

O autorze: Łukasz Orłowski

Administrator strony internetowej. Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania - Dorzecze Wisły. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2009 roku pracuje w organizacji pozarządowej LGD - Dorzecze Wisły.

Zobacz również

Informacja o planowanym naborze grantowym dotyczącym zakupu wyposażenia dla stowarzyszeń

Szanowni Państwo, zgodnie z aktualnym zatwierdzonym harmonogramem planowanych do ogłoszenia naborów, w II półroczu 2023 r. zostanie ogłoszony ostatni …