Strona główna / Oświadczenia potwierdzające spełnienie kryterium dla grantów

Oświadczenia potwierdzające spełnienie kryterium dla grantów
OŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI NA OBSZARZE LSR OD CO NAJMNIEJ 2 LAT

W celu spełnienia warunków kryterium „Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność na obszarze LSR od co najmniej 2 lat” należy złożyć oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi siedzibę organizacji pozarządowej na obszarze LGD (odpis z KRS, wydruk z CEIDG itp.).OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

W celu spełnienia warunków kryterium „Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 2 lat” w przypadku osoby fizycznej składającej wniosek, należy złożyć oświadczenie i dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 2 lat. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania musi być wydany przez państwową instytucję, przedsiębiorstwo zaopatrzenia publicznego lub urząd skarbowy. Musi on zawierać następujące informacje: imię i nazwisko użytkownika, aktualny adres, datę.

OŚWIADCZENIE O KWALIFIKACJACH, ZASOBACH I DOŚWIADCZENIU

Wnioskodawca otrzyma punkty tylko wtedy, gdy złoży oświadczenie, gdzie przedstawi doświadczenie w realizacji podobnych projektów/przedsięwzięć, kwalifikacje (doświadczenie w dziedzinie związanej z tematem operacji), certyfikaty, referencje lub zaświadczenia itp. (dotyczące tematyki projektu) posiadane zasoby (ludzkie, sprzętowe, lokalowe) związane z charakterem projektu i wykorzystywane do jego realizacji.

OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU DORADZTWA

Weryfikacja kryterium w oparciu o listy obecności ze szkoleń lub zaświadczenie o doradztwie udzielonym w biurze STOWARZYSZENIA LGD – DORZECZE WISŁY. Jeżeli wnioskodawca załączy zaświadczenie otrzyma punkty, jeśli nie skorzysta z doradztwa i zaświadczenia nie załączy – punktów nie otrzyma.
OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU INFRASTRUKTURY Z PROW 2007-2013

Wnioskodawca otrzyma punkty tylko wtedy, gdy złoży oświadczenie, w którym przedstawi w sposób jednoznaczny że w trakcie realizacji zadania zostaną wykorzystane zasoby infrastrukturalne współfinansowane ze środków LSR 2007-2013. Do wypełnionego oświadcznia należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie powyższego kryterium.

OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE REALIZACJI ZADANIA W PARTNERSTWIE

Jeżeli Wnioskodawca planuje realizację zadania w partnerstwie, powinien wypełnić oświadczenie oraz przedstawić dokumenty o planowanym partnerswie (porozumienie, umowa partnerska). Należy pamiętać, że w przypadku chęci realizacji projektu w partnerswie przez stowarzyszenie partnerem może być inne stowarzyszenie z obszaru działania LGD – Dorzecze Wisły.