Strona główna / Plan komunikacji

Plan komunikacji

Celem planu komunikacji LGD jest bieżące informowanie mieszkańców o stanie realizacji LSR (w tym o stopniu osiągania celów i wskaźników) wspieranie realizacji celów określonych w LSR przez zachęcenie beneficjentów, potencjalnych beneficjentów (w tym osób z grup defaworyzowanych) oraz mieszkańców obszaru LGD do korzystania z Funduszy Europejskich. Dostarczenie mieszkańcom LGD informacji niezbędnych w procesie ubiegania się o środki unijne, motywowanie projektodawców i edukowanie w obszarze właściwej realizacji projektów oraz upowszechnianie efektów wykorzystania Funduszy Europejskich na obszarze LGD będzie bodźcem dla potencjalnych Beneficjentów do aplikowania o środki unijne, co znacznie zwiększy liczbę zrealizowanych inwestycji, a przez to wzmocni konkurencyjność i atrakcyjność Lokalnej Grupy Działania.

Plan komunikacji na 2023 r.

Plan komunikacji na 2022 r.

Plan komunikacji na 2021 r.

Plan komunikacji na 2020 r.

Plan komunikacji na 2019 r.

Plan komunikacji na 2018 r.

Plan komunikacji na 2017 r.

Plan komunikacji na 2016 r.